cbs de Regenboog

't Oelbred 4 9356 ED Tolbert

Schoolfoto van cbs de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze groepen scoren ruim boven de ondergrens van de onderwijsinspectie en iets onder het gemiddelde van wat van scholen met dezelfde leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Er kunnen echter, op basis van enkel en alleen de resultaten van de Cito Eindtoets, geen betrouwbare conclusies worden getrokken over de kwaliteit van ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Regenboog werken wij  volgens de 1- zorgroute. Wij werken handelingsgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van kijken naar kinderen in de school en vervolgens afstemmen van het onderwijsaanbod. Deze werkwijze is van toepassing als een leerkracht pro-actief haar handelen afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerlingen in haar groep. Met pro-actief wordt bedoeld dat de leerkracht vóóraf bepaalt wat de kinderen nodig hebben om de doelen van de methode of de leerlijn in een bepaalde periode te behalen. De leerkracht werkt systematisch. Ze verzamelt volgens een vaste cyclus gegevens over de leerlingen. Op basis van deze gegevens bepaalt ze wat de kinderen nodig hebben om de doelen te behalen. Bij het verzamelen van de gegevens is expliciet aandacht voor het kijken naar stimulerende factoren van het kind en de omgeving.  Soms zijn er nog kinderen die voor één of meer vakken een aparte leerlijn hebben, omdat voor hen de leerstof van de groep te moeilijk is, de z.g. Individuele leerlijn. 

De ontwikkeling van de kinderen volgen we via observaties, methode-toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Door goed te kijken, in gesprek te gaan en te toetsen wat kinderen beheersen en nodig hebben, kunnen we het groepsaanbod aanpassen aan hun onderwijsbehoeften. 

Overzicht gebruikte toetsen: 

In de groepen 3 t/m 8 worden er twee keer per jaar landelijke genormeerde toetsen afgenomen. Hiermee meten wij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en welk aanbod het daarna nodig heeft, om de ontwikkeling te blijven stimuleren. De toetsen zijn een onderdeel van alle informatie die wij doorlopend verzamelen van ieder kind. Tijdens de oudergesprekken in november, februari en juni gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling. Eind januari/begin februari en in juni krijgen de kinderen van groep 2 t/m groep 8 een rapport mee naar huis. Kinderen uit groep 1 die het gehele schooljaar onderwijs hebben gevolgd krijgen in juni ook een rapport. In de groepen 1 en 2 worden de kinderen gevolgd door een observatie en registratiesysteem, “Leerlijnen het Jonge Kind”. Tijdens de oudergesprekken rapporteren wij aan de ouders hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt

We maken gebruik van de volgende toetsen:
-Kanvas leerkracht - groep 1 t/m 8
-Kanvas leerling - groep 5 t/m 8 
-Sociale veiligheidslijst Kanvas - groep 5 t/m 8 
-Cito DMT (technisch lezen) - groep 3 t/m 8 
-AVI (technisch lezen) - groep 3 t/m 8 
-Cito Woordenschat - groep 3 en 4 
-Cito Spelling - groep 3 t/m 8 
-Cito Begrijpend lezen - groep 3 t/m 8 
-Cito Rekenen-Wiskunde - groep 3 t/m 8 
-Ieptoets (eindtoets) - groep 8 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 worden leerlingen samen met hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken Voorgezet Onderwijs. Er wordt gekeken naar de resultaten en observaties van de ontwikkeling van het kind in de afgelopen jaren. In februari groep 8 volgt dan de definitieve schoolkeuze en melden de ouders hun kind aan bij één van de scholen voor V.O. Eind groep 8 doen alle kinderen mee aan de Eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de Iep toets.

De scores van de Eindtoets worden beïnvloed door diverse factoren. We noemen er enkele:

De kenmerken van de groep. Zitten er veel zwakke of juist (hoog)begaafde kinderen in de groep? Beleid in het kader van Passend Onderwijs. We proberen zorgleerlingen zo mogelijk op onze school te houden. We vinden ook morele en religieuze vorming, creativiteit, sociale vaardigheden, werken in de schooltuintjes, sport en spel van groot belang voor de ontwikkeling tot evenwichtige mensen. Talenten die niet worden getoetst en verwerkt in de Eindtoetsscore.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie en rapportage 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs regelmatig, zoals is beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht. Het toezicht is risicogericht. 

De beoordeling kan plaatsvinden door:  

  • een Jaarlijkse risicoanalyse
  • het Kwaliteitsonderzoek
  • het Aangepast onderzoek
  • het Themaonderzoek 
  • het Vierjaarlijks bezoek

Op 21 mei 2013 heeft de inspectie voor het laatst een Vierjaarlijks onderzoek gehouden op onze school. Er is een basisarrangement toegekend. Dat houdt in dat het onderwijs als voldoende is beoordeeld.   

In schooljaar 2020-2021 is er een thema-onderzoek geweest, gericht op doorstroming Primair naar Voortgezet onderwijs.

Daarnaast wordt er jaarlijks een risicoanalyse gehouden middels een gesprek met staf onderwijs van Quadraten, het beoordelen van de Tussen- en Eindopbrengsten van de school en de jaarlijkse documenten (o.a. schooljaarplan; schooljaarverslag; schoolgids) welke door de directie naar de inspectie worden gestuurd. Deze risicoanalyse is naar tevredenheid van de inspectie, er is ná 2013 geen reden geweest om een onderzoek te doen. Wij verwachten opnieuw een vierjaarlijks onderzoek, dit heeft nog niet plaatsgevonden.  

Terug naar boven