OBS De Kajuit

Eendracht 2 1423 ET Uithoorn

  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit
  • Schoolfoto van OBS De Kajuit

Het team

Toelichting van de school

OBS De Kajuit heeft een professioneel, hecht en enthousiast team. Komt gerust eens binnenlopen om kennis te maken, of neem een kijkje op onze website om meer over het team te weten te komen: www.obs-dekajuit.nl/onze-school/team/

Onze teamleden dragen iedere dag de missie en visie uit waar OBS De Kajuit voor staat: 'Samen sterk in verschillen'. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het vervangen van een zieke (of om een andere reden afwezige) leerkracht maken wij gebruik van een invaller uit de invalpool van Stichting AURO, waarin ervaren gediplomeerde leerkrachten zijn opgenomen. Ook het inhuren van een inval-leerkracht via een uitzendbureau gespecialiseerd in krachten voor het onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht de groep van een zieke of afwezige collega overneemt. Hij/zij kiest er dan voor om extra te komen naast de dagen dat deze leerkracht normaliter (parttime) werkt. Een oplossing waarbij de kinderen zo veel mogelijk rust en structuur ervaren heeft altijd de voorkeur. 

Is er geen invaller beschikbaar, dan worden de leerlingen van de betreffende leerkracht verdeeld over de andere groepen. Alleen in het uitzonderlijke geval van overmacht verzoeken we de ouders zelf hun kind thuis (of bij anderen) op te (laten) vangen. Mocht dit onmogelijk zijn, dan kan het kind op school worden opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen OBS De Kajuit willen we er vooral op inzetten dat onze leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en een leergierige en onderzoekende houding ontwikkelen. Daarom zijn we in de groepen 1 t/m 4 een traject spelend leren gestart, waarin de leerlingen veel meer door spel in hoeken een breed aanbod krijgen en hun doelen spelenderwijs gaan bereiken. U kunt hier meer over lezen op onze website www.obs-dekajuit.nl, in het gedeelte ´onderwijs´. 

Vanaf de tweede helft groep 4 tot en met groep 8 wordt daar vervolg aan gegeven tijdens de IPC lessen, waarin de verdere ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend en kritische denken, sociale en culturele vaardigheden een grote plek heeft. IPC staat voor International Primary Curriculum, en is een onderwijsprogramma wat gericht is op vaardigheidsdoelen en kennisdoelen bereiken op een voor de kinderen betekenisvolle manier. Hierbij leren de kinderen over o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunst, techniek, enz. U kunt hier ook meer over lezen op onze website, in het gedeelte ´onderwijs´. 

De leerkrachten houden rekening met verschillen op leergebied, door te hun lessen vorm te geven door middel van het EDI instructie model. Er wordt gestart met een korte basisinstructie waaraan in principe alle leerlingen deel nemen. Tijdens de begeleide inoefening draagt de leerkracht de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de opdrachten steeds meer over aan de leerlingen. Na controle van begrip gaan leerlingen al dan niet zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau of krijgen verlengde instructie.

Sommige leerlingen hebben hulpmiddelen nodig om optimaal van de lessen te kunnen profiteren. Dit wordt door de leerkracht in overleg met de IB-er volgens een protocol vastgesteld en uitgevoerd. Ook zijn aan sommige groepen onderwijsassistenten verbonden, die onder verantwoordelijkheid van de leerkracht ondersteuning bieden aan individuele leerlingen of groepjes. Voorts heeft de school de beschikking over een tweetal onderwijsondersteuners op het gebied van bewegend leren en nieuwkomers. Op grond van de onderwijsbehoeften van leerlingen wordt bekeken op welke wijze deze ondersteuners het beste ingezet kunnen worden. Dit wordt op maat gedaan, onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende leerkracht.

Het motto van OBS De Kajuit, ´Samen sterk in verschillen´, schijnt door in alles wat wij dagelijks doen op het gebied van extra ondersteuning voor leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaar heeft de peuterspeelzaal van Solidoe een lokaal bij OBS De Kajuit in gebruik. Hierdoor is de communicatie kort en kunnen wij nog beter samenwerken. De kinderen leren in een vroeg stadium hoe het ´schoolse leren´ in elkaar zit, en met de professionals van Solidoe kan het team van OBS De Kajuit in een vroeg stadium afstemmen over de onderwijsbehoeften van kinderen. 

Terug naar boven