Basisschool Martinus

Kerklaan 12 7391 AN Twello

  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Martinus

Het team

Toelichting van de school

Er werken een directeur, 35 groepsleerkrachten, 1 intern begeleider, 1 administratief medewerkster en een conciërge in vaste dienst bij ons op school. Daarnaast hebben we veel ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, RT, specialisme en onderwijsassistenten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SKBG heeft een pool van vervangers die ingezet worden bij verlof van een leerkracht. Wanneer alle vervangers al ingezet zijn maken we gebruik van de vaste poolers , dat vervolgens de vervanging verzorgt, óf we vragen duo-collega's om te vervangen. Is dit niet mogelijk, dan wordt de eerste dag intern opgevangen. 
Zijn er daarna geen oplossingen, dan wordt de groep naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in de groepen 4 t/m 8 groepsdoorbroken voor rekenen. Op deze wijze komen wij zo goed mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarnaast doen we veel activiteiten samen met de parallelgroep. 
In de kleutergroepen zitten kinderen in principe 2 jaar in dezelfde groep. We vinden dit goed voor het jonge kind, waarbij relatie zo belangrijk is. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie valt ook cultuur zoals muziek, drama en dans. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onder leerlingondersteuning verstaan we onderwijsondersteuning op didactisch en pedagogisch gebied. Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht(en). Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van álle leerlingen van onze school. De ondersteuning voor de kinderen start in de eigen groep. De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en signaleert of het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de groepsleerkracht signaleert dat het onderwijsaanbod onvoldoende passend is voor de individuele leerling, kunnen hierin aanpassingen worden gedaan. De groepsleerkracht gaat zelfstandig, of in overleg met collega’s, ouders en kind, op zoek naar oplossingen en wordt hierin ondersteund door de intern begeleider. De coördinatie van de extra zorg is in handen van de intern begeleider.De school biedt basisondersteuning. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is kan de school hierin worden ondersteund door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Voor specifiekere ondersteuningsvragen kan er ook een beroep worden gedaan op het expertiseteam van het samenwerkingsverband.

De verrijkingsgroep is bedoeld voor leerlingen van 5 tot en met 8. Leerlingen zitten per 2-jaargroepen in de verrijkingsgroep. In een verrijkingsgroep kunnen 12 tot 15 leerlingen een plek krijgen. Omdat zij minder basiswerk maken (bepaald door de groepsleerkracht), krijgen zij ook verrijkingsopdrachten vanuit de verrijkingsgroep. Deze taken zijn onderdeel van hun weektaak op school en er wordt gestreefd naar een taakomvang van 1,5 uur per schoolweek. Dit werk is niet vrijblijvend, aangezien zij een deel van het basiswerk mogen schrappen.Binnen de verrijkingsgroepen wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door herkenbare complexe opdrachten. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze feedback op hun aanpak en ontwikkelingsproces.Doelen van de verrijkingsgroep: - Ontwikkelen van denkvaardigheden; - Ontwikkelen van een groei-mindset; - Kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces, ook op metacognitief niveau.Bovenschoolse plusklas (cluster Voorst SKBG) De bovenschoolse plusklas is bedoeld voor alle leerlingen van de 5 SKBG scholen in de Gemeente Voorst (Daltonschool De Kleine Wereld, Martinus Twello, De Kopermolen, St. Antonius de Vecht en St. Martinus Bussloo) die vanuit de op school gehanteerde screening in aanmerking komen voor deelname aan deze plusklas. Deze leerlingen moeten op tenminste de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen een ontwikkelingsvoorsprong van 12 maanden of meer laten zien. Als zij onderpresteren, moet dat uit een capaciteitenonderzoek gebleken zijn.Twee keer per jaar kunnen leerlingen instromen in de bovenschoolse plusklas; na de kerstvakantie en de meivakantie. De intern begeleider, samen met leerkracht en ouders melden het kind aan. Vooraanmelding wordt eerst de DHH procedure doorlopen, die leidt tot rapportage module diagnostiek met eindverslag. Leerlingen die deelnemen aan de bovenschoolse plusklas gaan hier minimaal een dagdeel per 14 dagen naar toe. De rest van de week zal de leerling op de eigen school begeleid worden door zijn/haar groepsleerkracht.Binnen de bovenschoolse plusklas wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door onherkenbare complexe onderzoeksopdrachten die ze zelfstandig uitvoeren. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze psycho-educatie over onder andere mindset, leren leren en metacognitieve vaardigheden. Ook worden ze middels feedback begeleid in het reflecteren op hun (metacognitieve) aanpak, zelfsturing en ontwikkelingsproces.Doelen van de bovenschoolse plusklas: - Ontwikkelen van een proactieve, zelfbewuste en verantwoordelijke houding; - Inzicht in hun invloed op het eigen leer- en ontwikkelingsproces; - Kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces, ook op metacognitief niveau. - Ontwikkelen van denkvaardigheden; - Ontwikkelen van een groei-mindset; - Eigen maken van onderzoeks- en probleemoplossingsvaardigheden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben intensief contact met de kinderopvangorganisaties in de buurt. Er is altijd een overdracht als het kind op school komt. Dit draagt bij aan een goede doorgaande ontwikkeling. 

Terug naar boven