Dalton IKC De Overlaat

't Laantje 2 6916 CD Tolkamer

  • Schoolfoto van Dalton IKC De Overlaat
  • Schoolfoto van Dalton IKC De Overlaat
  • Schoolfoto van Dalton IKC De Overlaat
  • Schoolfoto van Dalton IKC De Overlaat
  • Schoolfoto van Dalton IKC De Overlaat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de scholen op de kaart van Daltonschool IKC De Overlaat http://www.overlaat.nl

Daltonschool IKC De Overlaat is een school met oog voor ieder kind. Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid, de samenwerking met andere kinderen en de eigen verantwoordelijkheid dat zichtbaar is in ons Daltonconcept. Hierbij bieden we kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen zowel op cognitief als sociaal emotioneel vlak.

We dagen elk kind en ook ons zelf uit om iedere dag te groeien, omdat wij weten dat dit leidt tot persoonlijke groei en hoge onderwijsresultaten. Hierbij passen wij ons onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind, waar nodig inspelend op boven- of onderpresteren. Ook ondersteunen we kinderen met leer- en ontwikkelproblemen vanuit de brede expertise van onze leerkrachten en onze specialisten in de onder- en bovenbouw. We handelen hierbij pro actief.

Vanuit onze betrokkenheid bij en inspelend op de ontwikkelingen in het dorp, hebben wij de school ontwikkeld tot een IKC. Hierbij bieden we kinderen, samen met partners, gerichte activiteiten vanuit één pedagogisch en didactisch kader. Daarnaast zijn alle faciliteiten aanwezig die van een IKC verwacht mogen worden: kinderopvang, peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang. Vanzelfsprekend zien we ouders als partners in de school. Dat betekent dat we structureel informeren over de ontwikkelingen van kinderen en dat onze deur open staat voor ouders.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen GROEIEN
  • GROEIEN door te boeien
  • GROEIEN in talenten
  • GROEIEN in samenhang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een aantal jaren van groei, mede veroorzaakt door de nieuwbouwprojecten in Tolkamer, is nu ook de landelijke krimp zichtbaar op Dalton IKC De Overlaat. Gezien het aantal geboortes in de gemeente Zevenaar is de verwachting dat we ook de komende schooljaren rekening moeten houden met een verder gaande krimp. De verwachting is dat we met de huidige personele bezetting de mogelijkheid hebben om hier goed op te reageren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven