Interconfessionele Basisschool de Vuurvogel

Arthur van Schendellaan 53 1422 LB Uithoorn

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Vuurvogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting: De score die u hier leest, is een ongecorrigeerde CITO-score. Deze wordt landelijk standaard ingevoerd en houdt geen rekening met leerlingenkenmerken. CITO doet dit wel en zo ontvangt elke school dan ook een gecorrigeerde versie. Deze past bij wat onze leerlingen laten zien en wat ze kunnen. Dit wordt bereikt door het harde werken, een hoge concentratie van de leerlingen maar ook door de begeleiding van de onze leerkrachten.  

Daarom presenteren wij u ook graag de gecorrigeerde, door Inspectie van Onderwijs erkende versie. Dit geeft een beeld dat past bij onze leerlingen en hun ontwikkel- en leerbehoeften. Dit zijn prestaties waar onze leerlingen, ouders en wij zeer trots op zijn.  

Schooljaar 2013-2014: gecorrigeerde score leerlingengewicht: 534,7

Schooljaar 2012-2013: gecorrigeerde score leerlingengewicht: 536.5

Schooljaar 2011-2012: gecorrigeerde score leerlingengewicht: 538.1

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van de leerresultaten, de werkhouding, de motivatie, de onderwijsbehoeften, de persoonlijke talenten en sociale ontwikkeling van uw kind. Wij streven naar een maximaal leerrendement bij elk kind. Ons uitstroomadvies komt tot stand aan de hand van overleg met de leraren van groep 7 en 8, de intern begeleider, de directie, ouders en leerling. In dit overleg wordt gekeken naar de prestaties in de groep, de resultaten van CITO LeerlingVolgSysteem en die va ten minste een landelijk, onafhankelijk en erkend toetsinstrument.

Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. 

Ook volgen we het uitstroomadvies van onze oud-leerlingen. Dit om onder andere inzicht te krijgen in de juistheid van de schooladviezen die we geven en inzicht te krijgen in de aansluiting van ons basisonderwijs op het voortgezet onderwijs op het gebied van lesstof en vaardigheden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs is tevreden over de prestaties van onze school. Dit heeft tot gevolg dat wij een zogenaamd ‘basisarrangement’ hebben en dat de onderwijsinspectie volstaat met ‘Toezicht op afstand’.  Dat wil echter niet zeggen dat we stil zitten: we doen het goed maar willen excellent worden. Jaarlijks brengen we met het team in kaart waar we sterk in zijn en hoe we deze kwaliteiten kunnen voortzetten. Ook onderzoeken we wat we moeten versterken binnen ons onderwijs om ervoor te zorgen dat leerlingen de kennis en vaardigheden bezitten, die ze nodig hebben om straks een wereldburger te kunnen zijn. Zo hebben wij ons de laatste 2 jaren onder andere toegespitst op:  

  • de invoering van opbrengstgericht werken, het versterken van de groepsinstructie op 3 niveaus en het nog meer inspelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen;
  • ‘hoe leer je kinderen te leren’. Voorkennis ophalen, het hardop denken en voordoen (‘mondeling’) en reflectie ;
  • het vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en ICT/ Kennisnet;
  • samenwerkend leren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen door samen te werken en samen te overleggen, de lesstof beter begrijpen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons meest recente inspectierapport op: www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven