Basisschool 't Centrum

Meerloseweg 1 5402 XH Uden

Schoolfoto van Basisschool 't Centrum

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 't Centrum ligt in het centrum van Uden. De meeste kinderen komen uit de wijk die begrensd wordt door de Heinsbergenstraat, Land van Ravensteinstraat, Kastanjeweg, Losplaats en de president Kennedylaan. Ook kinderen van buiten de wijk zijn welkom op onze school. Het leerlingaantal per augustus 2013 is 165 leerlingen. Ons eigentijdse gebouw heeft 8 groepslokalen. Daarnaast is er een centrale hal die onder meer gebruikt wordt voor vieringen en thema-avonden. Tevens hebben we een prachtige speelzaal en een ruimte voor handvaardigheid en tussenschoolse opvang. 't Centrum werkt vanuit onderstaande missie: o elk kind wordt gezien en is gekend; o we gaan voor goed onderwijs en o een gezellige en veilige sfeer. De volgende waarden liggen ten grondslag aan de identiteit van de school. Zij zijn richtinggevend voor ons handelen en denken: o zelfstandigheid; o zelfontplooiing; o samenwerken; o respect en o plezier. We staan ervoor kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken. Ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. Ons streven is “eruit te halen wat erin zit” op een manier die kinderen aanspreekt. Kinderen zijn in principe nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. We gaan binnen ons onderwijs uit van deze nieuwsgierigheid, van deze betrokkenheid. Bij het aanbieden van nieuwe dingen gaan we uit van hetgeen kinderen bezighoudt, we gaan uit van hun belevingswereld én van hun ontwikkeling. Kinderen werken samen met andere kinderen, soms op hun eigen niveau maar ook op verschillende niveaus. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. Niet alleen ontwikkeling op cognitief (verstandelijk) niveau, maar ook sociaal-emotioneel en creatief. Kortom: we willen met ons onderwijs een dusdanige bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen leveren, dat kinderen straks in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor henzelf en de mensen om hen heen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2013 – 2014 zijn we begonnen met 164 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. In de onderbouw is het aantal leerlingen de laatste jaren groeiende. Door de uitstroom van groep 8 leerlingen, tussentijdse verhuizingen, verwijzing van leerlingen naar bijvoorbeeld een school voor speciaal (basis-) onderwijs in het afgelopen schooljaar, is het leerlingaantal niet gegroeid maar stabiel gebleven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven