Openbare Basisschool de Cirkel

Wislaan 221 5406 AC Uden

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cirkel

Het team

Toelichting van de school

We zijn een klein, betrokken en hecht team dat bestaat uit: leraren, vakleraren, studenten, onderwijsassistenten en onderwijsondersteunend personeel. Samen zijn wij er verantwoordelijk voor dat al onze kinderen in de volle breedte in ontwikkeling zijn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega langdurig afwezig is willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. We kunnen in zulke gevallen een beroep doen op collega’s die flexibel inzetbaar zijn. Zij zijn ook verbonden aan onze school (of één van de andere scholen in het cluster waar onze school bij hoort) en zijn dus bekend met hoe wij werken.

Bij kortdurend verlof zetten wij zoveel mogelijk onze eigen collega's in, zodat de kinderen een bekend gezicht voor de groep zien. Mochten er geen collega's beschikbaar zijn dan huren we een vakdocent in vanuit Qrabbl. 

Mocht er ook daar geen vervanging beschikbaar zijn dan wordt een groep de eerste dag verdeeld over de andere groepen.
Op dag 2 blijven de kinderen thuis, we zorgen ervoor dat een groep niet twee dagen achter elkaar thuis zit, we maken dan gebruik van een roulatiesysteem binnen de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een rijke leeromgeving vinden wij belangrijk. In de groepen zijn de materialen afgestemd op de cruciale leerdoelen die op dat moment centraal staan. In de school hebben we een bibliotheek waar de kinderen keuze hebben uit een grote hoeveelheid boeken en waar ze lekker kunnen lezen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het jonge kind heeft veel fantasie en leert voornamelijk door te doen, te ontdekken en door te spelen. Samenwerken en samen werken zijn twee pijlers die terug te zien zijn in ons onderwijs. Samenwerken is werken met een maatje en samen werken is dat kinderen van en met elkaar leren.

Bij ons in de onderbouw werken wij vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Dit thema is dan ook te zien in onze schoolomgeving. De  kringen, het lesaanbod en overige activiteiten worden afgestemd op de leef- en belevingswereld van onze kinderen.  Hierin vinden we het belangrijk dat we dit samen met de kinderen ontwerpen, ontwikkelen en uitbouwen.

Continu is hierin het proces en eigenaarschap bij het jonge kind belangrijk. Daarnaast werken wij vanuit doelen en stellen we per activiteit af waarop we de focus leggen. Het volgen van ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Wij registreren per onderwijsmaand hoe het gaat met onze kinderen. Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen volgen. Daarnaast heeft elk kind een eigen doelenmap, het streven is dat de kinderen onder begeleiding, één keer per week in deze map werken. De kinderen kiezen zelf uit wat zij willen leren en krijgen inzicht in wat zij al kunnen en wat zij soms nog lastig vinden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep drie staat er geen onderwijstijd bij taal vermeld, omdat dit vakgebied gekoppeld is aan lezen. Taal/lezen/spelling wordt geïntegreerd aangeboden.

De tijden die niet ingevuld zijn richten we onszelf onder andere op het herhalen van doelen die extra aandacht behoeven. De doelen die herhaling nodig hebben worden middels verschillende werkvormen aangeboden, onder andere bewegend leren en tijdens het zelfstandig werken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door de kleinschaligheid van onze school hebben we oog voor het kind: 'eerst het kind, dan de leerling'.

Het team kent de kinderen, onze kleinschaligheid is onze grote kracht. Lijntjes tussen kinderen, ouders/verzorger en het team zijn kort. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, dan bespreekt de leraar deze zorgen eerst met de intern begeleider. Zij maken gezamenlijke afspraken om de zorgen aan te pakken, ouders/verzorgers worden altijd meegenomen in dit proces.

Er is regelmatig overleg tussen directie en intern begeleider. Van hieruit wordt besproken of een kind in het ondersteuningsteam besproken wordt. Naast directie en intern begeleider kunnen ook een psycholoog of orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker of onderwijsondersteuner aansluiten om samen te kijken wat passend is en eventueel afspraken te maken over de begeleiding van een kind die vervolgens door leraar, ouders/verzorgers en intern begeleider verder worden uitgewerkt.

In onze school zit een kinderoefentherapie praktijk. De expertise van deze therapeuten wordt regelmatig in de groepen ingezet.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een inclusieve school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn bij ons op school, mits wij kunnen voldoen aan de behoeften van het kind om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Onze ambitie voor de komende jaren is om alle kinderen te kunnen voorzien in hun behoeften, zodat zij een mooie ontwikkeling doormaken.
Hiervoor is niet alleen de leraar verantwoordelijk, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast onze intensieve samenwerking met Kanteel, werken we ook samen met basisschool 't Mulderke.

IKC Uden Zuid In ons gebouw werken we nauw samen met drie verschillende partners, namelijk;

-       Basisschool ’t Mulderke

-       Basisschool de Cirkel

-       Kinderopvang Kanteel

We vinden het belangrijk dat alle kinderen in ons gebouw volop tot ontwikkeling komen en blijven. We hebben een aantal richtinggevende uitspraken opgesteld waar we ons allemaal aan houden, om zo iedere dag het beste voor alle kinderen te doen.

Richtinggevende uitspraken

Het kind is onze leidraad en ieder kind is onze opdracht

We doen het samen: we kunnen op elkaar rekenen en geven commitment aan onze opdracht.

We zijn verbonden met en verantwoordelijk voor alle kinderen ·      

We inspireren elkaar  

Elk jaar stellen we onszelf een doel waar we gezamenlijk aan werken. Voor schooljaar 2023 – 2024 is dit het volgende doel:

Zorgen dat we als mini-gemeenschap (IKC) de connectie houden met elkaar. De activiteiten die we samen ontwikkelen zijn erop gericht om dit te realiseren. Verschillen mogen er zijn. Dit doel krijgt vorm door verschillende activiteiten die we gezamenlijk uitvoeren:

-       Warme overdracht van peuter naar kleuter

-       4x per jaar een gezamenlijke kindcentrumraad

-       Samen oefenen voor sportactiviteiten in de gemeente Maashorst

-       Kicks! na school

-       Kunstkar na school

-       Waar het kan nodigen we elkaar uit bij de afsluiting van IPC

Terug naar boven