Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander

Uddelsekampweg 1 3888 LV Uddel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt in eerste instantie gekeken of er intern mogelijkheden zijn voor vervanging (denk aan duo-collega, andere collega, IB of directeur). 

Lukt dit niet dan bekijken we of er een leerkracht beschikbaar is in invallersonline.nl.

Mocht dit alles onverhoopt niet lukken, dan zal in het uiterste geval de klas naar huis worden gestuurd (mocht u dan geen opvang kunnen regelen, dan zal uw kind op school opgevangen worden in een andere groep).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit ParnasSys. Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden. Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan de motoriek, taal- en rekenontwikkeling, spel en sociaal emotionele vorming.

Elk blok (6-8 weken) staat een thema centraal. Aan begin van elke periode wordt het thema ingericht. Gedurende de weken daarna wordt het thema met de leerlingen verder vorm gegeven om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen. We gebruiken hiervoor 'hoeken'. Hierbij maken we niet alleen gebruik van het klaslokaal, maar ook van de gang dat hier volledig op wordt ingericht, zodat leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. verschillende materialen en activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen bestaat uit technisch lezen en begrijpend lezen. In de middenbouw ligt het accent op technisch lezen, in de bovenbouw op begrijpend lezen. 

Taal bestaat uit spelling, woordenschat, grammatica en taalbeschouwing. 

Binnen wereldoriëntatie wordt ook begrijpend lezen aangeboden naast de reguliere begrijpend leeslessen. 

Vakken onder overig zijn: sociale vaardigheden, burgerschap, schrijven en verkeer. 


Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. In 2014 is, door de wet passend onderwijs, met scholen en overheid afgesproken dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te laten zijn, niet de beperkingen. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Apeldoorn. 

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven :

  • Dyslexie : De school heeft een aanpak voor kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben. We werken met Spellingspeurders voor de zwakke spellers en kunnen zo het voortraject verzorgen voor een dyslexie-onderzoek. Bij aangetoonde dyslexie geven we de Spellingshulp die aangereikt wordt door de behandelaar, buiten de klas.
  • Dyscalculie : we werken volgens het protocol ERWD. We voeren Klein-Rekenonderzoeken uit bij zwakke rekenaars en kunnen zo nodig door externen verder rekenonderzoek laten doen. 
  • Aanpak voor kinderen die minder begaafd zijn : de kinderen die niet mee kunnen komen met de reguliere stof van de groep (die op verschillende niveaus in de groep wordt aangeboden) werken soms met een eigen leerlijn. Dit houdt in dat er een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld, met daarin de doelen voor de komende periode. Zij krijgen onderwijs op hun eigen niveau of worden soms gekoppeld aan een lagere groep. 
  • Aanpak voor kinderen die meer begaafd zijn : deze kinderen krijgen aangepaste stof bij verschillende schoolvakken, met meer uitdaging. Dit betekent niet dat ze vooruit gaan werken, maar dat de stof verrijkt wordt. Voor leerlingen die we op deze manier nog niet voldoende  uitdaging kunnen bieden, kunnen we een aanvraag doen bij de bovenschoolse Plusklas. Aan de hand van verschillende factoren wordt dan gekeken of de leerling in aanmerking komt voor een dagdeel of dag op de Plusklas. 
  • Binnen CNS Putten is er een gemeenschappelijke voorziening voor nieuwkomers met een taalachterstand vanwege hun herkomst. Een vergelijkbare voorziening wordt ook aangeboden vanuit het Samenwerkingsverband Apeldoorn.

Ondersteuning

Meestal kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.  Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega's of de intern begeleider. Zo nodig wordt de leerling uitgebreid besproken door de leerkracht en intern begeleider. Er kan daarna een onderzoek of observatie door de intern begeleider plaatsvinden met daarbij adviezen over hoe om te gaan met de problematiek. Als dit onvoldoende helpt, wordt er contact opgenomen met (een deel van) het kernteam van het Samenwerkingsverband. Hierin zitten buiten de intern begeleider een gedragswetenschapper, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. In dit kernteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden. Het samenwerkingsverband kan een Korte interventie doen, dat betekent dat er een deskundige op het gebied van de problematiek mee komt kijken en werken en zo de leerkracht begeleid met de aanpak. Dit kan verlengd worden (Extra ondersteuning) en uitgebreid worden (Extra ondersteuning Plus, d.w.z. extra handen in de klas d.m.v. een onderwijsassistent, die de leerling begeleidt).

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Als er specialistische hulp nodig is voor thuis, wordt het CJG ingeschakeld. Soms wordt dit opgestart door het kernteam(de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn namelijk onderdeel van het CJG), maar verder is het de bedoeling dat ouders contact op nemen met hun hulpvraag bij het CJG. Deze verwijst dan naar een instantie voor passende hulp. 

Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt het belangrijk bij de ondersteuning van leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang van uw kind is het wel nodig. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, is het uiteraard belangrijk om contact op te nemen met school. School en ouders hebben samen de verantwoordelijkheid om het beste te zoeken voor uw kind. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven