Openbare Basisschool Brunwerd

Oude Tilsterweg 2 b 9981 JT Uithuizen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra een leerkracht ziek wordt/is regelen we vanuit school zo spoedig mogelijk vervanging. Dat doen alle scholen vanuit ons schoolbestuur Lauwers en Eems via SLIM-personeelsbemiddeling. De afgelopen schooljaren waren we gewend aan een snelle en adequate inzet van invalleerkrachten. Tegenwoordig ervaren we dat er een tekort aan vervangende leerkrachten is. Dat betekent dat het voor kan komen, dat er geen vervanger komt voor een groep. We proberen dan bijvoorbeeld een beroep te doen op een collega, die op dat moment niet werkt. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.

Beslissingen als een groep opsplitsen of naar huis sturen is een volgende stap. Hoewel we dergelijke besluiten allerminst prettig vinden, worden we hier in een sommige situaties wel toe gedwongen. We vragen hiervoor uw begrip.

Beleid bij ziektevervanging:

1.      Bij een ziektemelding zullen wij eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.

2.      Een leerkracht meldt zich af. Er wordt door de school aan SLIM-personeelsbemiddeling vervanging gevraagd.

3.      Indien dit niet lukt, wordt er in eerste instantie een collega gevraagd om (extra) te werken of een dag te ruilen.

4.      Indien dit niet lukt kan worden gekeken of met behulp van een LIO-er of 3e jaars Pabo-student, onderwijsassistent (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht/directeur) of oud leerkracht verantwoord geregeld kan worden. Dit is ter beoordeling van de schoolleiding.

5.      Indien dit niet mogelijk is, zijn er twee scenario’s:

         a.  is de afwezigheid een dag van te voren bekend, dan zullen de kinderen van de betreffende groep vrij zijn. Ouders worden uiterlijk

              om 21.00 uur op de hoogte gebracht.

         b. is de afwezigheid op de dag zelf pas bekend dan zullen de kinderen op een andere manier worden opgevangen.  

Op OBS Brunwerd kiezen we voor:

·        Het verdelen van de groep over andere groepen gedurende minimaal een dagdeel met een maximum van 1 schooldag. Blijft de situatie onveranderd, dan zullen de kinderen van de betreffende groep de volgende dag(en) vrij zijn. Ouders worden uiterlijk om 21.00 uur op de hoogte gebracht.

·        In uitzonderlijke situaties kan de schoolleiding/interne begeleider in onderling overleg besluiten om een groep gedurende een dagdeel of dag op te vangen.

Opgemerkt dient te worden dat intern begeleiders en mensen van de schoolleiding in principe geen lesgevende taken doen. Hun eigen specifieke werk blijft liggen en dat draagt bij aan een hogere werkdruk en gaat ten koste van de zorg voor leerlingen en kwaliteit.

6.      Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen. Mogelijk biedt het onderling afspraken maken van ouders/verzorgers van een groep een verlichting van eventuele opvangproblematiek.

7.      Indien sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). Hiermee voorkomen we dat steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om zo zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren. We zullen hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de afwezigheid schriftelijk melding van maken naar alle betrokken ouders/verzorgers.

8.      Deze wijze is op schoolniveau vastgesteld en opgenomen in de schoolgids. Alle ouders/verzorgers kunnen zo op de hoogte zijn van dit beleid.

9.      Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie van de school gemeld aan:

-        de directeur-bestuurder; -        de onderwijsinspectie; -        de leerplichtambtenaar.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Brunwerd is het nieuwe schooljaar gestart met ongeveer 140 leerlingen. Voor een plattelandsschool is dit groot, maar landelijk gezien is dit een middelgrote school. Aangezien er in het onderwijs ook steeds meer specialismen komen, is het een voordeel om een school van deze grootte te zijn.

Wij hebben de mensen en de tijd om aandacht te schenken aan nieuwe specifieke taken binnen het onderwijs, zoals computeronderwijs en leerlingenzorg. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen ten goede. Gelukkig is onze school niet zo groot dat onze kinderen een nummer zijn. We willen Een dijk van een school zijn, waar ieder kind wordt gezien.

Op OBS Brunwerd is sinds kort een klas voor anderstaligen gestart (NT2-klas). Hier krijgen kinderen uit andere landen les in de Nederlandse taal en de regels/gewoonten die in Nederland gelden. De kinderen krijgen 's ochtends les van een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van taaltrainingen aan anderstaligen. Zij heeft ervaring met kinderen van asielzoekers/vluchtelingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Spelend leren is zeer effectief. Het team speelt daarop in door te zorgen dat er voldoende materiaal is waarmee deze leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Onze eerste zorg gaat uit naar het welbevinden van het kind, een belangrijke voorwaarde om tot ontdekkend spelen te komen. De dag start in de kring. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, op de gang, in de gymzaal en op het schoolplein. We werken aan de hand van thema’s. De leerkrachten gebruiken diverse bronnenboeken. Om de juiste begeleiding te bieden worden regelmatig observaties uitgevoerd aan de hand van de DORR-kaarten (observatie- en ontwikkelingskaarten). We maken in groep 1 en 2 geen gebruik meer van de landelijke Citotoetsen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Brunwerd werken we aan opbrengst gericht passend onderwijs. Door leerlingen te groeperen op basis van overeenkomsten is er ‘voor elk wat wils’ en wordt groepsleren en coöperatief gedrag gestimuleerd. De gewenste opbrengsten zijn het startpunt voor de inrichting van het onderwijsaanbod op school- en groepsniveau. Eerst een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend aanbod voor de groep en, indien nodig, nog een aanbod op maat voor een enkele leerling. De grootste gemene deler in de schoolpopulatie en in elke groep wordt bediend met een basisaanpak en daaromheen aanpakken gericht op uitdaging en ondersteuning. Drie verschillende aanpakken om doelen te gaan beheersen gaat vooraf aan het onderwijzen van leerlingen op eigen niveau. Is de respons op de instructie voldoende, dan bieden we passend onderwijs en gaan we door met wat we deden.

De inhoud van het onderwijs moet voldoen aan de kerndoelen zoals die omschreven zijn in de wet primair onderwijs. Daarnaast zijn de visie, missie en de doelen op L&E- en op schoolniveau leidend. In het schoolplan 2019-2023 beschrijven we de huidige situatie, de kerndoelen en de streefdoelen uitgebreid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke invulling OBS Brunwerd invulling geeft aan Passend Onderwijs. In dit profiel beschrijven wij  welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen kunnen bieden binnen onze school. Ook beschrijving wij hierin de afspraken rond o.a. leerlingvolgsysteem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben de scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden. De basis- en extra ondersteuning zijn beschreven in een School Ondersteuningsprofiel (SOP). 

De besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Zo kunnen de besturen en de scholen, samen met ouder(s)/verzorger(s) en andere partners (gemeenten, zorg), de basis- en extra ondersteuning verder uitwerken en versterken. Als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zal de school een andere, beter passende plek zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs[1] moet de school, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ondersteuningsroute. Uiteraard kunt u ook bij de school terecht voor meer informatie. [1] Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Volgens de Wet op het primair onderwijs moeten alle basisscholen in Nederland de mogelijkheid bieden voor een programma voor kinderen van 4 tot 13 jaar, van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds. De buitenschoolse opvang vindt plaats voor, tussen en na schooltijd. Scholen hoeven die opvang niet zelf te verzorgen. Het zelf opvangen van kinderen past in de ontwikkeling om voorzieningen te integreren in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen, integrale kindcentra. In ons geval is dat nog niet aan de orde. Daarom werken wij samen met verschillende kinderopvangorganisaties.

Terug naar boven