het Duet

Prinses Christinalaan 120 1421 BN Uithoorn

Ontwerp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC het Duet (integraal kindcentrum). Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De gegevens van DUO, Onderwijsinspectie en de toelichting van de school betreffen zgn. “meetbare” gegevens: aantallen, scores en percentages. Wij zijn echter ook trots op de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en de resultaten van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Meer informatie over deze aspecten, en om een indruk te krijgen van onze school, vindt u op onze website www.hetduet.nl. Onze school valt, samen met basisschool De Kwikstaart, de Vuurvogel, de Springschans, de Zon en 't Startnest onder het bestuur van Stichting Wijzer aan de Amstel. Voor meer informatie over onze stichting verwijs ik u naar de website van Wijzer aan de Amstel: http://www.wijzeraandeamstel.nl/. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Professioneel en enthousiast
  • Plezier en passie
  • Open en samen
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van IKC het Duet is rond de 410 leerlingen (teldatum 1-2-2022)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het kinderdagverblijf op het Duet bestaat uit vier groepen. Twee verticale groepen, verticaal wil zeggen dat er kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Deze beide groepen grenzen aan elkaar zodat de kinderen op beide groepen kunnen spelen. We hebben een babygroep waar kinderen van 0-2 jaar worden opgevangen. Wanneer kinderen 2 jaar worden gaan zo over naar de groep naast hun, de peutergroep. Alle groepen hebben een directe verbinding naar de groene buitenruimte. Wij vinden het belangrijk om vaak buiten te spelen met de kinderen. Naast een kinderdagverblijf is er ook een peuteropvang in het IKC aanwezig. Zo is er voor elke vraag van opvang een aanbod. BSO (Buitenschoolse Opvang) het Duet bestaat uit vijf groepen: De Ministars en Little Stars voor kinderen van 4 tot 7 jaar, De Popstars en Rockstars voor kinderen van  7 tot 10 jaar en De Allstars voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. Vanaf 14.15 worden de kinderen opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. Onze BSO maakt gebruik van veel ruimtes die ook tijdens onderwijstijd gebruikt worden. We hebben een atelier, bibliotheek, gymzaal en een mooie woonkeuken. We bieden regelmatig workshops aan waar kinderen zich voor in kunnen schrijven. De buitenruimte van het Duet is een mooie groene omgeving waar kinderen veel uitdaging kunnen vinden. Voor een afspraak over de opvang kunt u een afspraak maken met de locatieleider opvang Mariska Plasmeijer (mariska@hetduet.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid wordt zowel 'bovenschools', d.w.z. voor alle scholen gelijk, als school-specifiek geregeld.

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft voor de 6 scholen het beleidsplan "Sociale Veiligheid" opgesteld. Daarin is het beleid ten aanzien van zowel AG&SI, digitale veiligheid als meldpunt huiselijke geweld bepaald.

Daarnaast  gebruikt iedere school een pestprotocol dat het beste past bij de eigen populatie. Specifieke schoolveiligheid, school- en klassenregels zijn terug te vinden in de Schoolgids.

Terug naar boven