Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Russerweg 23 7227 DC Toldijk

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken we van groep 1 t/m 8 gebruik van het leerlingvolgsysteem: leerling in beeld. 

Bij de kleuters wordt het observatie instrument van leerling in beeld, twee keer per jaar ingevuld. Dit doen we om kinderen goed in beeld te hebben en daarop de onderwijs en ondersteuningsbehoefte vast te kunnen stellen. Daarnaast maken we vooral gebruik van de dagelijkse observaties en controleren we continu het begrip op de doelen van de lessen.

In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar de Cito toetsen 'leerling in beeld' afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wordt bij alle vakken ieder blok afgesloten met een methode gebonden toets. De gegevens van de methode gebonden toetsen worden gebruikt om in beeld te brengen welke ondersteuningsbehoeften er nog zijn en hoe deze in de komende periode een plek kunnen krijgen. 

De Cito toetsen worden zowel op leerling-, leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkracht en kwaliteitscoördinator besproken en omgezet in nieuwe doelen en acties. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau. Ouders en kinderen hebben ten alle tijden inzage in de toetsgegevens van het kind.

We hechten veel belang aan de toetsresultaten omdat ze ons als school een inzicht geven in de kwaliteit van ons onderwijs. We wachten niet op de toetsen om te controleren of kinderen de doelen behalen. Dit doen we continu, in iedere fase van de les, op een interactieve manier. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Om te komen tot een juiste plaatsing in het VO hanteren wij een adviesprocedure. In deze adviesprocedure is ook de procedure die we volgen bij heroverwegingen opgenomen. In het kader van gelijke kansen, adviseren we in beginsel kansrijk. Wij willen graag inzicht hebben in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Daarom hechten wij veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren en de NRO rapportages.

Wanneer we kijken naar de NRO rapportages en andere uitstroomcijfers zien wij dat er in het verleden sprake is geweest van een hoge opstroom van leerlingen die onze school verlaten. Dat zegt iets over o.a. onze advisering in het verleden. Daarom hebben we in schooljaar 2023/2024 specifiek aandacht besteed aan kansrijk adviseren. Dit hebben we weggezet in een kwaliteitskaart, deze ligt ter inzage op school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wie wil ik zijn in deze wereld? Welk gedrag hoort daarbij? En wat betekent dit voor de keuzes die ik maak?

Op de Rank bieden we eenduidige regels voor de hele school gebaseerd op wederzijds respect (Golly & Sprague, 2011). Daartoe hanteren we een duidelijk klassenmanagement met hoge verwachtingen en duidelijke regels (Carr, 2006). We zijn een school die gericht is op het bevorderen van sociaal gedrag.

De school heeft een heldere visie: ´Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn beter in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen wanneer ze zich sociaal, fysiek en psychologisch veilig voelen. Zij moeten zichzelf kunnen en mogen zijn binnen de setting waarin ze zich bevinden. Hierbij is het van belang dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, zich gezien en geaccepteerd voelen en ze het gevoel hebben erbij te horen'. Hiervoor is nodig dat er een open en ondersteunende cultuur op school is die gericht is op gezamenlijke verantwoordelijkheid en participatie, zodat kinderen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.

Op onze school is er voor de kinderen sprake van rust, structuur, voorspelbaarheid. Dit zorgt voor veiligheid, vertrouwen en vrijheid. De kinderen zijn op school om te leren en leren is de norm. Op het moment dat zij de schooldrempel overstappen, stappen zij deze wereld binnen. Uitgangspunt is hierbij het creëren van psychologische veiligheid: de school schept de voorwaarden om te mogen zijn wie je bent. Dit doen we binnen het kader van hoge verwachtingen en vanuit een warme relatie met de kinderen en andere betrokkenen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect & begrip voor elkaar
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven