Oosterveldschool

Schoolstraat 4 7975 AC Uffelte

  • Schoolfoto van Oosterveldschool
  • Schoolfoto van Oosterveldschool

In het kort

Toelichting van de school

We zijn een school waar goed onderwijs voor ons is: onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen. De leerkrachten houden daarbij rekening met de belevingswereld van de kinde­ren. Kindgericht werken met o.a. gebruik van digitale leeromgeving. Thematisch werken aansluiten bij belevingswereld van de kinderen. Rekenonderwijs aanbod doorgaande lijn in de school, vanuit de methodiek ‘Met Sprongen Vooruit’. Inzet en afwisseling (coöperatieve) werkvormen, binnen en buitenleren en dat kan ook op ons mooie groene schoolplein.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en Betrokkenheid
  • Professionele leergemeenschap
  • Creativiteit
  • Talentontwikkeling
  • Ondernemingszin

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben te maken gehad met een daling in het aantal leerlingen. Dit komt mede door vergrijzing en weinig nieuwbouw in het dorp. Gelukkig blijven we de komende jaren stabiel.

We betrekken het dorp bij de school door o.a. onze schoolkrant. Iedereen in het dorp kan een abonnement nemen op de schoolkrant en daarmee lezen wat er in onze school wordt gedaan.  Bij andere activiteiten proberen we het dorp te betrekken en met het dorp samen te werken.  Onze ouderraad is erg actief en organiseert o.a. het ophalen van het oud papier in het dorp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven