Openbare Basisschool Panta Rhei

Galjoenstraat 50 5017 CN Tilburg

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Panta Rhei

Het team

Toelichting van de school

Trots!
Panta Rhei beschikt over drie locaties: Galjoenstraat, Lanciersstraat en Don Sartostraat. Met een leerlingaantal van 579 leerlingen (1 oktober 2019) behoort Panta Rhei tot een van de grootste basisscholen van Tilburg.

Ons team bestaat uit 64 personeelsleden. De verdeling man/vrouw/leeftijd is te lezen in het koersplan. Jaarlijks investeren we in (bij)scholing van het team op uiteenlopende vlakken. Zo creëren we gedeelde verantwoordelijkheden, gespreid leiderschap en ontstaan er expertrollen op alle gebieden. We zijn enorm trots op ons topteam! Onze gemotiveerde mensen verzorgen iedere dag goed onderwijs, waarmee ze een sterk fundament leggen voor de toekomst van onze leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms gebeurt het dat een leerkracht zich ziek meldt of verlof opneemt. Panta Rhei kan deze afwezigheid goed opvangen met een eigen vervangingsschil. Iedere dag is er één leerkracht beschikbaar om een groep voor een dag(deel) over te nemen.   

Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van Driessen HRM, een organisatie die vervanging voor ons regelt. Als er (bij hoge uitzondering) geen vervanging mogelijk is, lossen wij het intern op. Op Panta Rhei komt het dus zelden voor dat kinderen naar huis moeten door de afwezigheid van een leerkracht.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ontwikkeling kind 
Vanaf het moment dat je kind op 4-jarige leeftijd bij ons op school komt tot het moment dat het doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, maakt het een geleidelijke ontwikkeling door. Onze teamleden begeleiden je kind zo goed mogelijk. Tijdens het aanmeldingsgesprek vertellen we je hoe ons onderwijs inhoudelijk is geregeld en waar het team zich mee bezighoudt.

Spelend leren
In de kleutergroepen ontwikkelt je kind zich al spelend. Daarbij heeft de leerkracht een sturende rol. Naast klassikale activiteiten (denk aan het kringgesprek, muzieklessen, taalactiviteiten, spel en beweging) bieden we je kind ook individuele activiteiten (ruim aanbod aan expressie- en ontwikkelingsmaterialen). Handelend leren is een belangrijk uitgangspunt.

We werken in de kleutergroepen met thema's die aansluiten bij de (be)leefwereld van de kinderen en bij onze aanwezige kennis en ervaring. Alle activiteiten kennen een opbouw in moeilijkheidsgraad.

Meer informatie is te vinden in de Panta Rhei Wijzer, een speciaal boekje voor nieuwe leerlingen dat je ontvangt bij de intake.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Balans
Wij bieden een goede balans als het gaat om kennis, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van het onderwijs én de basis voor elke andere ontwikkeling. De kinderen zijn ongeveer de helft van de schooltijd bezig met deze vakken. Voor de onderbouw (groep 1 en 2) gaat dat nu ongeveer om 24,75 uur per week en voor de bovenbouw om 26 uur per week.

Tijdsverdeling vakken: 

 • 30 procent taal en lezen
 • 30 procent rekenen
 • 20 procent mens en maatschappij/natuur en techniek
 • 20 procent culturele en expressieve vorming/burgerschap


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Plein 013
In het onderwijs is samenwerking onmisbaar. Ons schoolbestuur werkt daarom samen met vijftien andere schoolbesturen in de regio. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Plein 013, waarbij in totaal negentig scholen zijn aangesloten. Plein 013 adviseert en ondersteunt onze school bij de vormgeving van passend onderwijs. De afspraken die de schoolbesturen hierover onderling maken, gelden voor álle scholen van Plein 013.

Wat is Passend onderwijs?
De meeste kinderen maken een goede (leer)ontwikkeling door, waarbij niet veel reden is tot zorg. Maar soms gaat leren moeizamer, mist een kind uitdaging of is er sprake van een beperking of gedragsprobleem. Onze leerkracht gaat dan in gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Ouders mogen zelf natuurlijk ook altijd aan de bel trekken. Misschien is extra zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs bieden we kinderen de juiste ondersteuning. De ouders zijn daarbij een belangrijke partner.

Hulp partners
Onze school kan prima passend onderwijs bieden, maar soms hebben we de hulp van andere partners nodig. Bijvoorbeeld van een consulent die het probleem in kaart brengt of oplossingen aandraagt. Indien nodig betrekken we daarbij ook jeugdhulpverlening. Alles gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Samen maken we een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders zijn verplicht hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. 

Wat biedt onze school?
In het ondersteuningsprofiel van onze school (door onafhankelijk deskundigen herijkt in schooljaar 2019-2020) staat omschreven wat wij kinderen aan extra ondersteuning bieden en welke ambities we nog op dit vlak hebben. Ons ondersteuningsprofiel is tevens opgenomen in het samenwerkingsverband Plein 013: zie www.plein013.nl.  

Samen met ouders
Passend onderwijs draait om goede samenwerking. Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarbij onze belangrijkste partner. Zij kennen het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. We vullen elkaar dus goed aan. Door elkaar als partner te zien, kunnen we elkaar steunen, afspraken nakomen, open communiceren en (vertrouwelijke) informatie met elkaar delen.

Andere school
Soms moet de school vaststellen dat een kind, ondanks alle extra hulp, bij ons niet krijgt wat het nodig heeft. We hebben dan de taak om een andere passende plek voor het kind te zoeken. Dit kan gaan om een andere basisschool die het kind wel de juiste ondersteuning kan bieden óf om een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft voor deze procedure speciale regels opgesteld die aansluiten bij de Wet passend onderwijs. De zoektocht naar een passende plek gebeurt altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Ondersteuning vanuit Plein 013
Het samenwerkingsverband Plein 013 biedt ondersteuning op het gebied van passend onderwijs: 

 • Voordat we een definitieve keuze voor een nieuwe school maken, moeten we een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband (wettelijk verplicht).
 • Vanuit het samenwerkingsverband is op iedere school een consulent aanwezig die helpt bij het opstellen van arrangementen.
 • Het is mogelijk om een onderwijsmakelaar van het samenwerkingsverband in te schakelen, die meezoekt naar een passende plek.
 • Het samenwerkingsverband heeft een apart loket ingericht voor ouders met kinderen die nog niet op de basisschool zitten, maar wel extra zorg nodig hebben (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, medisch kinderdagverblijf).  

Aanmelden
Zodra de school, in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s), een passende plek voor het kind heeft gevonden, melden de ouder(s)/verzorger(s) het kind zelf aan op de nieuwe school.

Bezwaar
Wanneer ouders het niet eens zijn met de ondersteuning die wij een kind bieden, kunnen zij formeel bezwaar maken bij het bestuur van onze school. Als ouders het niet eens zijn met de toelaarbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband óf met de keuze van een andere school, kunnen zij een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment zijn wij verlengde schooldagen aan het ontwikkelen. Hierdoor kunnen onze leerlingen gebruik gaan maken van een extra aanbod van vakdocenten, creatieve aanbieders en sportactiviteiten. Dit programma laten we aansluiten op het schoolprogramma zodat dit aanbod ook werkelijk de schoolresultaten zal vergroten en we hiermee de kansenongelijkheid reduceren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sterke (taal)basis
Wij willen onze leerlingen een sterke (taal)basis meegeven. Daarom besteden we veel aandacht aan spelling, zodat kinderen foutloos leren schrijven. Op het gebied van taal werken we met aan aantal fijne routines en methodes:

 • Taalmethode Staal: deze wordt in schooljaar 2019-2020 gefaseerd geïmplementeerd (eerst in groep 4 en 5, daarna in groep 6 t/m 8).
 • Leesmethode Veilig leren lezen (groep 3): deze biedt tevens oefeningen aan rondom woordenschat, spelling en begrijpend lezen.
 • Taalroutines (kleutergroepen): gestructureerde routines voor een optimale taalontwikkeling.
 • Technische leesmethode Estafette: technisch en begrijpend leren lezen.
 • Methode Taal op Maat.

Onze schoolschrijver J. Hofmans biedt groep 1 t/m 5 het hele schooljaar inspirerende en creatieve woordenschat- en schrijflessen aan.

Terug naar boven