Basisschool Harten4

Cederstraat 4 5037 JD Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Harten4

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de IEP Eindtoets als verantwoordingsinstrument. Hieronder enkele kenmerken van deze toets op een rij:

 • De toets is kort (2 x 2 uur)
 • De toets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
 • De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren en kunnen ze zich concentreren op de vragen.
 • Doordat de vragen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We willen ons graag verantwoorden voor de resultaten die wij met onze leerlingen halen. Niet alle resultaten zijn meetbaar. Creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de sfeer op school worden niet omgezet in resultaten van toetsen en scores, maar hebben hier wel invloed op.

We volgen de ontwikkeling van leerlingen door: 

 • Observatie, voornamelijk bij kleuters (Mijn Kleutergroep)
 • Toetsen van de verschillende methodes voor taal, rekenen, begrijpend lezen, etc. 
 • De Scol (sociaal-emotionele ontwikkeling, 2x per jaar), monitor VenstersPO 1x per jaar 
 • IEP-LVS toetsen (2 x per jaar)

We houden u op de hoogte van deze resultaten door de Kindmap meerdere keren per jaar naar huis te laten gaan.

De leerkrachten stellen twee keer per jaar hun doelen vast en bespreken die met de intern begeleider. Na de toetsen in februari/ maart en augustus/ september evalueren zij en reflecteren op de resultaten.

De intern begeleider en de directeur hebben ook twee keer per jaar overleg en bespreken de resultaten van alle groepen, bekijken de trends van de afgelopen jaren en bepalen of er ergens interventies nodig zijn. De schoolbrede analyse wordt met het team gedeeld in een teamvergadering. De analyse wordt 2 keer per jaar besproken met de kwaliteitsfunctionaris van Tangent.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de onderstaande tabel ziet u de schooladviezen van het afgelopen jaar. Via VenstersPO kunnen we de ontwikkeling van ‘onze’ leerlingen volgen. Over het algemeen zijn de resultaten van de leerlingen in overeenstemming met onze verwachtingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen een plek hebben waar ze kunnen spelen, contact kunnen maken met anderen, zichzelf kunnen leren kennen, zonder gepest of uitgelachen te worden. Een plek waar leerlingen kunnen leren omgaan met waarden en normen en waar ze keuzes leren maken welk gedrag passend is bij welke gelegenheid. Duidelijke regels en afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

We streven naar een omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfredzame individuen. Individuen met een reëel zelfbeeld, gevoel van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Deze omgeving kenmerkt zich door wederzijds respect, structuur en veiligheid. We leren de leerlingen dat competenties als samenwerken, doorzetten, jezelf motiveren, conflicthantering en goede omgangsvormen (hulpvaardigheid en vriendelijkheid) je hierbij kunnen helpen.

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van de ouders bij de school. Want we kunnen het niet alleen. Samen willen wij kinderen respectvol leren omgaan met zichzelf, met anderen en met hun omgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zorg voor elkaar
 • Persoonlijke aandacht
 • Positieve sfeer

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven