Basisschool Vindingrijk

Horgetouw 1 5404 MA Uden

  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen op de basisschool maken een verplichte eindtoets. Op Vindingrijk zijn de gegevens van de eindtoets niet bepalend voor het vervolg. De observatiegegevens en de opbrengsten van 8 jaar onderwijs vertellen ons waar een kind in het voortgezet onderwijs het beste op zijn plaats is. Mocht het zo zijn dat de eindtoets hoger uitvalt dan het advies, dan heroverwegen wij ons advies.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elke methode werkt met blokken of hoofdstukken. Vooraf aan een nieuw blok wordt er bekeken wat een kind in het betreffende blok nodig heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van observatiegegevens en een analyse van de toetsen (methodetoetsen en niet-methodetoetsen). Leerlingen worden op basis van deze gegevens in drie groepen ingedeeld, die naar behoefte een aanbod van instructie, verwerking en begeleiding krijgen. Dit alles staat uitgewerkt in de periodeplanning van de leerkracht. Aan het eind van een blok wordt door de leerkracht bekeken of er voldoende groei is geweest en of er wijzigingen in de aanpak nodig zijn. Dit wordt verwerkt en dan begint de cyclus opnieuw. Twee keer per jaar worden de tussenresultaten met een niet-methodetoets (cito) gecheckt. Dit doen we in februari en in juni. Bij sommige kinderen zetten we ook in oktober en april een extra check in. Op die manier blijven we bekijken of het plan van aanpak werkt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 heeft er een interne audit en een bezoek van de inspecteur plaatsgevonden op Vindingrijk. 

Een verslag van de audit vindt u in de bijlagen. 

Terug naar boven