het Duet

Prinses Christinalaan 120 1421 BN Uithoorn

Ontwerp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op het Duet streven wij naar een cito-eindtoets die boven het landelijk gemiddelde ligt. De historie laat zien dat wij dit ook meestal weten te realiseren. Dat er schommelingen in de resultaten zitten heeft te maken met het feit dat het een gemiddelde score van een groep leerlingen betreft. Deze individuele scores kunnen per leerjaar sterk verschillen, mede afhankelijk van de samenstelling van de groep. Gedurende de 8 jaar dat kinderen bij ons op school zitten volgen wij hun resultaten met een leerlingvolgsysteem. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning of meer uitdaging, om te zorgen dat elke leerling naar zijn of haar vermogen kan presteren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt er een analyse gemaakt van de tussenresultaten. Deze analyse wordt besproken in het team en daaruit volgen acties die uitgewerkt worden in de bouwvergaderingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Net zoals de scores van de cito-eindtoets kunnen verschillen, zit er ook verschil in de uitstroomcijfers per leerjaar. Bij het geven van een schooladvies gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Wij baseren ons hierbij op de resultaten van ons leerlingvolgsysteem en op hoe wij de leerling op school zien functioneren. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar inzet, doorzettingsvermogen, werkhouding en huiswerkattitude. Wij volgen onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens die we hiermee verzamelen blijkt dat onze adviezen in verreweg de meeste gevallen passend zijn. De leerlingen zitten na drie jaar nog in hun instroomniveau of hoger. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Duet heeft het vertrouwen van de inspectie. Dat betekent dat voor de school het basistoezicht geldt. Dit betekent niet dat er voor ons geen ontwikkelpunten zijn. Onze resultaten, het inspectierapport, tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten en interne audits binnen de stichting ICBO bieden input voor ons schoolplan. Jaarlijks evalueren we onze plannen en stellen ze bij tot een nieuw jaarplan. Twee maal per jaar analyseren wij onze opbrengsten en leggen deze niet alleen naast de kerndoelen van de overheid, maar ook naast de aan onszelf opgelegde doelen. Indien nodig kunnen wij dus tijdig bij sturen. U kunt ons schoolplan terugvinden op de website van de school. In onze schoolgids worden jaarlijks de ontwikkelplannen toegelicht.

Terug naar boven