cbs de Regenboog

't Oelbred 4 9356 ED Tolbert

Schoolfoto van cbs de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze groepen scoren ruim boven de ondergrens van de onderwijsinspectie en iets onder het gemiddelde van wat van scholen met dezelfde leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Er kunnen echter, op basis van enkel en alleen de resultaten van de Cito Eindtoets, geen betrouwbare conclusies worden getrokken over de kwaliteit van ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Regenboog werken wij  volgens de 1- zorgroute. Wij werken handelingsgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van kijken naar kinderen in de school en vervolgens afstemmen van het onderwijsaanbod. Deze werkwijze is van toepassing als een leerkracht pro-actief haar handelen afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerlingen in haar groep. Met pro-actief wordt bedoeld dat de leerkracht vóóraf bepaalt wat de kinderen nodig hebben om de doelen van de methode of de leerlijn in een bepaalde periode te behalen. De leerkracht werkt systematisch. Ze verzamelt volgens een vaste cyclus gegevens over de leerlingen. Op basis van deze gegevens bepaalt ze wat de kinderen nodig hebben om de doelen te behalen. Bij het verzamelen van de gegevens is expliciet aandacht voor het kijken naar stimulerende factoren van het kind en de omgeving.  Soms zijn er nog kinderen die voor één of meer vakken een aparte leerlijn hebben, omdat voor hen de leerstof van de groep te moeilijk is, de z.g. Individuele leerlijn. 

De ontwikkeling van de kinderen volgen we via observaties, methode-toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Door goed te kijken, in gesprek te gaan en te toetsen wat kinderen beheersen en nodig hebben, kunnen we het groepsaanbod aanpassen aan hun onderwijsbehoeften. 

Overzicht gebruikte toetsen: 

In de groepen 3 t/m 8 worden er twee keer per jaar landelijke genormeerde toetsen afgenomen. Hiermee meten wij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en welk aanbod het daarna nodig heeft, om de ontwikkeling te blijven stimuleren. De toetsen zijn een onderdeel van alle informatie die wij doorlopend verzamelen van ieder kind. Tijdens de oudergesprekken in november, februari en juni gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling. Eind januari/begin februari en in juni krijgen de kinderen van groep 2 t/m groep 8 een rapport mee naar huis. Kinderen uit groep 1 die het gehele schooljaar onderwijs hebben gevolgd krijgen in juni ook een rapport. In de groepen 1 en 2 worden de kinderen gevolgd door een observatie en registratiesysteem, “Leerlijnen het Jonge Kind”. Tijdens de oudergesprekken rapporteren wij aan de ouders hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt

We maken gebruik van de volgende toetsen:
-Kanvas leerkracht - groep 1 t/m 8
-Kanvas leerling - groep 5 t/m 8 
-Sociale veiligheidslijst Kanvas - groep 5 t/m 8 
-Cito DMT (technisch lezen) - groep 3 t/m 8 
-AVI (technisch lezen) - groep 3 t/m 8 
-Cito Woordenschat - groep 3 en 4 
-Cito Spelling - groep 3 t/m 8 
-Cito Begrijpend lezen - groep 3 t/m 8 
-Cito Rekenen-Wiskunde - groep 3 t/m 8 
-Ieptoets (eindtoets) - groep 8 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 worden leerlingen samen met hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken Voorgezet Onderwijs. Er wordt gekeken naar de resultaten en observaties van de ontwikkeling van het kind in de afgelopen jaren. In februari groep 8 volgt dan de definitieve schoolkeuze en melden de ouders hun kind aan bij één van de scholen voor V.O. Eind groep 8 doen alle kinderen mee aan de Eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de Iep toets.

De scores van de Eindtoets worden beïnvloed door diverse factoren. We noemen er enkele:

De kenmerken van de groep. Zitten er veel zwakke of juist (hoog)begaafde kinderen in de groep? Beleid in het kader van Passend Onderwijs. We proberen zorgleerlingen zo mogelijk op onze school te houden. We vinden ook morele en religieuze vorming, creativiteit, sociale vaardigheden, werken in de schooltuintjes, sport en spel van groot belang voor de ontwikkeling tot evenwichtige mensen. Talenten die niet worden getoetst en verwerkt in de Eindtoetsscore.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in en rondom de school. Wanneer kinderen zich veilig voelen komen ze tot leren en ontwikkelen. 

De uitkomsten van de vragenlijsten over sociale veiligheid uit het KANVAS leerlingvolgsysteem passend bij de Kanjertraining, geven inzicht en dragen bij aan het evalueren en aanpassen van de aanpak op school.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie en rapportage 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs regelmatig, zoals is beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht. Het toezicht is risicogericht. 

De beoordeling kan plaatsvinden door:  

  • een Jaarlijkse risicoanalyse
  • het Kwaliteitsonderzoek
  • het Aangepast onderzoek
  • het Themaonderzoek 
  • het Vierjaarlijks bezoek

Op 21 mei 2013 heeft de inspectie voor het laatst een Vierjaarlijks onderzoek gehouden op onze school. Er is een basisarrangement toegekend. Dat houdt in dat het onderwijs als voldoende is beoordeeld.   

In schooljaar 2020-2021 is er een thema-onderzoek geweest, gericht op doorstroming Primair naar Voortgezet onderwijs.

Daarnaast wordt er jaarlijks een risicoanalyse gehouden middels een gesprek met staf onderwijs van Quadraten, het beoordelen van de Tussen- en Eindopbrengsten van de school en de jaarlijkse documenten (o.a. schooljaarplan; schooljaarverslag; schoolgids) welke door de directie naar de inspectie worden gestuurd. Deze risicoanalyse is naar tevredenheid van de inspectie, er is ná 2013 geen reden geweest om een onderzoek te doen. Wij verwachten opnieuw een vierjaarlijks onderzoek, dit heeft nog niet plaatsgevonden.  

Terug naar boven