cbs de Regenboog

't Oelbred 4 9356 ED Tolbert

Schoolfoto van cbs de Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Een enthousiast en betrokken team helpt de kinderen op de Regenboog dagelijks hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en waarderen.

Aan onze school zijn zestien leerkrachten verbonden, waarvan één vakleerkracht gymnastiek. Bovendien zijn er een administratief medewerker en een conciërge aanwezig. Ook is er een intern begeleider, een onderwijsondersteuner, een onderwijsassistent en een directeur. Bijna alle medewerkers hebben een deeltijdbaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens ziekte, verlof of nascholing van een leerkracht maken we gebruik van invalleerkrachten. We zijn bij het aantrekken van vervangers gebonden aan afspraken op stichtingsniveau. Het komt steeds vaker voor dat het vinden van vervangende leerkrachten niet mogelijk is. Met name wanneer de vraag om vervanging pas ’s morgens vroeg bekend wordt, bijvoorbeeld bij acute ziekte van de leerkracht. We hanteren dan de volgende procedure: in situaties waarbij we geen vervanging kunnen vinden en we ook intern geen oplossing  hiervoor zien,   plaatsen we een spoedbericht op het ouderportaal met de vraag of de ouders hun kinderen zelf kunnen opvangen. Kinderen waarvoor geen opvang beschikbaar is, worden op school bij andere groepen geplaatst. Er kan op die dag geen passend onderwijs worden geboden. In de afgelopen schooljaren is de ernst van deze schrijnende en landelijke situatie in het onderwijs steeds duidelijker geworden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school
We hebben dit schooljaar 9 groepen. Iedere groep heeft vaste leerkrachten. Een vakleerkracht lichamelijke opvoeding geeft aan groep 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel, zodat de leerlingen op tijd in het klaslokaal kunnen zijn en de ouders de klas hebben verlaten. In de pauze gaan de kinderen zoveel mogelijk naar buiten. In de pauzes wordt er toezicht gehouden door de leerkrachten.  

Een duidelijke structuur vinden we belangrijk. Aan het begin van het schooljaar worden met de leerlingen gezamenlijk de klassenregels afgesproken en goed zichtbaar in het lokaal opgehangen. Team en kinderen wijzen elkaar op die afspraken en zijn er samen verantwoordelijk voor. Het met elkaar uitpraten en goed luisteren naar elkaar bij problemen vinden we een voorwaarde om tot goede oplossingen te komen. Het onderwijs wordt voornamelijk in het groepslokaal gegeven.

De organisatie binnen de groep.   
De kinderen zijn verdeeld over 9 groepen. De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd en zo ontslaat er een groep 1a/2a en een groep 1b/2b. De instroomkinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden en dus “instromen”, worden verdeeld over de verschillende groepen. Dit schooljaar hebben we twee groepen 3. In mei/juni van het schooljaar wordt zo mogelijk via het ouderportaal de groepsverdeling  gepubliceerd, zoals die door de directie en het team is opgesteld. Als er vragen over die verdeling zijn of dringende bezwaren, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de betreffende groepsleerkracht. Zo nodig wordt het besproken met de intern begeleider en/of de directie. De school beslist uiteindelijke in welke groep een leerling wordt geplaatst.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met de kleuters werken we ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat we het onderwijs aan laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kleuter. Gerichte observaties en registraties van deze ontwikkeling vormen de basis. In groep 1 en 2 wordt met thema’s gewerkt (bijvoorbeeld ziek zijn, de winkel, herfst). De opdrachten die in een week gemaakt worden, worden op maandag door de leerkracht aangeboden. De kinderen mogen gedeeltelijk zelf kiezen, wanneer ze deze opdrachten in de week gaan doen. Bij het thema worden liedjes geleerd en veel taal- en rekenactiviteiten gedaan. De kinderen werken dagelijks op het Digibord, de p.c.’s en de iPad. Verder wordt er voldoende tijd ingeruimd voor beweging in het speellokaal of op het kleuterplein. Een aantal activiteiten vindt plaats in de kring, waarbij het aandacht hebben voor elkaar en het leren luisteren naar elkaar ook belangrijke facetten zijn.

De dag-weekkalender

In groep 1/2 worden dagelijks kaartjes met de activiteiten van de dag opgehangen. Ook hangt er een weekkalender met de dagkleuren. Door middel van afbeeldingen, worden de gebeurtenissen op een bepaalde dag aangeduid, zoals voorlezen door de leerlingen van groep 8, het meenemen van eigen speelgoed enz. De kinderen krijgen op deze manier zicht op het verloop van hun schoolweek

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hieronder volgen de verschillende vakgebieden met een korte toelichting:  

Godsdienstige vorming

Bij onze godsdienstige vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode bestaat uit bijbel- en spiegelverhalen, liedjes, spel- en dramavormen, gedichten en gebeden. Elke schooldag wordt geopend en geëindigd met een gebed, lied of gedicht. Speciale aandacht wordt besteed aan de viering van de christelijke feestdagen. Elk jaar is er een kerstviering, meestal ná schooltijd, wanneer het donker wordt. Het ene jaar in het groepslokaal, het andere jaar is er een gezamenlijke viering met de ouders, in de vorm van een kerstwandeling of een viering in een zaal buiten de school, bijvoorbeeld in een kerk. Ook is er jaarlijks een paasviering. Deze viering vindt onder schooltijd plaats.   

Delen met onze medemens
Regelmatig houden we allerlei acties, zoals actie Schoenendoos; een sponsorloop of een kledingactie om inkomsten te werven voor een goed doel. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de acties en de opbrengsten.

Lezen

Het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen vindt plaats in groep 1 en 2. Hiervoor worden diverse bronnen gebruikt, zoals Speel je wijs woordenschat, Gynzy, Wat zeg je? en Met Sprongen Vooruit. De materialen voor de groepen 1 en 2 worden gebruikt in een aantal projecten. Kinderen die eraan toe zijn krijgen daarnaast binnen hun weektaak een aantal extra activiteiten aangeboden. De kinderen worden uitgenodigd om te spelen met letters, ‘onzinwoorden’ te stempelen en woorden na te leggen. Het kan dus voorkomen dat kinderen leren lezen in groep (1) 2 en al beginnen met voorbereidende schrijfoefeningen. We laten ons leiden door de mate van interesse van de kinderen, motivatie en hun mogelijkheden. We zorgen steeds voor motiverende leersituaties.

Passend bij onze visie op het jonge kind én het minder samen kunnen spelen en bewegen in de afgelopen twee jaar (met een lange periode van thuisonderwijs) richten we het onderwijs in groep 3 komend jaar anders in. Er zal een vloeiendere overgang zijn van het spelend leren en werken naar het schoolse leren. In de ochtenden zal daarom de nadruk liggen op het (verder) leren lezen, schrijven en rekenen, de middagen zullen meer in het teken staan van bewegen en spelen. Hoe gaan we dat dan doen? We beginnen met het anders organiseren van de middagen. Groep 3 maakt dan gebruik van het speellokaal en de speelhoeken. Op de donderdagmiddag gaan we zelfs groepsdoorbrekend spelen en werken, de kinderen van de verschillende groepen 2 en 3 kunnen dan ook samen spelen. In groep 3 wordt bij het aanvankelijk lezen aangesloten op het niveau van de kinderen eind groep 2. Hierdoor zullen kinderen op verschillende niveaus verdergaan met het leesproces. We werken in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Na het aanvankelijk lezen in groep 3 gaan we vanaf groep 4 verder met het voortgezet technisch lezen om de leesvaardigheid extra te ontwikkelen. We gebruiken hierbij de methode Estafette, die goed aansluit op Veilig leren lezen.

Naast Estafette lezen de kinderen boeken uit de schoolbibliotheek, waarin alle boeken op een technisch leesniveau (AVI) staan ingedeeld.  Naast het technisch lezen is er ook het begrijpend- en studerend lezen. Dit wordt aangeboden in bijv. Estafette. Daarnaast gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Bij het begrijpend lezen is het inzicht krijgen in teksten en het leren maken van samenvattingen een belangrijk onderdeel. Bij het studerend lezen worden kinderen erop voorbereid, hoe er gestudeerd en geleerd moet worden. We willen de kinderen niet alleen technisch leren lezen, maar ook liefde voor de boeken bijbrengen. Om dat te bereiken hebben we een centrale schoolbibliotheek en doen we onder andere aan voorlezen en Kinderboekenweek-activiteiten. Eén van de leerkrachten is aangesteld als Taal/leescoördinator. In de bovenbouw doen de leerlingen vaak mee aan de voorleeswedstrijd die door de Provinciale Bibliotheek Centrale in Groningen wordt georganiseerd. De beste voorlezer van de Regenboog mag meedoen aan de regionale voorleeswedstrijden.

