Basisschool De Vlonder

Heufkens 502 5403 LV Uden

Schoolfoto van Basisschool De Vlonder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons doel is om kwalitatief goed onderwijs te bieden voor ieder kind. Middels zelfevaluatie meten we onze (tussen)opbrengsten en analyseren trends. Op basis van die gegevens passen we ons onderwijs aan of stellen we hulpplannen bij met als doel de eindopbrengsten te optimaliseren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft ons in december 2012 een bezoek gebracht. Dat heeft positieve feedback opgeleverd. Hier zijn we trots op!

Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is en onze school een gedegen kwaliteit laat zien. De directie en de leerkrachten werken vanuit een kind- en handelingsgerichte benadering met grote betrokkenheid aan de schoolontwikkeling. Zorg en begeleiding en het systeem van kwaliteitszorg zijn als goed beoordeeld. De inspecteur noemt de sociale competenties van leerlingen goed.

U kunt het rapport van de onderwijsinspectie vrij inzien.

Terug naar boven