Samenwerkingsschool De Nijewier

't Hiem 5 8458 CA Tjalleberd

 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Nijewier

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker van de pagina van SWS De Nijewier, 

Fijn dat u interesse heeft in onze school. 

Op deze pagina informeren wij u kort over onze school. Voor alle informatie verwijzen wij u naar de website van onze school:

www.swsdenijewier.nl

Uiteraard bent u altijd welkom om op onze school te komen kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Directie SWS De Nijewier

Tjalleberd


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ruimte
 • Flexibiliteit
 • Lef
 • Samenleving
 • Kracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingpopulatie van SWS De Nijewier kenmerkt zich t.o.v. het landelijk gemiddeld op dit moment en in de nabije toekomst als volgt:

 • Ouders/ verzorgers bestaan volledig uit autochtonen (geboren in Nederland).
 • Ouders/ verzorgers zijn vaak hoog opgeleid (40%) en als gevolg hiervan hebben bijna al onze leerlingen een wegingsfactor 0.0
 • Een groot gedeelte van de ouders voedt de kinderen Friestalig op, onze leerlingen spreken onderling veel Fries.  
 • Ongeveer 18,4% van de leerlingen heeft een specifieke ondersteuningsvraag.                                                                                        Deze is voornamelijk gericht op:
 1. Ondersteuning technisch lezen 
 2. Ondersteuning hoogwerkers 
 3. Fysiotherapie
 4. Ondersteuning op gedrag
 • Het verwijzingspercentage naar SO/SBO is zeer laag.
 • Uitstroom naar het VO is conform de leerling populatie en nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op de Nijewier kunnen we spreken van een kansrijke populatie. Dit kan geconcludeerd worden a.d.h.v. het aantal gewichtenleerlingen, de uitstroom naar het VO en de ondersteuningsvragen. De Nijewier heeft een constante instroom van nieuwe leerlingen, steeds uit hetzelfde voedingsgebied 'De Streek'. De Nijewier is de enige basisschool in dit gebied. Doordat de omgeving een populair woongebied is voor forenzen en de sluiting van enkele scholen in dorpskernen schoolnabij, neemt het aantal zij-instromers de laatste jaren toe. De school hanteert geen wachtlijst. Voor veel ouders is het vanzelfsprekend dat hun kinderen naar de Nijewier gaan.

Wat vraagt de populatie?

 • Op stichtingsniveau is er een extra aanbod ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen (Toptalent), ongeveer 2% van onze leerlingen maakt hier gebruik van.
 • 0,4 fte ondersteuning wordt besteed aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal of rekenen. Deze ondersteuning vindt in of nabij de groep plaats d.m.v. bijvoorbeeld pre-teaching, extra herhaling lesstof, verlengde instructie, Ralfi- lezen, Connect-lezen
 • Er is een intensieve samenwerking met een dyslexiespecialist. Zij geef wekelijks één dag in de week ondersteuning op school aan gediagnosticeerde leerlingen.
 • Het onderwijsaanbod gericht op cognitieve vaardigheden wordt waar nodig gedifferentieerd op hoeveelheid en tijd. In een enkele geval wordt is er differentiatie in niveau.(organisatie binnen het unitonderwijs)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke leerling heeft een stamgroep leerkracht. Als ouder heeft u een aantal contactmomenten met deze leerkracht.

 • Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om te vertellen over hun kind. 
 • In november, april en juni zijn er facultatieve gesprekken. Voor deze gesprekken kunnen ouders een uitnodiging van de leerkracht krijgen, maar kunnen ook zelf een afspraak maken. De leerlingen van leerjaar 7 worden in juni allemaal uitgenodigd i.v.m. een voorlopig vervolgadvies naar het voortgezet onderwijs.
 • Ouders en leerlingen van leerjaar 8 worden in november allemaal uitgenodigd voor een keuze gesprek richting het voortgezet onderwijs. 
 • In februari worden alle ouders met hun kind uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
 • Bij alle gesprekken is de leerling aanwezig, behalve bij het 1e vertel gesprek. 

Uiteraard is het altijd mogelijk om nog eens extra af te spreken als er een situatie is waarbij dit gewenst is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsplan is ook het anti pestprotocol opgenomen. 

Terug naar boven