Taal

Onze school werkt met de methode Staal. Het taalonderwijs is veelomvattend: spreken/luisteren, uitbreiden van de woordenschat, taalbeschouwing en stellen. Voor het onderdeel spelling werken we met woordpakketten. Iedere week worden er één of meer woordpakketten aangeboden van ongeveer 15 woorden. Dit woordpakket is samengesteld door bepaalde spellingsregels die de betreffende weken extra aandacht krijgen. Regelmatig zijn er controledictees om na te gaan of de aangeboden leerstof goed is begrepen. Zo nodig wordt extra uitleg gegeven en extra geoefend. Bij Taal wordt veel gebruik gemaakt van het verwerken op een chromebook.

Rekenen

We gebruiken de methode Wereld in Getallen. Binnen de methode is veel ruimte voor het zelfstandig werken. In groep 7 en 8 worden de lessen digitaal verwerkt. De overige groepen hebben werkschriften. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan instructie door de leerkracht. De kinderen leren daarbij dat er meerdere oplossingen tot het juiste antwoord kunnen leiden. Binnen de methode zijn er regelmatig toetslessen, waarna de kinderen herhalings- of verrijkingsstof krijgen aangeboden. In de onderbouw wordt veel gebruik gemaakt van de methode met Sprongen Vooruit, dit bestaat vooral uit een betekenisvol en concreet aanbod door het doen van spelletjes.

Schrijven 

Groep 1 en 2  Spelenderwijs voorbereiden schrijven.

Vanaf groep 3 leren we de kinderen het schrijven volgens de methode Pennenstreken. Deze sluit goed aan bij onze leesmethode Veilig leren lezen. Vanaf groep 7 leren de kinderen het blokschrift en is er ruimte om hun eigen handschrift te ontwikkelen. 

Engels 

In de groepen 5 t/m 8 wordt lesgegeven in de Engelse taal. In groep 5 en 6 zijn het nog eenvoudige en korte, voorbereidende lessen. Het digibord speelt hierin een belangrijke rol. In groep 7 en 8 ligt de nadruk op het speels omgaan met de taal: praten, lezen, zingen, schrijven, moderne communicatiemiddelen, enz. We werken met de methode Join In.  

Kunst- en cultuuronderwijs 

Er is aandacht voor beeldende vorming, muziek, tekenen, drama en dans. Er worden diverse bronnen gebruik, waaronder de methode 'Moet je doen'. Door gastlessen van kunstenaars ontdekken kinderen hoe kunstenaars werken en kunnen ze door hen geïnspireerd worden tot kunstzinnige activiteiten. Ook worden er regelmatig muzieklessen gegeven door muziekdocenten. De culturele vorming wordt toegespitst op het cultureel erfgoed in de omgeving: plaatselijk en regionaal. Dit gebeurt in de vorm van excursies, wandelingen en gastlessen.  

Burgerschap 

Bevordering van burgerschap en integratie is belangrijk. We besteden hier in alle groepen aandacht aan. Dit doen we o.a. in onze lessen godsdienstige vorming en de lessen sociale redzaamheid met behulp van de Kanjertraining.: hoe gaan we met elkaar om in deze wereld en wat vraagt dat van jou en van mij? In de hogere groepen hebben we het met de kinderen over politiek, verschil van mening en respect voor  andersdenkenden. 

Wereld oriënterende vakken

Met wereld oriënterende vakken bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en biologie. In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt en worden deze vakken geïntegreerd aangeboden. In groep 3 en 4 wordt met name met de methode Leefwereld aandacht besteed aan wereldoriëntatie. In groep 5 t/m 8 komen de drie bovengenoemde wereld oriënterende vakken apart en (vrijwel) wekelijks aan bod. Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt zowel in aparte vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) als door middel van klassengesprekken, schooltelevisie, het maken van werkstukken enz. We maken hierbij gebruik van de methodes: Argus Clou (aardrijkskunde) en Blink (geschiedenis) Leefwereld (natuur) in groep 3 en 4 en Naut in groep 5 t/m 8. Eén keer per jaar werkt de hele school aan een project. We combineren dit vaak met de Kinderboekenweek. Dan wordt er thematisch gewerkt en worden de vakken meer in samenhang aangeboden.

