Samenwerkingsschool De Nijewier

't Hiem 5 8458 CA Tjalleberd

 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier

Het team

Toelichting van de school

We hebben een dynamisch, enthousiast team met hart voor onze kinderen. Met elkaar werken we elke dag samen aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Op onze website is de samenstelling van ons team te vinden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting CPO de Tjongerwerven, waartoe SWS De Nijewier behoort, heeft de werkdrukmiddelen vanuit de overheid direct aan de scholen toebedeeld. Ook is er een zogenaamde flex-pool ingericht op de school zelf. Dit heeft ertoe geleid dat op de Nijewier elke dag een ambulante leerkracht aanwezig is die beschikbaar is voor kortlopende vervangingen. 

Ook wordt deze leerkracht ingezet voor groepsondersteuning en ontlasting van de overige leerkrachten t.a.v overige taken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SWS De Nijewier is een basisschool met inspirerend eigentijds onderwijs. Wij werken niet in vaste groepen, maar vanuit units. Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van dezelfde en soms een samengestelde leeftijdsgroep. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep.

Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units. Van traditioneel naar eigentijds onderwijs.

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?

 • Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende vaardigheden ontmoeten elkaar en werken samen.
 • Meer tijd en/of ruimte voor kinderen. ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen.
 • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
 • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Organisatie:

Het onderwijs krijgt vorm binnen drie units. De kinderen van de groepen 1,2 en 3 vormen samen de onderbouwunit, de kinderen van groep 4 en 5 vormen de middenbouwunit, de kinderen van groep 6, 7 en 8 vormen de bovenbouwunit. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd op SWS De Nijewier voldoet aan de eisen die daar volgens de wet aan worden gesteld. 

Het onderwijs wordt ingevuld door het team van SWS De Nijewier aangevuld met een combinatiefunctionaris sport die aan enkele groepen de bewegingslessen geeft. Verder is er een medewerken vanuit de bibliotheek van Heerenveen aan onze school verbonden die om de week leesbevorderende activiteiten binnen de units aanbiedt. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor de inhoud van ons schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar het document wat u op deze pagina kunt vinden, maar ook op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen onze interne ondersteuningstructuur zijn wij voortdurend in beweging om te participeren op de wisselende ondersteuningsbehoeften. Binnen onze plannen is er beleid opgenomen voor o.a. leerlingen welke aangepaste leerstof en/of begeleiding nodig zijn.

Onze ambitie is om maatwerk te kunnen leveren in situaties die dit van ons vragen en zo voor al onze leerlingen een passende onderwijsplek te kunnen bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op SWS De Nijewier werken we volgens de leerlijnen Jonge kind van ParnasSys voor onze eerste twee leerjaren. Deze leerlijnen bestaan uit vijf leergebieden: Spel, motoriek, taal, rekenen en sociaal-emotioneel. Deze aparte module binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys gebruiken we om het onderwijsaanbod te plannen en te evalueren, maar ook om de ontwikkeling van leerlingen vast te leggen en te volgen. De leerlijn is gebaseerd op de SLO doelen (http://jongekind.slo.nl/).

 • Spel

Spelend leren is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Spel is het begin van leren; het helpt jonge kinderen hun kennis over de wereld en hun handelingsmogelijkheden uit te breiden. Het spel heeft waarde voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling (toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling). Leerlijnen Jonge kind heeft de ontwikkeling van het spel beschreven in de leeftijd van 3,5 jaar tot en met 6,5 jaar met de fases manipulerend spel, eenvoudig rollenspel en gezamenlijk thematisch rollenspel. Daarnaast staan in de leerlijnen ook leerdoelen voor regelspel, zoals gezelschapsspellen. Omdat vaardigheden voor alle leergebieden zoveel mogelijk worden aangeboden in spelsituaties, is het meestal niet nodig om apart aan speldoelen te werken.

 • Motoriek

Een goed ontwikkelde motoriek is basis voor een goede en evenwichtige ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal- emotioneel. Juist om kinderen veel beweging te geven komt er ruimte vrij in de hersenen om cognitief verder te ontwikkelen. Daarnaast is het goed voor een positief zelfbeeld. Het is van groot belang om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang die jonge kinderen hebben bij gym en buitenspel. Het leergebied motoriek in leerlijnen Jonge kind is opgedeeld in de grote en de kleine motoriek. De leerlijn grote motoriek bestaat uit verschillende onderdelen, zoals springen, gooien en vangen, klimmen en klauteren, rollen, balanceren en tikspelen. De hoofddoelen van de leerlijn fijne motoriek omvatten de ontwikkeling van tekenen en kleuren tot de voorbereidende schrijfhandelingen. Daarnaast bevat de leerlijn doelen voor de ontwikkeling d.m.v. fijn motorisch ontwikkelingsmateriaal (kralen rijgen, sluitingen openen en dicht doen.

 • Taal

Het ontwikkelen van een goede taalvaardigheid en hebben van een grote woordenschat is van groot belang. Voor het leren lezen en het begrijpen van wat we lezen is het al bij jonge kinderen nodig dat ze actief met woorden in aanraking komen. Het leergebied taal is opgedeeld in beginnende geletterdheid en interactief taalgebruik. Bij de leerlijn interactief taalgebruik komt de mondelinge taalvaardigheid terug. Daarbij zijn onderdelen opgenomen van het woordgebruik, het vloeibaar en verstaanbaar vertellen, het luisteren, het voeren van gesprekjes en het uiten van de mening en het stellen van vragen. De leerlijn beginnende geletterdheid bestaat uit de onderdelen verhaalbegrip, taalfuncties, boekoriëntatie en taalbewustzijn. Naast de Nederlandse taal is er ook aandacht voor Engels en Fries.

 • Rekenen

Jonge kinderen krijgen spelenderwijs grip op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Het leergebied rekenen is onderverdeeld in vier domeinen; tellen en getalbegrip, meten en meetkunde.

 • Sociaal emotioneel

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid. Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament worden zichtbaar. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Dit alles leidt tot sociale competenties voor het leven. Optimale betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen en worden in de leerlijnen Jonge kind in kaart gebracht.  We gebruiken de Kanjer methode als leidraad voor de lessen.

Terug naar boven