Basisschool 't Centrum

Meerloseweg 1 5402 XH Uden

Schoolfoto van Basisschool 't Centrum

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na een paar jaar minder goede (eind-) resultaten gerealiseerd te hebben, zit de school de laatste twee jaren duidelijk in de lift. Dit is het gevolg van de interventies die zijn ingezet vanaf schooljaar 2011 – 2012. Leerkrachten werken op basis van groepsplannen op een handelings- en opbrengstgerichte wijze. De plannen worden viermaal per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Zowel de tussen- als de eindresultaten liggen momenteel op een niveau dat mag worden verwacht van onze kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door de school medio groep 8 gegeven worden, zijn gebaseerd op de observaties van de school en de resultaten van het LVS. De score op de CITO eindtoets speelt hierin geen rol, aangezien de adviesgesprekken worden gevoerd op een moment dat de score nog niet bekend is. De leerkrachten van St. Paulus hebben gedurende de acht schooljaren voldoende informatie verworven om een degelijk en goed onderbouwd schooladvies te kunnen geven. De CITO eindtoets kan hierin enkel voor een bevestiging zorgen.

We kijken bij het verwijzen naar een vervolgschool ook nauwgezet naar de vaardigheden en competenties die de leerlingen bezitten om in het voortgezet onderwijs een goede ontwikkeling door te maken. Deze bepalen mede het advies. De afgelopen jaren blijken onze adviezen in zijn algemeenheid te hebben geleid tot een juiste plek voor de leerlingen van onze school. Een plek die aansluit bij interesses, ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden van de kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 31 januari 2012 is de school voor het laatst bezocht door de inspectie. Het onderzoek dat toen heeft plaatsgevonden stond in het teken van het Onderwijsverslag 2011 – 2012. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool St. Paulus op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is (zie verslag d.d. 25 – 4 – ’12). Het betreft hier met name het merendeel van de indicatoren van de aspecten leerstofaanbod, tijd, schoolklimaat, didactisch handelen, de zorg en de kwaliteitszorg. Hier staat tegenover dat de eindresultaten in de schooljaren 2010 – 2011 en 2011 - 2012 onvoldoende waren en dat er ook in het onderwijsleerproces verbeterpunten zijn geconstateerd. Deze liggen op het vlak van de afstemming, de begeleiding en de zorg. De school is zich bewust van de risico's in de eindopbrengsten. Om deze te verbeteren is het beleid gericht (geweest) op het versterken van het didactisch handelen; vooral de instructiekwaliteit en de afstemming. Daarnaast heeft opbrengstgericht werken een meer centrale plaats gekregen. Voor de school is het gebruik van groepsplannen een hulpmiddel om opbrengstgericht werken en afstemming vorm te geven. Ze zijn in gebruik genomen voor de vakken spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. De verbeteractiviteiten worden ook de komende tijd gericht op opbrengstgericht werken, de instructievaardigheden en de afstemming.

Terug naar boven