Christelijke Basisschool De Reinboge

Skoalstrjitte 1 9287 LV Twijzelerheide

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinboge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinboge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinboge

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt voor De Reinbôge centraal geregeld via de organisatie Noventa (Koepel in Achtkarspelen voor Christelijk basisonderwijs).

Uitgangspunt: Wij streven naar stabiliteit en rust met betrekking tot de inzet van invalleerkrachten. We werken met een vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om bij ziekte of verlof van een leerkracht vervanging te kunnen regelen. Bij ziekte van een leerkracht wordt een klas bij hoge uitzondering naar huis gestuurd. We streven ernaar ouders tijdig op de hoogte te brengen en vangen kinderen op waarvoor op dat moment geen opvang is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van een vakleerkracht van muziekschool De Wâldsang. De Reinbôge kan projectmatig kiezen voor de inzet van een dramadocent die thematisch een periode lesgeeft aan leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 is vrijdags vrij. In de groepen 1 en 2 wordt één dag in de week Fries gesproken.

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is anders dan de aanpak in de andere groepen. We werken thematisch en als bron wordt onder andere Kleuter Universiteit gebruikt. In het aanbod, de activiteiten en de inrichting van het lokaal is het thema te herkennen. De kern van het onderwijs in de groepen 1 en 2 is het spel, het werken met ontwikkelingsmaterialen en het leren van basisvaardigheden. Er wordt gewerkt vanuit de grote kring en kleine kring, waarbij aandacht is voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast werken we in tafelgroepen, in werkhoeken, in het speellokaal en buiten op het plein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Reinbôge maakt gebruik van een kwartierenrooster per groep.

Hiervan wijken we als school soms af, wanneer blijkt dat een bepaald vak meer aandacht verdient, waarbij van een vak waarin goed gepresteerd wordt eventueel tijd wordt afgehaald. Op deze manier bieden we maatwerk per groep waar nodig.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 verzorgen wij door middel van het Directe Instructiemodel. De leerkracht is hierin leidend om stapsgewijs kennis over te dragen aan de leerling. De rol van de leerkracht wordt naarmate de les vordert steeds kleiner, om zodoende de leerling de verwerking zelfstandig te kunnen laten maken. We willen doelgericht werken en de kinderen in hoge mate betrokken maken. Die betrokkenheid proberen we via de inzet van beurtenstokjes, wisbordjes en coöperatieve werkvormen te stimuleren.

Godsdienstige vorming

Elke dag begint en eindigt met een gebed, ook voor de lunch bidden we. In alle groepen gebruiken we de methode Kind op Maandag. Onze christelijke identiteit is ook terug te zien in de specifieke aandacht die we geven aan de betekenis van christelijke feesten als Kerst en Pasen. Geestelijke stromingen is opgenomen in ons aanbod voor wereldoriëntatie. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van sociale vaardigheden en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Basisvaardigheden

Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, taal en rekenen. We instrueren deze vakken met behulp van het model van Directe Instructie. Dit houdt in dat de leerkracht aan het begin van de les herhaalt welke leerstof in de vorige les is aangeboden. Vervolgens vertelt de leerkracht het doel van de les en instrueert hij of zij kort en krachtig (10-15 minuten) de nieuwe leerstof. Hierbij is een intensieve interactie tussen leerkracht en leerlingen of leerlingen onderling van groot belang (kinderen overleggen hierbij veel en bedenken verschillende oplossingsstrategieën). Tot slot controleert de leerkracht of de kinderen de leerstof hebben begrepen. De kinderen die de leerstof begrijpen gaan oefenen met de nieuwe leerstof, de kinderen die de leerstof nog niet goed hebben begrepen krijgen extra instructie van de leerkracht aan de instructietafel. 

Lezen

In groep 3 beginnen we met het systematisch leren lezen via de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Het accent ligt op het technisch leren lezen, maar er is ook aandacht voor leesbegrip, begrijpend luisteren, spelling en creatief schrijven. Voor het vervolg van het technisch lezen gebruiken we in groep 4 t/m 8 de methode Flits. Vanaf groep 4 gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip. Het doel hiervan is om alle kinderen leesstrategieën aan te leren die ze zelfstandig leren toepassen.

Schrijven

Het schrijfonderwijs in groep 1 en 2 bestaat uit voorbereidende schrijfoefeningen. Voorbereidend schrijven is bewegen. Niet alleen kleine vingeroefeningen, maar ook grote bewegingen. Van grote bewegingen vanuit de schouder, naar de elleboog, via de pols naar fijne bewegingen met de vingers. In groep 2 besteden we ook aandacht aan de juiste schrijfhouding en pengreep als voorbereiding op het schrijven in groep 3. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Schrijven leer je zo (blokschrift).

Taalontwikkeling

Taal is een middel om te communiceren, maar ook om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal (stellen) en het leren spellen. Al deze onderdelen komen in de groepen 4 t/m 8 via de methode Staal aan bod. In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren luisteren en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. 

Fries is voor veel van de kinderen de thuistaal. Als de kinderen in groep 1 komen, begrijpen ze de Nederlandse taal en de meeste kinderen spreken het ook. Via voorlezen, media, voorschoolse opvang en ook thuis krijgen de kinderen over het algemeen voldoende mee van de Nederlandse taal. De instructietaal op De Reinbôge is Nederlands. Fries is voor veel kinderen de taal van de emotie. Daarom vangen de leerkrachten in groep 1 de kinderen, zo mogelijk, op in hun thuistaal. Tijdens informele contacten en in vrije situaties spreken de Friestalige leerkrachten ook wel Fries met de kinderen. Alle leerkrachten verstaan het Fries. In de oudercontacten is Fries vaak de voertaal. In de groepen 1 en 2 wordt één dag in de week Fries gesproken. In de andere groepen wordt Fries als vak gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van materialen als Tsjek, Studio F, Wit wat, Lân fan Yfke, It Boskwyfke.

In groep 6, 7 en 8 hanteren we de methode Join In, met bijbehorende software, voor het onderwijs in de Engelse taal. 

Rekenen

In de groepen 1 en 2: tellen en getalbegrip, meten en wegen, meetkunde, ruimtelijke situaties, tijd, ordenen, sorteren en classificeren, bewerken en vergelijken met hoeveelheden. Per periode staan er een aantal rekendoelen centraal. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de Kleuter Universiteit. Het rekenen in de groepen 3 t/m 8 bestaat niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, delen en breuken. De kinderen leren met name de hierboven genoemde technieken toe te passen, door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Daarnaast leren ze om tabellen en grafieken te raadplegen en op te stellen. Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Pluspunt versie 4 (nieuwste versie) met bijbehorende software.

Wereldoriëntatie

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en verkeer worden de wereld-oriënterende vakken genoemd. In de groepen 1 t/m 3 worden deze vakken niet als aparte onderdelen gegeven, maar als thema behandeld. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Blink Wereld, waarbij kinderen ook zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Ook is er aandacht voor techniek. Als verkeersmethode gebruiken we Wijzer door het verkeer. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we aan bewegingsonderwijs. Bewegen is een onderdeel van gezond gedrag en het vormt een afwisseling met het zittende schoolse leren. Ook het sociale aspect vinden we belangrijk: bewegen doe je samen. In de groepen 1 en 2 bewegen de kinderen dagelijks, buiten of in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week gymles in de nabijgelegen sporthal. Als bronnenboek gebruiken we Bewegen samen regelen. Jaarlijks zijn er activiteiten in samenwerking met het Project Breedtesport (high Five - Hart voor sport), om kinderen te stimuleren om te sporten. Tijdens de gymlessen worden we veelal ondersteund door een student van het Cios. 

ICT

ICT is een middel binnen ons onderwijs. We gebruiken ICT-middelen voor instructie, informatie, verwerking, oefenstof en administratie. In de kleutergroepen worden iPads ingezet voor in de werkhoeken. In de groepen 3 t/m 8 beschikt elke leerling over een gepersonaliseerde iPad. We vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen het werken met de iPad en het werken op papier / het werken in schriften en werkboekjes.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij streven ernaar om Passend Onderwijs te geven aan al onze leerlingen. We bieden voor ieder de basisondersteuning. Er is extra aandacht en deskundigheid op het gebied van  leermoeilijkheden en/of achterstanden en meerbegaafdheid. De leerlingen uit deze doelgroepen bieden we zo mogelijk onderwijs op maat aan binnen onze mogelijkheden. Wel is het altijd onze bedoeling dat leerlingen zich maximaal moeten kunnen ontwikkelen om hen een zo goed mogelijke kans te geven in de maatschappij. Ook moet het voor de school nog uitvoerbaar zijn in combinatie met alle andere activiteiten. Voor beide doelgroepen is er extra aandacht, begeleiding en materiaal beschikbaar. Als de ontwikkeling van onze leerlingen niet het maximale oplevert, zoeken we naar mogelijkheden om dat te verbeteren. Als het mogelijk is binnen onze school, maar soms lukt dat niet en moeten we toch op zoek naar een andere plek voor een enkele leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en soms ook met de leerling zelf. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Twijzelerheide zit de peuterspeelzaal van Tiko in dorpshuis De Jister. Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de kleutergroepen is er een warme overdracht. Gegevens worden zorgvuldig uitgewisseld en dossiers worden na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) overgedragen om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.

Terug naar boven