Basisschool Vindingrijk

Horgetouw 1 5404 MA Uden

  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Vindingrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen op de basisschool maken een verplichte eindtoets. Op Vindingrijk zijn de gegevens van de eindtoets niet bepalend voor het vervolg. De observatiegegevens en de opbrengsten van 8 jaar onderwijs vertellen ons waar een kind in het voortgezet onderwijs het beste op zijn plaats is. Mocht het zo zijn dat de eindtoets hoger uitvalt dan het advies, dan heroverwegen wij ons advies.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elke methode werkt met blokken of hoofdstukken. Vooraf aan een nieuw blok wordt er bekeken wat een kind in het betreffende blok nodig heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van observatiegegevens en een analyse van de toetsen (methodetoetsen en niet-methodetoetsen). Leerlingen worden op basis van deze gegevens in drie groepen ingedeeld, die naar behoefte een aanbod van instructie, verwerking en begeleiding krijgen. Dit alles staat uitgewerkt in de periodeplanning van de leerkracht. Aan het eind van een blok wordt door de leerkracht bekeken of er voldoende groei is geweest en of er wijzigingen in de aanpak nodig zijn. Dit wordt verwerkt en dan begint de cyclus opnieuw. Twee keer per jaar worden de tussenresultaten met een niet-methodetoets (cito) gecheckt. Dit doen we in februari en in juni. Bij sommige kinderen zetten we ook in oktober en april een extra check in. Op die manier blijven we bekijken of het plan van aanpak werkt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 heeft er een interne audit en een bezoek van de inspecteur plaatsgevonden op Vindingrijk. 

Een verslag van de audit vindt u in de bijlagen. 

Terug naar boven