Verkeer

We willen op onze school de leerlingen leren om zich volgens bepaalde normen en regels zo te gedragen in het verkeer, dat daardoor en hun veiligheid en die van andere weggebruikers wordt bevorderd. Op de Regenboog wordt daarbij de methode Klaar… over! gebruikt. De kinderen van groep 7 doen mee aan de theoretische verkeersproef, waarna in groep 8 het praktische gedeelte wordt afgenomen.

Bewegingsonderwijs

In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Eén keer per week gymmen de kleuters in het speellokaal. Er wordt gespeeld in het speellokaal of op het schoolplein. Groep 3 maakt ook gebruik van het speellokaal. Zij gaan één per week naar de Topsporthal. De kinderen mogen voor het gymmen in het speellokaal een paar gymschoentjes meenemen. Het liefst met klittenbandsluiting of elastiek. Graag alles voorzien van naam. Groep 4 krijgt tweemaal in de week gymles. Eenmaal door de eigen leerkracht en eenmaal door een vakleerkracht lichamelijke oefening. Groep 5 t/m 8 krijgt tweemaal in de week les van deze vakleerkracht.   

De gymlessen vinden plaats in de sportzaal bij obs De Nijenoert en in de Topsporthal. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de Nijenoertzaal. Voor de groepen 3 t/m 8 is gymkleding, ook als we buiten gaan gymmen, verplicht: gymbroek/ korte broek en T-shirt of gympakje en gymschoenen (geen balletschoentjes) Wilt u uw kind(eren) er zo nodig regelmatig aan herinneren de gymkleding mee naar huis te nemen om het te laten wassen? Geeft u de kleding mee in een rugzak, voorzien van naam?   

Schaatsen 

In het winterseizoen gaan de groepen 4 en 5 op 3 middagen naar de kunstijsbaan Kardinge in Groningen voor schaatslessen. De groepen 6 t/m 8 gaan een middag voor een prestatie-/stempeltocht naar dezelfde ijsbaan.   

Sporttoernooien 

Aan een aantal toernooien uit het toernooirooster die door de gemeentelijke sportwerkgroep is vastgesteld, zullen wij meedoen. Dit is afhankelijk van voldoende begeleiding door ouders en er uiteraard genoeg belangstelling van kinderen is.    

ICT in ons onderwijs 

Het hebben van ICT-vaardigheden is essentieel in onze maatschappij. In snel tempo digitaliseert de leefwereld van kinderen en volwassenen. In ieder lokaal hebben we een digitaal schoolbord. In alle groepen verwerken de kinderen een deel van de leerstof dagelijks via de computer. We leren de kinderen, binnen bepaalde grenzen, hoe ze om moeten gaan met de minder geschikte informatie en communicatie op het internet. We vinden het belangrijk dat kinderen op sociale media respectvol omgaan met hun medemens. 

SKILLS2

Bij Quadraten is men een aantal jaren geleden gestart met een bovenschoolse Plusklas om hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging te bieden. Doelen zijn: tegemoet komen aan de speciale onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen; ontmoeten van andere hoogbegaafden; leren leren. Als een leerling volgens de school in aanmerking zou kunnen komen voor plaatsing in deze groep, verzorgt de school een uitgebreide screening. Dit wordt gedaan door de Intern Begeleider en CLB’er. Indien positief, dan kan de leerling worden aangemeld, na toestemming van de ouders. Hiervoor gelden duidelijke, harde criteria. Een commissie van toelating bepaalt of de leerling daadwerkelijk geplaatst wordt. Plaatsing houdt in dat de leerling elke woensdag naar een andere school gaat, waar een speciaal opgeleide leerkracht meerdere hoogbegaafde leerlingen begeleidt. Het aanbod is kwalitatief hoogstaand en geënt op bovenstaande doelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Intern begeleider.

Talentklas

Voor meer begaafde leerlingen is het mogelijk deel te nemen aan een Talentklas op de Lindenborg (Scholengemeenschap in Leek). In groep 8 mogen deze leerlingen hier onder schooltijd lessen volgen, samen met talentvolle kinderen van andere basisscholen. Er zijn voor hen enkele projecten ontwikkeld die inhoudelijk zeer uitdagend en diepgravend zijn, zodat deze leerlingen uitgebreid hun talenten verder kunnen ontwikkelen.Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wanneer uw kind een bepaalde zorgvraag heeft, gaat de leerkracht met de ouders in gesprek over de oorzaak en de mogelijke oplossing. Lukt dit niet, dan wordt de intern begeleider gevraagd mee te denken. Mogelijk moet er een plan van aanpak opgesteld worden welke past bij de behoefte van het kind.

