Basisschool De Sporckt

Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg

  • Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle wijze tot leren komen.
  • Leerkrachten creëren op hun eigen wijze een veilige en gestructureerde leeromgeving voor de groep, dagen hen uit om zichzelf te ontwikkelen.
  • Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van het kind. Dat gebeurt o.a. door de driehoeksgesprekken in het kader van het portfolio.
  • We willen kinderen/leerlingen leren omgaan met, en bewust laten worden van, hun sterke en minder sterke kanten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool De Sporckt.

Onze school staat centraal in de wijk ‘Tuindorp Kievit’ in de Reeshof en bestrijkt een groot voedingsgebied in deze wijk. Wij zijn gehuisvest in twee gebouwen. Samen met onze kinderopvangpartner De Teddybeer vormen wij een kindcentrum. Er is één schoolgebouw ingericht voor kinderen van 0 tot 6 jaar, alle activiteiten van onderwijs tot opvang vinden plaats in dat gebouw. De kinderen van 6 tot 12 jaar gaan ontvangen onderwijs en opvang in het andere gebouw. Op deze manier zorgen wij voor een veilige en vertrouwde omgeving voor iedere leeftijdsgroep.   

Onze vier stelregels vormen het fundament van onze school, vanuit deze stelregels werken wij actief aan onze ambities en doelen voor de komende jaren. Voor meer informatie over de stelregels en onze visie verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Op deze website van vindt u een dynamische schoolgids met actuele gegevens en cijfers. Mocht u interesse hebben in onze school, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Meer actuele informatie is te vinden op de website van onze school. www.sporckt.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Authentiek
  • Solidair
  • Openheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt aan het begin van het schooljaar ongeveer 435 leerlingen, een aantal dat in de loop van het schooljaar groeit naar ongeveer 460. De leerlingen worden geplaatst in parallelle jaargroepen. In totaal hebben wij 18 groepen gehuisvest in twee schoolgebouwen. 

De Sporckt is door een veranderende samenstelling van de wijk in leerlingenaantal gedaald.
Het leerlingenaantal is nu stabiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
441
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvang De Teddybeer vormen wij een kindcentrum. Alle leerlingen van 0 - 6 jaar zijn in één gebouw gehuisvest. We werken intensief met elkaar samen vanuit een doorgaande leerlijn. Ook wisselen we diverse diensten met elkaar uit zoals gymlessen en de tussenschoolse opvang. Daarnaast organiseren we in samenwerking met hen een naschools aanbod: sportclinics, een typecursus, schaakles, huiswerkbegeleiding. 

De Sporckt werkt samen met de volgende kinderopvangorganisaties: Kinderdagverblijf De Teddybeer, Kindercrèche Reeshof, BSO Bibit en de Sport-BSO. De kinderen die gebruik maken van de opvang worden op school opgehaald en gaan onder begeleiding van de pedagogische medewerkers naar de opvanglocatie.

We hebben het vignet gezonde school vanwege onze aandacht voor sport en bewegen. Ons groene schoolplein is in 2019 - 2020 gerealiseerd en zorgt voor meer ontspanning en natuur en milieueducatie op school. Daarnaast is er aandacht voor diverse spel- en beweegactiviteiten vanuit schoolplein14 en hebben we een watertappunt vanuit Join-the-pipe. Kinderen van school en de kinderen van de opvang bij De Teddybeer maken hiervan na schooltijd gebruik. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De foto's van onze contactvertrouwenspersonen (VCP-ers) hangen bij alle ingangen van de school. De VCP-ers en Coördinatoren Sociale Veiligheid (ook wel VCP-ers of anti-pest coördinatoren genoemd) stellen zich aan het begin van elk schooljaar voor aan alle kinderen van de school en leggen hun taak daarbij aan de kinderen uit.

Terug naar boven