Basisschool De Beelen

Beelen 3 9356 CZ Tolbert

  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen
  • Schoolfoto van Basisschool De Beelen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze eindresultaten zijn de afgelopen jaren voldoende. 

De resultaten van de tussenopbrengsten worden door de inspectie als voldoende beoordeeld.   

                       

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van toetsen die bij de methodes horen en van onafhankelijke toetsen. Daarvoor gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar worden de leerlingen daarmee getoetst. Ook gebruiken we in groep acht een eindtoets primair onderwijs. Deze toets wordt gebruikt als onderbouwing voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De tussentijdse resultaten worden besproken tijdens groepsbesprekingen met de intern begeleider. Ook worden de resultaten met ouders gedeeld tijdens de portfolio-gesprekken. Deze zijn twee keer per jaar. Waar nodig zijn ze vaker. De tussenopbrengsten hebben een belangrijke plek in ons onderwijsleerproces. Door de diverse toetsen houden we zicht op de onderwijsontwikkeling van onze leerlingen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Via het leerlingevolgsyseem worden de resultaten van alle leerlingen bijgehouden en daar waar nodig de leerstof bijgesteld.

Hierdoor kunnen we de kinderen een gedegen advies meegeven voor het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Obs de Beelen valt onder het basisarrangement. In augustus 2015 was het laatste bezoek van de onderwijsinspectie. Alle verbeterpunten in het verslag m.b.t. het laatste bezoek zijn reeds in gang gezet.

Terug naar boven