CBS de Oanrin

Piterpolle 29 9286 EM Twijzel

  • Rechts ingang groep 3 t/m 8. Links ingang Tiko peuteropvang en groep 1/2.
  • Schoolfoto van CBS de Oanrin
  • Vernieuwde situatie na verbouwing

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden,

Voor u ligt de schoolgids van CBS de Oanrin te Twijzel. CBS de Oanrin valt onder de Stichting Noventa en is 1 van de 11 scholen, die onze Stichting telt. CBS de Oanrin is voor de kinderen en voor u een stuk van het leven. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n acht jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van het kinderleven. Daarom leest u in de schoolgids informatie o.a. over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de organisatie, de kwaliteit van ons onderwijs en praktische zaken. De schoolgids wordt jaarlijks digitaal aangeleverd aan alle ouders / verzorgers en op aanvraag aan belangstellenden. Ook is de schoolgids te vinden op de website van de school. Bij tussentijdse inschrijving krijgen ‘nieuwe’ ouders de schoolgids mee, zodat zij zich een beeld kunnen vormen hoe wij samen onze school vorm en inhoud geven. Voordat de Medezeggenschapsraad de schoolgids vaststelt, legt zij deze ter instemming voor aan de eigen schoolraad. Hebt u suggesties tot aanvullingen, verbeteringen, of is iets nog niet duidelijk, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.  

Graag tot ziens op CBS de Oanrin!   

Namens schoolteam, medezeggenschapsraad, schoolraad van de Oanrin en stichting Noventa,   

Heleen van der Meer - Dorenbos, directeur  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Groei
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven