Daltonschool Helen Parkhurst

Gramsbergenlaan 4 5043 LA Tilburg

  • Schoolfoto van Daltonschool Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Daltonschool Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Daltonschool Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Daltonschool Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Daltonschool Helen Parkhurst

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij de schoolgids van Daltonschool Helen Parkhurst.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids kunt u lezen waar wij als team voor staan, hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. In de bijbehorende bijlage schoolgids en in de kalender zijn de praktische zaken opgenomen. De totale schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Namens het team en de MR van Daltonschool Helen Parkhurst wens ik u veel leesplezier. 

Heidi Baars                                                                                                                                                                                      


Privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Zowel ons bestuur Xpect Primair als Daltonschool Helen Parkhurst hebben hiervoor diverse protocollen. Hiervoor verwijzen we u naar https://www.helen-parkhurst.nl/ of https://www.xpectprimair.nl/.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Begaafdheidsprofielschool
  • Leren door doen
  • IPC - leergericht werken
  • Leerpleinen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Handle with Care

Op onze school doen wij, net als bijna alle scholen in Tilburg, mee aan ‘Handle with Care’. Dit is een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk op school steun wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor kinderen. De juf of meester kan een kind bij een situatie van huiselijk geweld tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Scholen worden geïnformeerd door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij een melding doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen aanwezig waren. Veilig Thuis zal dan op verzoek van de gemeente een HwC signaal doorgeven. De gemeente, die weet waar het kind op school zit, zorgt ervoor dat de school dit HwC signaal krijgt.

Terug naar boven