Openbare Basisschool de Cirkel

Wislaan 221 5406 AC Uden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door afname van de citotoetsen in januari en juni kunnen we de leerresultaten op groepsniveau en individueel niveau structureel en cyclisch weergeven, zodat sturing gegeven kan worden aan het onderwijsproces en–aanbod (op groepsniveau).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs

De leraar van groep 7 stelt aan het einde van een schooljaar samen met de directie en intern begeleider een voorlopig advies op voor een kind, dit wordt tijdens de laatste kind-ouder-leraargesprekken gedeeld.

De leraar van groep 8 stelt samen met de leraar groep 7, directie en intern begeleider in februari een definitief advies op voor een kind.  Met elkaar bespreken we wat de mogelijkheden zijn en waar een kind zichzelf nog op kan ontwikkelen. Na dit groot overleg wordt het advies vastgesteld en met het kind en de ouders/verzorgers gedeeld. Dit advies wordt gemaakt en onderbouwd waarbij de volgende aspecten een rol spelen:     

Werkhouding

Taakaanpak     

Concentratie   

Samenwerking   

Groei (potentie) 

Resultaten op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en werkwoordspelling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij ons op de Cirkel vinden we het belangrijk dat kinderen volop in ontwikkeling zijn. Mocht dit niet voldoende het geval zijn dan kijken we eerst naar het welbevinden van het kind in de groep en in de school. Naast het welbevinden meten we de betrokkenheid, indien nodig per vakgebied. Dit doen we met behulp van ons kindvolgsysteem Looqin. 
Wij geloven erin dat als het welbevinden en de betrokkenheid hoog is, dat kinderen in ontwikkeling komen of zijn.
Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Een veilige basis

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 is onze school bezocht door de inspectie. In de bijlage kunt u de bevindingen dan dit onderzoek lezen.

Terug naar boven