St. Maartenschool

Hengstdal 3 6574 NA Ubbergen

  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool
  • Schoolfoto van St. Maartenschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de St.Maartenschool bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten, intern begeleiders en onderwijsondersteuners. De leerkrachten en onderwijsassistenten van een unit overleggen gezamenlijk met het doel het onderwijs zo goed als mogelijk vorm te geven en de leeromgeving optimaal voor de kinderen in te richten. Alle collega's zijn extra geschoold en hebben specifieke kennis van de doelgroep waar ze mee werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onderwijsgroep Punt Speciaal heeft voor zijn 6 scholen een eigen vervangingspool: Flexpunt. Hiermee worden alle vervangingen, zowel lang- als kortdurend, geregeld. In de pool zijn zowel leraren als onderwijsassistenten werkzaam, met een vast of een tijdelijk contract. Daarnaast is het ook mogelijk om de parttimers en duocollega's van de eigen school te benaderen voor invalwerk. Bij vervanging wegens ziekte of verlof vraagt de directie via een boekingssysteem een invaller aan bij Flexpunt. We streven ernaar om zo min mogelijk verschillende personen voor de klas te hebben en we houden zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van de school en de expertise van de invaller.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school geven we onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar die vanwege hun beperkingen gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Gemiddeld genomen verlaten onze leerlingen de school in het schooljaar waarin ze 12 jaar zijn geworden. Indien de leerling hierbij gebaat is wordt in overleg met het samenwerkingsverband afgeweken van deze leeftijd. Daarbij kijken we naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling en wordt rekening gehouden met de wettelijke leeftijdsgrens van 14 jaar. Daar waar mogelijk stromen leerlingen eerder uit naar thuisnabij onderwijs.

Het onderwijs op onze school sluit aan bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van de leerlingen. Ons aanbod is erg breed: van de gewone basisschoolleerstof tot leerstof voor zeer moeilijk lerende kinderen. U ziet dit terug in de onderverdeling in 7 leerroutes. Organisatorisch worden de leerlingen geplaats in een unit (een klein team). Een unit telt 25 tot 50 leerlingen. Het aantal is afhankelijk van de leerroute en/of de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van leerlingen.  De leerlingen worden binnen de unit ingedeeld in vaste groepen. Binnen een duidelijke structuur werkt iedere leerling aan zijn eigen leerdoelen. Het aanbod dat hij nodig heeft wordt in de eigen groep of groepsdoorbroken georganiseerd.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.  De kleutergroepen vormen samen unit A. Ze zijn zijn divers samengesteld; zowel jongste als oudste leerlingen van leerroute 2, 3, 4, 5, 6 en 7 vinden hun plaatsje in een groep. De leerlingen van 6/ 7 jaar die starten met aanvankelijk lezen en rekenen plaatsen we in de aanvangsgroepen. Deze groepen vormen de A+ unit. Unit A en unit A+ werken volgens de werkwijze van het jonge kind. Het onderwijs aan het jonge kind is thema gericht waarbij gewerkt wordt vanuit de CED-leerlijnen die horen bij de verschillende leerroutes. 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De leerlingen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw volgen 940 uur les per jaar. De St.Maartenschool heeft de volgende uitstroombestemmingen:

Dagbesteding

Arbeidsmarkt

Vervolgonderwijs

Er wordt gewerkt vanuit de leerlijnen die gekoppeld zijn aan de standaarden van de verschillende leerroutes. De verdeling van onderwijstijd varieert daardoor per leerroute . We maken gebruik van de volgende leerlijnen:

- Planciusleerlijnen voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden.

- CED- leerlijnen voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen voor leerroute 2, 3 en 4.

- CED- basisleerlijnen voor leerroute 5, 6 en 7.

De onderwijsdoelen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Vakken en onderwijstijden kunnen daardoor per leerroute verschillen. In de leerroute 4,5 en 6 wordt gebruik gemaakt van reguliere methodes. We registreren de vorderingen van onze leerlingen in ons leerlingvolgsysteem. In leerroute 4, 5 en 6 wordt ook gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen en doorstroomtoetsen om de vaardigheidsgroei in kaart te brengen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We optimaliseren het leesonderwijs door meer collega's te scholen in de methode LOeS.

De collega's in leerroute 1-2 werken volgens de methode LACCS.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een samenwerking met de afdeling peuterrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Dit zijn behandelgroepen voor kinderen onder 4 jaar die therapeutische ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Terug naar boven