'n Esch

Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte

  • Schoolfoto van 'n Esch
  • Schoolfoto van 'n Esch
  • Schoolfoto van 'n Esch
  • Schoolfoto van 'n Esch
  • Schoolfoto van 'n Esch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score voor de Eindtoets 2013 die bij de school zelf en het bestuur van deze school Stg. Konot bekend is, wijkt af van de score die in het Vensters PO getoond wordt. De score die (het bestuur van) de school, uitgaande van de berekeningsregels van de inspectie hanteert, vindt u onder ‘Door de school zelf ingevuld’.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen. Daarnaast gebruiken we bij de kleuters de observatielijsten van de mappen fonemisch en gecijferd bewustzijn en een digitaal leerlingvolgsysteem.

We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys. De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders. Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid.  

Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen. In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen.  Voor de beschrijving hoe op onze school tussenresultaten worden gemeten en hoe de leerling wordt ondersteund in het behalen van de tussenresultaten verwijzen we u naar de bijlage 'atol ondersteuningsplan'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor een goed leerklimaat is het essentieel dat de school een veilige plek is, veilig voor leerlingen, leraren en ouders. Dit is een voorwaarde om te leren. Op deze manier werken wij samen aan goed onderwijs vanuit onze katholieke identiteit. Wij proberen daarbij zaken als veiligheid, vertrouwen en respect voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs te geven. We willen de leerlingen van onze school duidelijk, positief en met eigen verantwoordelijkheid benaderen. Een positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek 28-02-2020  

Op 28 februari is basisschool ’n Esch bezocht door onderwijsinspecteur Niels van Leuteren. Hij bezocht onze school in het kader van de vierjaarlijkse cyclus en het betrof een thema-onderzoek. Thema van dit onderzoek: “didactisch handelen”.  

De inspecteur heeft op deze vrijdagochtend eerst een gesprek met directie, locatie coördinator en IB. Hier stelt hij vragen m.b.t. onze visie op de kwaliteit van ons onderwijs en onze ontwikkelpunten. Hij refereert aan ons schoolplan en jaarplan en is benieuwd waar we accenten leggen en hoe we de voortgang bewaken.  De highlights die hij uit dit gesprek haalt zijn: Bewegend leren, zien we dat terug en is het ondersteunend aan het lesdoel? Kansrijke combinatiegroepen; lukt het om instructie groepsdoorbrekend te laten zijn? Prikkelende vragen en procesgerichte feedback; in hoeverre lukt ons dat al?  

Niels van Leuteren bezoekt alle groepen. Groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6 en groep 7-8.  Tijdens de klassenbezoeken gaat er steeds iemand van directie of IB mee.  Na de bezoeken spreekt hij met de leerkrachten, samen met directie, locatiecoördinator en IB. hieruit volgt een korte conclusie en algemene indruk.  

Algemene indruk is zeer positief. Niels van Leuteren geeft aan dat hij een kwalitatief goede lessen ziet; passende werkvormen en oog voor de verschillende niveaus in de groep.
Er is veel structuur, het tempo ligt op een fijne manier best hoog en hij ervaart heel betrokken leerlingen. 
Wat betreft het pedagogisch klimaat; De inspecteur merkt meer gecompliceerd gedrag zeker op en ziet ook dat er op ’n Esch genoeg ruimte en veerkracht is om hiermee om te gaan; de didactiek en de structuur staan op een sterke manier. We zijn al goed aan het oefenen met het stellen van prikkelende en open vragen.

Wat hem opvalt is dat leerkrachten soms veel vragen tegelijk stellen, of vragen waarop ze erg aansturen op het antwoord. Hier kunnen we nog wel wat creatiever in worden.  Wat betreft kansrijke combinatiegroepen; hier ziet hij heel mooie voorbeelden. We zijn duidelijke de ontwikkelingsfase en dat mag ook; we kunnen nog meer de verbinding zoeken. 

Groot compliment voor ’n Esch is dat de inspecteur ons vraagt of we niet voor het predicaat “goede school” willen gaan. Hij ziet hier mogelijkheden voor én het zou een mooie opsteker zijn voor team, ouders, leerlingen. Ook zou het een boost kunnen geven aan onze OG atol en aan KONOT. We zijn zelf natuurlijk ook trots op ’n Esch; op het goede onderwijs dat er gegeven wordt en de mooie onderwijskundige ontwikkelingen die er plaatsvinden. Het lijkt ons dan ook zeker de moeite waard om te onderzoeken of we dit proces samen willen aangaan. Hierover later meer…  Van het bezoek zal vanuit de Onderwijsinspectie geen verslaglegging komen. De resultaten worden meegenomen in “De staat van het onderwijs 2020”. 

Terug naar boven