De Springschans

Eendracht 8 1423 ET Uithoorn

  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Springschans heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Er is sprake van een stabiel team. Het team kent, zoals gebruikelijk binnen het onderwijs, veel parttimers. Deze parttimers zijn in vaste tweetallen aan elkaar gekoppeld. Als duo zijn ze verbonden aan een groep leerlingen.

Het team heeft een aantal specialisten, die als vraagbaak en coach dienen voor de collega's. Zo zijn er zeer goed gekwalificeerde intern begeleiders, gedragsspecialisten, een rekenspecialist en een taalspecialist, een cultuurcoördinator en een techniekcoördinator. Ook werken we met een vakleerkracht gymnastiek.

De directie wordt ondersteund door een coördinator en een administratief medewerker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vaak lukt het om een vervanger te regelen voor een leerkracht die ziek is of met (studie)verlof is. Een leerkracht komt extra werken of ruilt een werkdag waardoor er een bekend gezicht, voor de leerlingen, voor de klas komt te staan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Springschans heeft één directeur die met een een managementteam, bestaande uit twee intern begeleiders en een coördinator, alle medewerkers aanstuurt.

De Springschans is een middelgrote school. Er zijn ongeveer 400 leerlingen die verdeeld zijn over 16 groepen. Er werken 35 leerkrachten, zowel parttimers als fulltimers. Sommige zijn gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden als taal, lezen of rekenen. Andere zijn gespecialiseerd in gedrag. 

Wij werken samen met de gemeente Uithoorn (jeugdzorg, CJG, GGD, VVE, etc), en met aanbieders van activiteiten op cultuur-  en sportgebied.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is regelmatig overleg tussen leerkrachten en interne begeleiders over de vorderingen en het welbevinden van onze kinderen. Zo nodig wordt er voor een leerling of een groep leerlingen een plan gemaakt. Uitvoering van dat plan zal in de groep door de leerkracht plaatsvinden. Dit heet remedial teaching (RT) en is meestal van tijdelijke aard. Na een afgesproken periode wordt bekeken of het plan het gewenste resultaat heeft gehad. Bij het werken met een individueel plan wordt dit van te voren en na beëindiging, met ouders en soms ook met het kind, besproken. Onze insteek is hierbij samenwerking tussen kind, ouders en school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven