Basisschool Martinus

Kerklaan 12 7391 AN Twello

  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsscore zien wij, in tegenstelling tot wat landelijk een trend lijkt te worden, niet als een indicator voor goed of slecht onderwijs. Daar waar instanties met een eindscore ‘aan de haal’ lijken te gaan en instituten en leerlingen afrekenen op kille cijfers, willen wij graag de nuance zoeken en in gesprek gaan over de behaalde resultaten; een kind is meer dan alleen een cijfer!

Wij werken met ontwikkelperspectieven bij leerlingen vanaf groep 6 die een achterstand van meer dan anderhalf jaar onderwijs hebben en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze niet de einddoelen van groep 8 zullen halen. Zij doen niet mee aan de eindtoets CITO maar maken een niveautoets. De score daarvan wordt omgezet naar een citoscore, die landelijk wordt gewogen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden geanalyseerd en zijn samen met de overige data richtinggevend bij het evalueren en opstellen van groeps- en handelingsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen tot 4 jaar nadat zij bij ons op school zijn vertrokken en krijgen hiervoor jaarlijks een terugkoppeling. We gebruiken deze gegevens om onze verwijzing te evalueren en, waar nodig, bij te stellen. De afgelopen jaren zijn weinig tot geen leerlingen afgestroomd naar een lager niveau, wat aangeeft dat onze inschatting van wat kinderen kunnen op een zeer aanvaardbaar niveau ligt, gebaseerd op realisme.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 24 oktober 2017 heeft de inspectie volgens het nieuwe onderzoekskader een verificatieonderzoek gedaan op de volgende onderdelen:

Aanbod van het onderwijs
Didactisch handelen van de leerkracht
Resultaten van ons onderwijs
De kwaliteitszorg: is er sprake van een cyclisch proces op school en binnen het bestuur?
De kwaliteitscultuur: is er binnen de school en binnen het bestuur sprake van een lerende organisatie?
Verantwoording en dialoog

Resultaat:

Een 'goed' oordeel op 'aanbod', 'kwaliteitszorg' en 'kwaliteitscultuur'
Een 'voldoende' oordeel op 'didactisch handelen', 'resultaten' en 'verantwoording en dialoog'

Terug naar boven