Bij twijfel vraagt de school advies aan een specialist (bijvoorbeeld orthopedagoog, dyslexiespecialist of gedragsspecialist). Deze kan het kind observeren in de groep of een onderzoek doen. Ook kan de school een beroep doen op de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Zij adviseert of ondersteunt school door middel van gesprekken met de leerling en/of de ouders en/of de leerkracht.

Mocht onze school niet in staat zijn de juiste begeleiding te geven aan een kind, dan kan een speciale basisschool worden overwogen. Uiteraard worden bovenstaande processen zorgvuldig begeleid door de intern begeleider en besproken met de ouders. 

Iedere school heeft een profiel waarin staat wat de mogelijkheden en grenzen van de school zijn, wat betreft de opvang van leerlingen met extra ondersteuning. In het ondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe de zorg op de Regenboog is georganiseerd.

Hoe volgen we de kinderen? 

De start in groep 1
Als uw kind bij ons op school komt, vormen wij ons een beeld van wat nodig is om uw kind een goede start te geven. U heeft vooraf een gesprek met de directie en/of intern begeleider gehad en er is indien nodig contact met de voorschoolse opvang. Na enkele weken is er een gesprek met de ouder(s) en de leerkracht om de eerste ervaringen van school en thuis te bespreken. De kleuters worden daarna op school gevolgd middels dagelijkse observatie en registratie. Zo krijgen we een beeld van de mogelijkheden van het kind en kunnen we aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Groep 3 t/m 8
De ontwikkeling van de kinderen volgen we via observaties, methode-toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Door goed te kijken, in gesprek te gaan en te toetsen wat kinderen beheersen en nodig hebben, kunnen we het groepsaanbod aanpassen aan hun onderwijsbehoeften.  Naast het volgen van de cognitieve vaardigheden willen we ook graag weten hoe kinderen zich sociaal en emotioneel ontwikkelen. De leerkrachten vullen daarvoor twee keer per jaar observatielijsten in, die worden besproken. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen zelf ook in hoe ze naar zichzelf en hun omgeving kijken. Van ieder kind is er een (digitaal) dossier op school aanwezig, waarin de ontwikkeling wordt bijgehouden. Op verzoek van de ouders kunnen zij inzage hebben in dit dossier.  

Groep 7-8 
Vanaf groep 7 wordt u meegenomen in het proces van de keuze van het voortgezet onderwijs. In oktober/ november wordt er voor de ouders en kinderen van groep 8 een voorlichtingsavond gehouden door de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Daarna worden de kinderen van groep 8 samen met hun ouders uitgenodigd voor een eerste adviesgesprek Voorgezet Onderwijs. Er wordt gekeken naar de resultaten en observaties van de ontwikkeling van het kind in de afgelopen 7 jaar. In maart volgt dan de definitieve schoolkeuze en melden de ouders hun kind aan bij één van de scholen voor V.O. Eind groep 8 doen alle kinderen mee aan de Eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de Iep toets.  Het uitgebreide protocol 'procedure advisering VO' vindt u op de website.

1-zorgroute
Op de Regenboog werken wij volgens de 1-zorgroute.
Wij werken handelingsgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van kijken naar kinderen in de school en vervolgens afstemmen van het onderwijsaanbod. Deze werkwijze is van toepassing als een leerkracht pro-actief haar handelen afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerlingen in haar groep. Met pro-actief wordt bedoeld dat de leerkracht vóóraf bepaalt wat de kinderen nodig hebben om de doelen van de methode of de leerlijn in een bepaalde periode te behalen. De leerkracht werkt systematisch. Ze verzamelt volgens een vaste cyclus gegevens over de leerlingen. Op basis van deze gegevens bepaalt ze wat de kinderen nodig hebben om de doelen te behalen. Bij het verzamelen van de gegevens is expliciet aandacht voor het kijken naar stimulerende factoren van het kind en de omgeving.  Soms zijn er kinderen die voor één of meer vakken een aparte leerlijn hebben, omdat voor hen de leerstof van de groep te moeilijk is, zij hebben een Individuele leerlijn.     

