Samenwerkingsschool De Nijewier

't Hiem 5 8458 CA Tjalleberd

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks maken we een analyse van het behaalde resultaat op de Eindtoets en zetten we dit af tegen de totale ontwikkeling van de groep en de totale ontwikkeling van de leerling (persoonlijk). De inspectie van onderwijs stelt een norm vast waar scholen aan moeten voldoen qua (cognitieve) prestaties. Deze normen zijn gebaseerd op de schoolweging. De schoolweging van de afgelopen 3 jaar is 26,9 en daarmee vallen we in categorie 26-27. Dat betekent dat we een laag gemiddelde score hebben. Hoe hoger de schoolweging hoe complexer de leerlingenpopulatie en hoe lager de verwachte leerresultaten zijn voor deze school.

Twee keer per jaar is er een afname van toetsen t.b.v. het leerlingvolgsysteem. Dit kan zowel op papier als digitaal worden gedaan. Deze toets uitslagen worden voor alle groepen geanalyseerd.  Naast deze uitslagen op de lovs toetsen (Cito leerling in beeld), kijken we ook naar het welbevinden van leerlingen, de werkhouding, de uitslagen van methode gebonden toetsen. Voor ons is de leidraad dat de leerling stappen maakt in zijn ontwikkeling en scoort passend bij de totale ontwikkeling. We hebben enkele jaren boven het gemiddelde gescoord. Dat heeft ertoe geleid dat wij hoge ambities hebben geformuleerd voor de school: 98% 1F en 70 % 1S. Zoals hieronder is te zien wordt niet elk jaar dit doel helemaal gehaald.

Eindopbrengsten:

2017/2018: 1F 98% en 1S 74,1%

2018/2019: 1F 94% en 1S 63,1%

2019/2020 : Geen afname

2020/2021: 1F 97,6% en 1S 78,6%

In het schooljaar 2019/2020 is vanwege de schoolsluitingen landelijk geen Eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2020/2021 is weer de IEP afgenomen bij groep 8. 

De gemiddelde score op de IEP-toets is 87.  Het landelijk gemiddelde is 79,7 en daarmee scoort de school boven het gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af.

Naast de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Voor het meten van de tussenopbrengsten gebruiken we het CITO-Leerlingvolgsysteem-leerling in beeld.

We gebruiken deze toetsen met de volgende doelstellingen:

1. Analyse van de opbrengsten.

2. Benoemen van ondersteuningssignalen.

3. Achterhalen van mogelijke oorzaken.

4. Bepalen van aanpak én ondersteuningsbehoefte. Dit doen we zowel op kind-, groep- en schoolniveau.

5. Reflectie op het eigen leerkracht handelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving.

Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.

Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 is er een inspectiebezoek geweest op de school. Dit was een verificatiebezoek naar aanleiding van een bestuursinspectie. 

Tijdens dit bezoek is de onderwijskwaliteit op SWS De Nijewier voldoende bevonden. 

Terug naar boven