De Kwikstaart

Randhoornweg 33 1422 WX Uithoorn

  • Schoolfoto van De Kwikstaart
  • Schoolfoto van De Kwikstaart
  • Kwikstaar-zijde
  • Gezamenlijke kenniscentrum
  • Plattegrond en bewegwijzering

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van ICBO De Kwikstaart.Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U zit op dit moment nog maar een deel van de informatie.

De gegevens van DUO, Onderwijsinspectie en de toelichting van de school betreffen zgn. “meetbare”gegevens: aantallen, scores en percentages. Wij zijn echter ook trots op de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en de resultaten van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Meer informatie over deze aspecten, en om een indruk te krijgen van onze school, vindt u op onze website www.dekwikstaart.nl. Onze school valt, samen met Integraal Kindcentrum (IKC) het Duet en De Vuurvogel (beide gevestigd in Uithoorn) onder het bestuur van Stichting ICBO Uithoorn. Voor meer informatie over onze stichting verwijs ik u naar de website van ICBO Uithoorn www.icbo-uithoorn.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Enthousiast team
  • Maatschappelijke betrokken
  • Dynamisch
  • vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2016 zagen wij 543 leerlingen de school binnen stappen. Landelijk lopen de leerlingaantallen terug maar gelukkig blijven onze leerlingaantallen vrij constant. Wij hebben dus een gezonde instroom van leerlingen. Toch houden ook wij de komende jaren rekening met een terugloop van leerlingenaantallen. Dit heeft niet alleen te maken met de landelijke trend in het algemeen, maar heeft ook te maken met de stagnatie van de bouw in onze jonge wijk. De Kwikstaart staat namelijk in een wijk waar voornamelijk koopwoningen te vinden zijn en waar er weinig huur of sociale woningbouw is. Gelukkig wordt de bouw in onze wijk  weer voorzichtig hervat. Onze eigen prognoses laten zien dat vanaf de 1 oktober telling van 2018 wij een sterke toename in de leerlingenaantallen kunnen verwachten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
683
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen de Brede School Legmeer is voorschoolse opvang. Dit wordt voor de drie scholen binnen de BSL verzorgd door Solidoe, een professionele organisatie voor kinderopvang.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid wordt zowel 'bovenschools', d.w.z. voor alle scholen gelijk, als school-specifiek geregeld. Stichting ICBO heeft voor de 3 scholen het beleidsplan "Sociale Veiligheid" opgesteld. Daarin is het beleid ten aanzien van zowel AG&SI, digitale veiligheid als meldpunt huiselijke geweld bepaald. Daarnaast  gebruikt iedere school een pestprotocol dat het beste past bij de eigen populatie. Specifieke schoolveiligheid, school- en klassenregels zijn terug te vinden in de Schoolgids.

Terug naar boven