De cyclus van handelingsgericht werken: 
Waarnemen:  Verzamelen van gegevens en signaleren waar extra aandacht nodig is 
Begrijpen: Benoemen van de onderwijsbehoeften
Plannen:  Clusteren van leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften en het opstellen groepsplannen
Realiseren:  Uitvoeren van de groepsplannen

Speciale zorg en Passend Onderwijs  
Speciale zorg Soms gaat het niet goed met de ontwikkeling van een kind op school. Het leren lukt niet, het kind zit niet “lekker in z’n vel” of het gedraagt zich anders dan voorheen. De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouders overleggen wat de beste aanpak is. Vaak kunnen we dit zelf oplossen met behulp van de intern begeleider. We stellen een plan op en passen het onderwijsaanbod aan op de behoeften van het kind. Bij twijfel vraagt de school advies aan een specialist, bijvoorbeeld een orthopedagoog, dyslexiespecialist of gedragsspecialist welke in dienst is bij Quadraten. Deze kan het kind observeren in de groep of een onderzoek doen. Vervolgens krijgt school een verslag met adviezen waarmee verder gewerkt kan worden. Ook kan school een beroep doen op de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg of de schoolmaatschappelijk werker. Zij adviseren of ondersteunen school middels gesprekken met de leerkracht en/of de ouders. Mocht onze school niet in staat zijn de juiste begeleiding te geven aan een kind, dan kan de speciale basisschool worden overwogen (S.B.O.) of een vorm van Speciaal onderwijs (S.O.). Uiteraard wordt dit hele proces zorgvuldig begeleid door de intern begeleider en besproken met de ouders.  

Passend onderwijs
Iedere school heeft een profiel waarin staat wat de mogelijkheden en grenzen van de school zijn, wat betreft opvang van leerlingen met extra ondersteuning. In dit Ondersteunings-profiel staat beschreven hoe de zorg op de Regenboog is georganiseerd. Met name de grenzen die er aan onze zorgverbreding zitten, staan hierin beschreven. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft binnen een andere setting dan onze school, dan gaan we samen met u op zoek naar een passende school. Stichting Quadraten  heeft een contactpersoon passend onderwijs.  Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een website:   http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de scholen van het samenwerkingsverband.   

Kleuterverlenging, doubleren, versnellen 
Ons onderwijs is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van iedere leerling. Ondanks de adaptieve aanpak van ons onderwijs is het in sommige gevallen voor een leerling beter als hij/zij een leerjaar voor de tweede keer volgt of een groep overslaat. Voordat tot verlengen, doubleren of versnellen wordt besloten, is er uitgebreid overleg met de ouders. In de Wet op het primair onderwijs (art. 8) is opgenomen dat het onderwijs op een basisschool zodanig moet worden ingericht dat leerlingen in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen en dat een basisschool moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Verder is in art. 39 lid 4 WPO te vinden dat leerlingen in elk geval de basisschool verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.   Bij de beslissing om een leerling te laten doubleren, verlengen of versnellen wordt gekeken naar de leerresultaten en de ontwikkeling van het kind in vergelijking met andere klasgenootjes. Daarnaast wordt bekeken of een andere oplossing mogelijk is. Ouders kunnen hun wensen betreffende het mogelijk doubleren aangeven. Is de school echter een andere mening toegedaan dan is zij niet verplicht om de wens van de ouders te honoreren. De school is uiteindelijk degene die de beslissing neemt.

De interne begeleider

De interne begeleider (IB-er) coördineert de leerlingenzorg binnen ons schoolteam, waarbij onder andere de volgende taken horen:
-aanspreekpunt zijn voor collega’s met hulpvragen over leerlingen;

-bewaken van de continuïteit in de leerlingenzorg; organiseren en voorzitten van groepsbesprekingen; 

-gesprekken met ouders i.s.m. de leerkrachten over speciale zorg; zorgdragen voor een goed leerlingvolgsysteem en het coördineren van externe hulp.   

Onze interne begeleider is ook de contactpersoon voor de leerlingen en ouders wanneer diegene met problemen worstelt, waarover hij/zij met een ander wil praten. Voor hulpvragen kan men bij haar terecht. Zij zal alleen na toestemming verder hulp in roepen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven