Jenaplanschool 't Startnest

Arthur van Schendellaan 100 E 1422 LE Uithoorn

't Startnest ligt in het park de Groen-Rode Scheg

Het team

Toelichting van de school

Jenaplanschool ‘t Startnest heeft een gemêleerd team. De teamleden zijn deskundig en hebben ieder hun eigen expertise.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Vervanging bij ziekte of afwezigheid van de vaste stamgroepleider

Door het tekort aan onderwijsgevenden is vervanging een van de grootste knelpunten in de school.

Als een stamgroepleider zich ziek meldt of een vorm van verlof heeft, hanteren we de volgende werkwijze:

? Een daartoe aangewezen collaga  wordt gebeld en zij probeert een invaller te regelen. De invaller is een stamgroepleider die bevoegd is om les te geven. 

? Als er geen invaller beschikbaar is, vragen we de collega's die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duopartner van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duopartner, dan vragen we een andere collega. Als er zowel intern als extern niemand te vinden is, kijken we of we de groep kunnen verdelen. De kinderen krijgen dan les in een andere groep samen met een aantal kinderen uit hun eigen groep.

? Als bovenstaande allemaal niet lukt, doen we een beroep op ouders/verzorgers om de kinderen thuis te houden. De midden- en bovenbouwgroepen kunnen zelfstandig aan enkele digitale taken werken. Ouders/verzorgers worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld indien er een dag geen stamgroepleider beschikbaar is. Het kan ook zo zijn dat we de groep en de ouders op school (bij het brengmoment) opvangen en aangeven dat de kinderen vrij zijn. Als er geen mogelijkheid is om zelf opvang te regelen voor het kind door de ouders,  regelen wij de opvang voor de eerste ziektedag van de stamgroepleider. Het kind wordt dan in een andere groep geplaatst. Het naar huis sturen van een groep is een uiterste middel. We doen er dan ook alles aan om het naar huis sturen van groepen te voorkomen.

? We proberen altijd te zorgen dat er bij ziekte van een stamgroepleider zo weinig mogelijk wisselende  invallers voor de groep komen. Als we in kunnen schatten dat een stamgroepleider drie dagen ziek is, proberen we voor de drie dagen één vaste invaller te regelen. Soms is de wens om één invaller 'vast te leggen' niet haalbaar omdat hij/zij al ergens anders verplichtingen heeft om  te werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met de vakleerkracht expressie hebben we expertise in  school om, naast het creatief leren denken en werken dat belangrijk is bij de vorming van de 21ste -eeuwse vaardigheden, kinderen tijdens de lessen te leren om buiten hun kaders te kijken, hun gedachten over bepaalde thema’s en onderwerpen te verwoorden en te verbeelden. Elkaar en elkaars werkt te respecteren en te laten ervaren dat anders zijn en denken heel waardevol kan zijn. De werkwijze van onderzoeken, creëren, reflecteren, presenteren, individueel en samenwerken hanteren we bij alle stamgroepen.

De vakleerracht gymnastiek is de expert in het aanleren en monitoren van motorische vaardigheden van de kinderen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op het startnest werken we met een ritmisch weekplan.

De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. In ons geval zijn deze uitgewerkt volgens de opvattingen van het Jenaplanconcept. Hierbij onderscheiden we vier basisactiviteiten: werk, gesprek, spel en vieren. Deze vier basisactiviteiten wisselen elkaar af binnen een ritmisch weekplan. De afwisseling zorgt voor voldoende evenwicht in de mentale en lichamelijke activiteit.  

Gesprek Werk Veel gesprekken vinden plaats in de kring. Binnen de groep kunnen er vele momenten aanleiding zijn voor een gesprek. Gesprekken ontstaan spontaan naar aanleiding van door kinderen ingebrachte ervaringen, maar ook gepland doordat de leerkracht een gespreksthema inbrengt in de groep. Voorbeelden van kringgesprekken zijn: de kleine kring (in de onderbouw), de afsprakenkring, de filosofiekring en de lees- en verslagkring. Binnen het ritmisch weekplan neemt de basisactiviteit “werk” een belangrijke plaats in. Hierbij staat de wereldoriëntatie centraal, deze wordt in projectvorm gegeven. Alle leer- en vormings-gebieden staan in dienst hiervan. Daarnaast zijn er werkmomenten waarin instructie wordt gegeven en momenten van zelfstandig werken. Vooral tijdens de ochtenden wordt er vanuit de lesmethoden gewerkt aan taal-, lees-, en rekenonderwijs. Spel Vieren Door te spelen ontwikkelen kinderen zich motorisch en leren ze zich te bewegen in de ruimte om zich heen. Voor de creatieve en sociale ontwikkeling is het spel van groot belang. Naarmate kinderen ouder worden verandert de manier waarop gespeeld wordt maar blijft een belangrijke bron van leren. Binnen de leergemeenschap die ‘t Startnest vormt, neemt het vieren een belangrijke plaats in. Vieringen kunnen de gehele school betreffen zoals een kerstmusical, een weekopening of weeksluiting. Vieringen zijn er ook in de groep of op individueel niveau, bijvoorbeeld een verjaardag of een kind dat een zwemdiploma heeft gehaald.          

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven