Interconfessionele Basisschool de Vuurvogel

Arthur van Schendellaan 53 1422 LB Uithoorn

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Vuurvogel

In het kort

Toelichting van de school

Interconfessionele basisschool de Vuurvogel heet u van harte welkom op haar schoolvenster.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Vuurvogel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Op onze school leren kinderen kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in onze dynamische, multiculturele, 21ste eeuwse samenleving. De ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van het kind, nu en straks, staan hierin centraal door dagelijks te focussen op:

 • een sterke, directe instructie op 3 niveaus;
 • lessen waarin de interactie en het hardop denken en voordoen (modeling) centraal staan;
 • de 'Vreedzame school', voor- op en na schooltijd;
 • extra aandacht voor taal, woordenschat, lezen, ICT en rekenen;
 • een leven lang leren voor iedereen;
 • opbrengstgericht werken;
 • het intensief samenwerken met ouders en overige partners uit de opvoedketen;
 • 5 dagen naar school van 8.00u tot 14.00u.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op of kijkt u op onze website: http://www.devuurvogel-uithoorn.nl

Onze school vormt, samen met Integraal Kindcentrum (IKC) het Duet en De Kwikstaart (beide gevestigd in Uithoorn) de Stichting ICBO Uithoorn. Voor meer informatie over onze stichting verwijzen wij u naar de website van ICBO Uithoorn www.icbo-uithoorn.nl.

Simone Rossing-Luimstra en Nadia Huppertz, directie basisschool de Vuurvogel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Naar school van 8-14 uur
 • Ik en de basis centraal
 • Samen leven, leren en doen
 • Woordenschat en lezen centraal
 • Opbrengstgericht en uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vuurvogel is de afgelopen jaren, tegen de landelijke trend in, gegroeid. Na een doorstart in 2010 met een leerlingaantal van 133 zijn we inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 200 leerlingen. Met name in de onderbouw zien we een flinke toename. We waren trots dit schooljaar een extra groep 1 te kunnen starten en aankomend schooljaar (2014-2015) kunnen wij een instroomgroep starten. We kiezen er bewust voor om de groepen op de Vuurvogel kleiner te houden dan het landelijk gemiddelde om zo alle leerlingen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Ons streven is te werken met homogene groepen, zelfs bij de kleuters. Dit betekent dat wij in principe niet met combinatiegroepen werken en onze groepen 1 en 2 dus ook aparte groepen zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven