Openbare Basisschool Panta Rhei

Galjoenstraat 50 5017 CN Tilburg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Panta Rhei is een high performing school en stemmen het onderwijs af op de verschillende behoeften van leerlingen. We gebruiken steeds meer de methodes als bron en volgen, stimuleren en activeren kinderen in hun ontwikkeling. In onderstaand BHV model (RET) brengen we in kaart hoe ons lesmodel ervoor zorgt dat iedereen wordt uitgedaagd om te groeien. Onze instructie is een expliciete directe instructie. Deze actieve instructie zorgt voor een positief leerklimaat dat zelfvertrouwen en een stevige kennisbasis oplevert.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Panta Rhei willen we het beste uit kinderen halen ...
We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen na de basisschool op het voortgezet onderwijs terechtkomen. Om leerlingen op het eigen niveau te laten uitstromen, moeten we een goed en compleet beeld hebben van het kind en zijn of haar kennis en vaardigheden. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem Esis - waarmee we leerlingen gedurende de hele basisschooltijd volgen - helpt ons daarbij. Bij de keuze voor het vervolgonderwijs kijken we vooral naar de cognitieve resultaten, waarbij begrijpend lezen en rekenen doorslaggevend zijn.

Meer weten? In de Kwaliteitskaart overgang PO-VO (zie bijlage) leggen we uit hoe ons schooladvies totstandkomt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is een basisvoorwaarde om tot leren te komen 
Een kind ontwikkelt zich het beste als het zich veilig voelt. Dan pas kan het op sociaal-emotioneel en didactisch gebied groeien. Onze school hecht grote waarde aan veiligheid. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten en ouders. 

Met ons sociaal veiligheidsplan zorgen we voor een veilig leef-, werk- en leerklimaat. In dit plan staat omschreven welke aanpak en maatregelen wij op schoolniveau hanteren om de veiligheid te garanderen. We handelen altijd preventief. Indien de veiligheid niet langer is gegarandeerd, zorgen we dat iedereen op de hoogte is van eventuele acties om de veiligheid terug te brengen.

De specifieke veiligheidsafspraken van onze school liggen vast in protocollen/kwaliteitskaarten. Daarnaast bestaan er op bestuursniveau afspraken over sociale veiligheid. Deze afspraken gelden voor álle scholen van Stichting Opmaat. Jaarlijks moeten alle Opmaat-scholen de monitor sociale veiligheid afnemen onder leerlingen van groep 6, 7 en 8.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Autonomie en eigenaarschap
  • Fijn pedagogisch klimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven