RKBS Sint Barbaraschool

Dorpsstraat 35 1747 HA Tuitjenhorn

Schoolfoto van RKBS Sint Barbaraschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Sint Barbara is onderdeel van Kindcentrum “De Hoge Akker” en verzorgt al ruim 75 jaar basisonderwijs in het mooie dorp Tuitjenhorn, aan zo’n 350 kinderen in 14 groepen.  

We mogen sinds 2012 werken in een prachtig nieuw gebouw, waarin onze visie op doordacht modern onderwijs en onze kinderen letterlijk de ruimte krijgen. Ons onderwijs is ingebed in een sfeer van rust en aandacht. Kanjertraining biedt ons en de leerlingen dagelijks houvast in het realiseren van wederzijds respect.

In de groepen 1-2 wordt de basis gelegd voor rust, respect, communiceren, zelfstandig en samenwerkend leren, vormgegeven in thema’s. Onze leermiddelen zijn grotendeels aangepast aan de nieuwe tijd en wat de toekomstige maatschappij van uw en onze kinderen zal vragen. Middels tablets en/of chromebooks vindt maatwerk leren plaats in de basisvakken. De wereldoriënterende vakken worden thematisch-onderzoekend benaderd in het programma ‘IPC’.

Via onze website is veel te zien en te lezen over hoe wij onderwijs geven en hoe wij werken met de kinderen. Er is praktische informatie te vinden en sfeerindrukken van allerlei activiteiten in onze groepen en in onze school. Uiteraard geeft de website slechts een indruk, u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  

Het team van de Sint Barbaraschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Creativiteit
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze basisschool is de enige basisschool in Tuitjenhorn en bevindt zich in het centrum van het dorp.  Het oudste gedeelte van de school is gebouwd in 1940. Per 1 januari 2012 heeft de school zijn intrek genomen in een nieuw gebouw ‘De Hoge Akker’, waarin het oudste gedeelte van de school is opgenomen.

De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen. Voor de komende jaren verwachten we een licht afnemend leerlingaantal.

Naast de school hebben ook peuterspeelzaal ‘de Paddestoel’, buitenschoolse opvang ‘De Jungle’, en jongerenvereniging ‘Seven Eleven’ een plaats gekregen in ‘De Hoge Akker'. Sinds het schooljaar 2017-2018 is de Brede School zich aan het ontwikkelen tot een Kindcentrum, waarin de school met de peuterspeelzaal en de kinderopvang op weg gaan naar opvang en onderwijs van 0-12 jaar. In het schooljaar 2021-2022 zal er naar verwachting ver-/nieuwbouw gepleegd worden om de kinderopvang van 0-4 jaar een plek te kunnen geven in 'De Hoge Akker'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven