Christelijke Basisschool De Oanrin

Piterpolle 29 9286 EM Twijzel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Oanrin

Het team

Toelichting van de school

Als team willen we met elkaar het beste onderwijs voor uw kinderen realiseren. We geloven erin dat vanuit een veilige leeromgeving waar liefde, aandacht en vertrouwen in relatie met het kind centraal staat, leren pas echt mogelijk is! 

De leerlingen herinneren zich hun goede leraren in de eerste plaats als persoon, de relatie die ze met deze persoon hadden. Hoe deze leraar met hen omging en door zijn presentatie. Dat verwijst niet zozeer naar competenties, maar naar wie iemand is. Vanuit deze wetenschap handelen wij en is de onderlegger van ons onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. De beleidsmedewerker personele zaken/HRM van het hoofdkantoor van Noventa heeft hierin een belangrijke rol. Bij afwezigheid van een leerkracht, hierbij kan gedacht worden aan ziekte, studie, zwangerschap, zorg of bevalling, gaan we binnen ons mogelijkheden op zoek naar een vervangende leerkracht. Op dit moment is er een groot tekort aan (inval)leerkracht en zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, kan een groep vrij gegeven worden. Wij zorgen ervoor dat u als ouder tijdig op de hoogte wordt gebracht. Wanneer het niet lukt om thuis opvang te regelen, biedt de school opvang aan.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 gaan de kinderen vier dagen per week naar school, van de maandag t/m de donderdag. Dat is 20 uren per week x 40 schoolweken = 800 uren per schooljaar. 

In groep 2 gaan de kinderen vijf dagen per week naar school. Dat is 25 uren per week x 40 schoolweken = 1000 uren per schooljaar. 

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten. Binnen verschillende thema’s, die gedurende een periode centraal staan, wordt een rijk onderwijsaanbod gecreëerd. We maken bij de kleuters gebruik van de Leer- en ontwikkelingslijnen Jong Kind van Parnassys. Deze doelen zijn de onderlegger van ons onderwijsaanbod van waaruit ons onderwijs wordt vormgegeven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijsleertijd groep 3 t/m 8: 

groep 3 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 4 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 5 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 6 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 7 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 8 25 uur per week = 1000 uur per jaar

Totale onderwijstijd over 8 jaren = 7800 uur  

ALGEMEEN: Het onderwijs in de groepen 1 t/m 8

Didactisch handelen 

De didactische onderlegger van ons onderwijs is het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en kunnen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. De leerkracht is hierin leidend om stapsgewijs kennis over te dragen aan de leerling. De rol van de leerkracht wordt naarmate de les vordert dus steeds kleiner, om zodoende de leerling de verwerking zelfstandig te kunnen laten maken. We werken altijd doelgericht en zorgen voor een hoge mate van betrokkenheid bij de kinderen. Die betrokkenheid wordt door het inzetten van beurtenstokjes, wisbordjes en coöperatieve werkvormen gestimuleerd.    

Godsdienstonderwijs

We zijn een christelijke basisschool. We willen vanuit de Bijbelse normen en waarden de kinderen een kritische levenshouding leren aannemen ten aanzien van de huidige samenleving waarvan het kind deel uit maakt. We gebruiken binnen onze school de methode ‘Kind op Maandag’, beginnen en eindigen onze dag gezamenlijk met een gebed of christelijk lied en zingen christelijke liederen. Onze vieringen en verhalen volgen de christelijke kalender.

Sociaal-emotioneel leren: Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn wij in het schooljaar 2021-2022 met de Vreedzame school gestart. Dit invoeringstraject zal twee jaar in beslag nemen. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op CBS de Oanrin zien we het als onze plicht om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. De levensbeschouwelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en ontwikkeling van sociale vaardigheden zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen opgroeien in een complexe, pluriforme maatschappij. Onze school wil kinderen voorbereiden op deelname aan deze maatschappij. Voor het onderdeel Actief Burgerschap vullen we de kernwaarden aan met de volgende basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid en autonomie. Om hier vorm aan te geven hebben kinderen kennis, sociale en praktische vaardigheden nodig. Bij godsdienstige vorming, wereldoriëntatie en bij de Vreedzame school komen kennis en vaardigheden aan bod.   

Basisvaardigheden

Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, taal en rekenen. We instrueren deze vakken met behulp van het model van de directe instructie. Dit houdt in, dat de leerkracht aan het begin van de les herhaalt welke leerstof in de vorige les is aangeboden. Vervolgens vertelt de leerkracht het doel van de les en instrueert hij of zij kort en krachtig (10 -15 minuten) de nieuwe leerstof. Hierbij is een intensieve interactie tussen de leerlingen van groot belang (de kinderen overleggen hierbij veel en bedenken verschillende oplossingsstrategieën). Tot slot controleert de leerkracht of de kinderen de leerstof hebben begrepen. De kinderen die de leerstof begrijpen gaan oefenen met de nieuwe leerstof, de kinderen die de leerstof nog niet goed hebben begrepen krijgen extra instructie van de leerkracht aan de instructietafel (een speciaal voor dit doel ingerichte plek in het lokaal).

Lezen: In groep 3 beginnen we met het systematisch leren lezen via de methode 'Veilig leren lezen'. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 een feest. Veilig leren lezen biedt een breed scala om de leerlingen maximaal te motiveren. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Op de site van Malmberg kunt u hierover meer informatie vinden.  Voor het vervolg van het technisch lezen gebruiken we voor alle groepen de methode ‘Estafette lezen’. In het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met de vernieuwde methode van 'Estafette', 'Estafette 3'. In deze vernieuwde methode zit het voortgezet technisch lezen, maar ook begrijpend lezen en studerend lezen (groep 7/8) zijn hier onderdelen van.  

Schrijven: Het schrijfonderwijs in groep 1 en 2 bestaat uit voorbereidende schrijfoefeningen. Voorbereidend schrijven is vooral bewegen. In groep 2 besteden we ook aandacht aan de juiste schrijfhouding en pengreep, dit alles ter voorbereiding op het schrijven in groep 3. Vanaf groep 3 wordt een start gemaakt met het schrijven m.b.v. de methode ‘Schrijven leer je zo’ en ‘Mijn eigen handschrift’. We zijn ons bewust van de digitalisering en houden tijdens onze lessen altijd aandacht voor het schrijven op papier in combinatie met het werken op Snappet/Ipad.  

Taal: Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal (stellen), het leren spreken en het leren spellen. Ook communicatieve vaardigheden als presenteren, het houden van een spreekbeurt en het luisteren naar een ander staat centraal. In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren luisteren en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. Bij het taalonderwijs maken wij gebruik van de mappen van het CPS (Fonemisch bewust zijn en Begrijpend luisteren). Fries is voor het grote deel van de kinderen de thuistaal of één van de thuistalen. De instructie op de Oanrin is Nederlands. Fries is voor veel kinderen de taal van de emotie. Daarom vangen de leerkrachten in groep 1 de kinderen op in hun thuistaal. Tijdens informele contacten en in vrije situaties spreken de Friestalige leerkrachten ook Fries met de kinderen. Alle leerkrachten verstaan het Fries. In oudercontacten is Fries vaak de voertaal. Wij vinden het belangrijk de Friese taal levend te houden en gebruiken hiervoor de methode ‘Spoar 8’. De groepen 1 t/m 8 krijgen eveneens les in de Engelse taal. De uitspraak, het verstaan, het begrijpen, het lezen en de spelling zijn onderdelen die hierbij worden getraind. Voor het vak Engels wordt de methode ‘Take it easy’ gebruikt. In groep 1 en 2 maken ze gebruik van de methode ‘Zinglisch’ en incidenteel van ‘Kleuteruniversiteit’.  

Rekenen: Met rekenen werken we zoals bij alle vakken ook gericht op de doelen. In de groepen 1 en 2 komen de volgende leerlijnen aanbod: tellen en getalbegrip, meten en wegen, meetkunde, ruimtelijke situaties, tijd, ordenen, sorteren en classificeren, bewerken en vergelijken met hoeveelheden. Per periode staan er een aantal rekendoelen centraal vanuit de leer- en ontwikkelingsdoelen van Parnassys. In de groepen 1 en 2 worden deze doelen binnen een rijke leeromgeving middels thema’s en projecten aangeboden. Naast de instructies in grote en kleine kring met de leerkracht, wordt er ook in de hoeken en binnen de werkles aandacht besteed aan de verschillende doelen. Zo werken de kinderen samen met de leerkracht aan hun eigen ontwikkeling; onderzoekend, ontdekkend en spelenderwijs. Als onderlegger/ bronnenboek gebruiken wij de methode ‘Kleuteruniversiteit’ en de mappen van het CPS.

Het rekenen in de groepen 3 t/m 8 wordt doelgericht gegeven. Rekenen bestaat volgens ons niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen en delen en breuken. De kinderen leren met name de hierboven genoemde technieken toe te passen, door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Daarnaast leren ze om tabellen en grafieken te raadplegen en op te stellen. Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode van ’Pluspunt’. We worden hierin ondersteund door de software van Snappet.  

Wereldoriëntatie: Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en verkeer worden de wereld-oriënterende vakken genoemd. In de groepen 1 t/m 4 worden deze vakken niet als aparte onderdelen gegeven. Er worden in deze groepen onderwerpen behandeld, waarin al deze vakken aan bod komen. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en verkeer als afzonderlijke vakken aangeboden. We beschikken voor deze vakken over de methodes 'Blink' en het materiaal van Veilig Verkeer Nederland. Voor Aardrijkskunde en Geschiedenis maken we gebruik van Argus Clou. Het verwerkingsmateriaal dat de groepsleerkrachten hierbij gebruiken, speelt in op de meest recente veranderingen op het gebied van de verkeersveiligheid. In groep 8 wordt het verkeersexamen afgenomen.   

Expressievakken: Kennis en vaardigheden opdoen is belangrijk, de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muzikale vorming vinden we daarnaast minstens zo belangrijk voor alle groepen. Met expressie gaat het om het uiten van gevoelens en gedachten, het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en plezier. Dit staat niet los van het vak, maar loopt door alle activiteiten heen. Het product is belangrijk en daar stellen we eisen aan, maar het proces, de wijze waarop iets wordt gemaakt, is zeker zo belangrijk.

We hebben een vakdocent muziekonderwijs van Cultuurcentrum De Waldsang bij ons op school. Hij komt wekelijks 30 minuten muziekles geven in de groepen 1 t/m 8.

ICT: ICT is een middel binnen ons onderwijs. We gebruiken ICT-middelen voor instructie, informatie, verwerking, oefenstof en administratie. We zetten tablets/Ipads in, in de groepen 4 t/m 8. Dit onderwijs wordt aangeboden middels de methode van 'Snappet', een systeem van het uitvoeren van de verwerkingsstof voor o.a. de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend)lezen. 'Snappet 'sluit nauw aan bij de bij ons in gebruik zijnde methodieken. De kleutergroepen beschikken ook over Ipads en ook in groep 3 worden Ipads ingezet voor VVL. 

Bewegingsonderwijs: Dit vak bestaat uit de onderdelen gymnastiek, atletiek en spel en is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de bewegingscultuur en het ontwikkelen van een positieve houding t.o.v. deze cultuur. De lessen uit de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ worden zowel binnen als buiten gegeven, afhankelijk van het weer.

In de kleutergroepen worden de leer- en ontwikkelingsdoelen van Parnassys gebruikt, daarbij gebruiken we de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ als onderlegger. Bewegingsonderwijs vindt dagelijks plaats, zowel tijdens het buitenspelen als tijdens de gymlessen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Meer- en hoogbegaafdheid

We hebben op Noventaniveau en op schoolniveau beleid wat betreft meer- en hoogbegaafdheid. We screenen de leerlingen vanaf groep 1 door middel van SiDi-PO. Op De Hoekstien is een meerkunnerscoördinator aanwezig. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen dagelijks hun eigen lijn binnen de groep. Dat houdt in dat ze voor de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen compacten (minder basisstof) en verrijken (uitdagende stof) door middel van Levelwerk. Wanneer dit aanbod onvoldoende blijkt te zijn is er bovenschools de mogelijkheid de Mansarde te bezoeken. De kinderen gaan dan elke week naar de Mansarde voor een rijk aanbod specifiek gericht op meer- en hoogbegaafde kinderen.

Nederlands als Tweede Taal

Bovenschools hebben we twee NT2-specialisten. Zij kunnen individuele begeleiding op maat bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Twijzel zit de peuterspeelzaal van Tiko: 'Date's Plakje'. Er is regelmatig contact en afstemming tussen de onderwijsactiviteiten van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. Deze activiteiten worden ondersteund door het VVE thuis project, wat gefinancierd wordt vanuit de gemeente. Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1 wordt gezorgd voor een warme overdracht; de peuterleidster gaat samen met de leerkrachten van groep 1/2 in gesprek. Observaties en overdrachtsformulieren worden dan doorgenomen.

In december 2021 zal gestart worden met de verbouw en renovatie van CBS de Oanrin. Tevens gaat de peuterschool zich tot ons voegen en zal vanaf schooljaar 2022-2023 gesproken worden over een Kindcentrum. Dit zal de samenwerking alleen nog maar vergroten, maar ook de doorgaande lijn en onderlinge afstemming peuters-kleuters. We kijken uit naar deze nieuwe samenwerkingsvorm! 

Terug naar boven