Basisschool Meander

Meddostraat 6 5045 EH Tilburg

 • Een bijzonder gebouw met veel mogelijkheden om groepsgewijs en groepsoverstijgend, zowel binnen als buiten de groep te werken.
 • We willen de kinderen en u als ouder op een warme manier verwelkomen.
 • We hebben recentelijk alle groepen 3 t/m 8 op dezelfde manier vanuit visie ingericht. De halfronde instructiegroep zien we in alle klassen
 • Niet alle kinderen hebben dezelfde behoeftes. De een is op zoek naar rust, de ander naar samenwerking of naar beweging. Actief leren
 • Schoolfoto van Basisschool Meander

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Meander in Tilburg is een  basisschool die deel uitmaakt van de stichting Xpect Primair. Onze school heeft momenteel zo’n 270 leerlingen en bevindt zich samen met een BSO van Kinderstad (Buiten Schoolse Opvang) in één groot multifunctioneel gebouw.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren en dat zij zelf keuzes mogen en moeten maken, maar vooral dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode Kanjertraining. 

De leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke, stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot. 

Op basisschool Meander vinden wij het belangrijk dat kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. Enerzijds moeten we kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe zaken aan te pakken, anderzijds moeten we zorgen voor rust en regelmaat, zodat kinderen daadwerkelijk aan werken toekomen. We werken binnen de school met een aantal kernwaarden:  Eigenaarschap, Verbinding, Samenwerking, en talentontwikkeling.  Een uitgebreide toelichting op onze kernwaarden vindt u in ons schoolplan.

"Jij groeit op Meander"

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenaarschap
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Als school zijn wij gestart met de Kanjertraining voor leerkrachten. Elke leerkracht heeft op dit moment kanjerlicentie B en gaat dit schooljaar licentie C halen. In alle klassen worden lessen en oefeningen volgens de Kanjertraining gegeven om een positieve groepsdynamiek te stimuleren. Als er signalen komen van leerlingen, leerkrachten of ouders wordt er binnen de groep door de groepsleerkracht actie ondernomen. Dit kan een groepsgesprek of individuele gesprekken zijn.

Ook kunnen vanuit de Kanjertraining aangegeven extra oefeningen worden ingezet. In ons ondersteuningsteam werken diverse gedragsspecialisten. Zij observeren in klassen en bieden ondersteuning aan voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Op deze manier werken wij preventief en op een positieve manier aan een veilige omgeving.

De kanjercoördinator gaat ook twee keer per jaar op klassenbezoek samen met de directeur van de school. Dit geeft hen een goed beeld van de sfeer en de dynamiek in de groepen. Bovenstaande personen zijn de eerste aanspreekpunten in het kader van het tegengaan van pesten.

Protocol Grensoverschrijdend gedrag

Wat ouders moeten weten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze scholen. Ook onze medewerkers. Daarom deze afspraken. We verwachten dat alle ouders zich hieraan houden.

?Ouders gedragen zich beleefd, vriendelijk en respectvol tegenover medewerkers van de school, de leerlingen en andere ouders op het schoolterrein.

?Ouders praten op een beleefde, vriendelijke en respectvolle manier met medewerkers van de school, de leerlingen en andere ouders op het schoolterrein.

?Wanneer ouders zich ergens druk over maken of zich ergens zorgen over maken, nemen zij daarover contact op met een van de leerkrachten of met de directeur. Dit gebeurt niet waar leerlingen of andere ouders bij zijn.

?Ook wanneer ouders zich druk of zorgen maken over het gedrag van een andere ouder of het kind van een andere ouder nemen zij daarover contact op met een van de leerkrachten of de directeur.

?Ouders zorgen ervoor dat hierbij geen kinderen aanwezig zijn, ook niet die van hen zelf. Houdt u zich niet aan deze afspraken en wordt er door u bijvoorbeeld geschreeuwd, gescholden, gedreigd of gevochten in de school of op het schoolterrein dan nemen we de volgende stappen:

1.De leerkracht gaat met u in gesprek. Als het nodig is, is de directeur daarbij aanwezig. Het verslag van dit gesprek met daarin de gemaakte afspraken wordt met u gedeeld zodat u dit nog eens op uw gemak door kunt lezen wanneer u weer rustig bent.

2.Gebeurt het toch weer dat u grensoverschrijdend gedrag laat zien, dan stelt de directeur een contactregeling op. U mag dan bijvoorbeeld alleen nog contact met school opnemen via de directeur of de intern begeleider. Dit duurt 4 tot 6 weken. We zorgen in deze tijd voor een vaste contactpersoon. De directeur laat het bestuur weten dat er een contactregeling met u is.

3.Mochten de voorgaande stappen ook niet voldoende zijn dan neemt het bestuur het over. U wordt uitgenodigd om te komen praten over uw grensoverschrijdende gedrag en er wordt door het bestuur een toegangsverbod opgesteld. Dit betekent dat u minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden niet op het schoolplein en in de school mag komen. En helpt zelfs dat niet, dan kan uw kind worden verwijderd van school. We zorgen er dan natuurlijk wel voordat er een andere school wordt geregeld voor uw kind en dat we de leerplicht en de Inspectie op de hoogte stellen.

Tot slot: In geval van verbaal of lichamelijk geweld of het ernstig in gevaar brengen van leerlingen of personeel wordt door de leerkracht of de directeur aangifte gedaan bij de politie. Als er sprake is van (ernstige) bedreiging, wordt aangifte gedaan door het bestuur. Ook zullen de wijkagent en de veiligheidscoördinator van de gemeente Tilburg worden ingelicht.

Terug naar boven