De Springschans

Eendracht 8 1423 ET Uithoorn

  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Springschans. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De gegevens van DUO, Onderwijsinspectie en de toelichting van de school betreffen zgn. “meetbare” gegevens: aantallen, scores en percentages. Wij zijn echter ook trots op de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en de resultaten van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Meer informatie over deze aspecten, en om een indruk te krijgen van onze school, vindt u op onze website www.springschans.com. Onze school valt, samen met basisschool De Kwikstaart, de Vuurvogel, het Duet, de Zon en 't Startnest onder het bestuur van onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel. Voor meer informatie over onze stichting verwijs ik u naar de website van Wijzer aan de Amstel: http://www.wijzeraandeamstel.nl/.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Vertrouwen
  • Professioneel
  • Plezier
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren schommelt het aantal leerlingen op De Springschans rond de 400.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Springschans wordt gewerkt met traditionele schooltijden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om tussenschoolse opvang af te nemen bij Kinderdagverblijf Borus of Solidoe. Wanneer u opvang afneemt bij Borus eten de leerlingen met de leerkracht in de klas, waarna ze met een pedagogisch medewerker naar buiten toe gaan. Wanneer u opvang afneemt bij Solidoe worden de leerlingen om 12.00 uur opgehaald om naar de vestiging van Solidoe te gaan. Deze vestiging is zeer dichtbij school. Om 13.00 uur worden ze weer terug naar school gebracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid wordt zowel 'bovenschools', d.w.z. voor alle scholen gelijk, als school-specifiek geregeld. Stichting Wijzer aan de Amstel heeft voor de 6 scholen het beleidsplan "Sociale Veiligheid" opgesteld. Daarin is het beleid ten aanzien van zowel AG&SI, digitale veiligheid als meldpunt huiselijke geweld bepaald. Daarnaast gebruikt iedere school een anti-pestprotocol dat het beste past bij de eigen populatie. Specifieke schoolveiligheid, school- en klassenregels zijn terug te vinden in de Schoolgids.

Terug naar boven