'n Esch

Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte

 • Schoolfoto van 'n Esch
 • Schoolfoto van 'n Esch
 • Schoolfoto van 'n Esch
 • Schoolfoto van 'n Esch
 • Schoolfoto van 'n Esch

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt voor vervanging gebruikt gemaakt van de diensten van het mobiliteitscentrum van het OBT. Klik hier voor meer info over het mobiliteitscentrum.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs aan onze leerlingen staat centraal in de ontwikkeling van ons als organisatie. Deze ontwikkeling bestaat uit sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de wereld orienterende ontwikkeling, de sportieve/fysieke ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

Onze school werkt handelings- en opbrengstgericht. We willen de leerling uitdagen al zijn mogelijkheden te ontwikkelen. We volgen op meerdere momenten in het schooljaar de resultaten voor de verschillende vakgebieden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we op verschillende niveaus: het niveau van de individuele leerling, de groep en de hele school. We geven opbrengstgericht werken vorm door te werken met groeiplannen voor de basisvakken. Op deze manier bieden we elke leerling een passende instructie en krijgt de leerling de zelfstandige verwerking die past bij de behoefte van de leerling.

Vanaf de onderbouw voeren we regelmatig kind/groeigesprekken, waarbij regelmatig ook de ouder aansluit. De leerling is mede verantwoordelijk voor het nadenken over en werken aan zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces.

Op 'n Esch werken de leerlingen vanaf groep 4 digitaal aan rekenen, taal en spelling. Hiervoor gebruiken we het digitale onderwijsprogramma van Snappet.

Op 'n Esch werken we met IPC en Early Years. IPC is een curriculum voor groep 1 t/m 8, waarbij Early Years als voorloper op IPC thema's aanbiedt voor de groepen 1 en 2. Binnen de methode worden de zaakvakken en creatieve vakken geintegreerd aangeboden. Dit gebeurt op een onderzoekende, ontdekkende manier.

De sportief/fysieke ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd door de leerlingen in de groepen 1 e. 2 met spel en beweeglessen te leren bewegen. In deze jaren wordt dagelijks aandacht besteed aan bewegen. In de groepen 3 t/m 8 worden elke week twee gymlessen van 45 minuten aangeboden. Het aanbod is gebaseerd op een schoolbreed programma. De gymlessen worden gegeven door zowel de groepsleerkracht als door een vakleerkracht.

De creatieve ontwikkeling van de leerlingen wordt vormgegeven door lessen in tekenen, handvaardigheid, verhalen schrijven, drama en muziek. Deze vakken zijn ook vaak geintegreerd in IPC en Early Years.

Voor leerlingen die de basis op orde hebben, een vlot tempo hebben binnen hun reguliere werk en extra uitdaging kunnen gebruiken is binnen atol de Koraalgroep ontwikkeld. iedere week is deze groep op woensdag bijeen om projectmatig in groepjes te werken.

De leerlingen op onze school krijgen meer uren onderwijs dan het minimum vereiste aantal voorgeschreven uren (7520 uren). Er is een lessentabel aanwezig op school waarin staat hoeveel uren de leerlingen moeten werken per vakgebied, per week. In de ochtenduren worden de basisvakken gegeven. In de middagen is er tijd voor de creatieve vakken en voor onderzoekend en ontdekkend leren.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

Goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel 'n Esch

Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC).Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband 23.02 ‘Twente Zuid’. Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op scholen in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.Voor het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u naar de download 'schoolondersteuningsprofiel' op onze website. In dit schoolondersteuningsprofiel kunt u o.a. lezen aan welke doelgroepen onze school onderwijs biedt en welke speciale faciliteiten we daarvoor in huis hebben.

Zicht op ontwikkeling

Op 'n Esch zetten we in op de brede ontwikkeling voor al onze leerlingen.Wij begeleiden de leerling in de groei van eigenaarschap met daarbij oog voor eigen talenten, executieve functies en een groeimindset.Om zicht te krijgen op hoe de prestatie van de individuele leerling zich verhoudt ten opzichte van zichzelf en anderen, gebruiken we verschillende meetinstrumenten.We vinden het belangrijk dat de opbrengst inzichtelijk is voor de leerling, de ouder/verzorger en de leerkracht. Deze opbrengst wordt gebruikt om inhoudelijk en procesmatig de volgende stap te zetten.Wij staan voor: zicht op ontwikkeling en focus op optimale ontplooiing.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities Schooljaar 2022-2023

 1. Natuur- en buitenlessen verzorgen Aanpassing schoolplein i.h.k.v. bewegend leren)
 2. Vaardigheden team m.b.t. onderwijsresultatenmodel vergroten
 3. Oriënteren nieuwe rekenmethode
 4. Vaardigheden rondom het analyseren van toetsen vergroten
 5. Invoering nieuw kleuterobservatie instrument
 6. Groei- en leergesprekken voeren met leerlingen en leerkrachten
 7. Meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (schoolbreed) met een centrale rol voor de MHB specialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben op onze school een duidelijke leerlijn voor taal, rekenen, spel en motoriek. Hiervoor gebruiken we de methode Onderbouwd en lessen van Early Years, lessen van Rekenrijk en de Map Fonemisch Bewustzijn. We werken met het observatie instrument ZIEN. Er zijn goede contacten met Kinderopvang Nijntje Pluis, De Kindervlinder en Smallsteps.  Er vindt een overdracht plaats wanneer kinderen de overstap maken van kinderopvang naar basisschool.

Zorg voor jonge leerlingen

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar , zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Is uw kind bijvoorbeeld ingestroomd in november en is het in zijn ontwikkeling na anderhalf onderwijs in de leerjaren 1 en 2 toe aan groep 3, dan stroomt hij of zij door. Voor een andere leerling die in november is ingestroomd, kan juist twee en half jaar kleuteren een betere optie zijn passend bij zijn ontwikkeling, voordat hij of zij doorstroomt naar groep 3. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van het kind. 

Terug naar boven