Basisschool Harten4

Cederstraat 4 5037 JD Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Harten4

Het team

Toelichting van de school

Ons enthousiaste team gaat er elke dag weer tegen aan om goed onderwijs te geven aan al onze leerlingen. Voor het bewegingsonderwijs werken we samen met het BeweegBuro. Het BeweegBuro brengt kinderen met aansprekende en vernieuwende beweeglessen in beweging en draagt daardoor bij aan een gezonde leefstijl. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof aanvraagt dat door de CAO ondersteund wordt, of ziek is, zoeken wij vervanging binnen de Vervangingspool van Tangent. Dit zijn leerkrachten in dienst van Tangent, die alleen bij onze eigen Tangent scholen vervangen. Mocht deze pool uitgeput zijn, zoekt Driessen HRM voor ons een externe vervanger.

In de gevallen dat er geen vervanger beschikbaar is, kijken we of er intern iemand beschikbaar is. In noodsituaties (we kunnen intern geen oplossing vinden voor de vervanging) zullen er groep(en) kinderen naar huis gestuurd worden. Er is dan altijd de mogelijkheid om via onze partner Unikids opvang (tegen betaling) te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Uiteraard worden de vakken binnen thema's en spelenderwijs aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het thematisch werken, waar kinderen aan de slag gaan met eigen leervragen en interesses, hebben we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, verkeer, cultuur, creatieve vorming, burgerschap en techniek geïntegreerd. De kerndoelen zijn hierbij leidend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Heel veel kinderen op onze locatie leren en ontwikkelen zich op een manier zoals de ouders/verzorgers en wij als school van hen verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder goed gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra ondersteuning of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.

Wanneer er meer ondersteuning nodig is zijn er zogenaamde partners die ons hierbij kunnen helpen. Zo heeft onze locatie op regelmatige basis een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de expertise van onze ‘Begeleiders Passend Onderwijs’ (BPO). Dit zijn samenwerkers werkzaam bij ons bestuur, stichting Tangent, die zich bezighouden met het realiseren van thuisnabij Passend Onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen in de buurt. We betrekken daarnaast, als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is, ook jeugdhulpverlening. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een plan, in onderwijstermen een ‘arrangement’, dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. U als ouder(s)/verzorger(s) bent verplicht hieraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen.

Wat onze locatie kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Het is geactualiseerd in december 2020. In dit profiel is te lezen wat onze locatie aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) voor 2021-2024 vindt u als bijlage op www.scholenopdekaart.nl.

Onze leerlingen komen uit verschillende wijken, er is diversiteit in de achtergronden van leerlingen en ouders. Ook in de onderwijsbehoeften zien we diversiteit. We staan in nauw contact met ouders als hun kind meer aandacht nodig heeft. Door de kleinschaligheid van onze school zijn we flexibel in onze organisatie en mogelijkheden.

De vijf velden van het ondersteuningsprofiel worden op onze school als volgt ingevuld:

1. De hoeveelheid aandacht/ handen in de klas

De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlingen uit zijn/haar groep. Daarbij vindt de extra ondersteuning zoveel mogelijk binnen de groep plaats. Kinderen met een OPP (een ontwikkelingshandelingsplan) worden 1 tot 2 keer per week buiten de groep begeleid door een leerkracht. Elk jaar zijn er (wisselend over de groepen) stagiaires.

2. De onderwijsmaterialen

Met behulp van reguliere lesmethodes voor de hoofdvakken wordt gebruik gemaakt van niveau- en tempodifferentiatie. Daarnaast hebben we speciale onderwijsmaterialen, die ingezet kunnen worden bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit zijn materialen met bepaalde didactische, sociaal- emotionele en/of motorische kenmerken.

3. De ruimtelijke omgeving

We hebben een ruim opgezette school, met brede gangen, geen drempels, een aangepast toilet en een lift. Hierdoor is ons schoolgebouw toegankelijk voor rolstoelgebruik.

4. De expertise

Bij specifieke onderwijsbehoeften wordt de leerkracht ondersteund door de intern begeleider. Zij kan extra expertise inschakelen door bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker en/of de begeleider passend onderwijs (BPO) te betrekken bij de ondersteuningsvraag. De BPO-er kan op haar/zijn beurt weer bredere expertise inschakelen zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut of logopedist. Op school hebben wij een taal-, reken- en een HB-coördinator (hoogbegaafdheid) voor inhoudelijke expertise.

5. De samenwerking met andere instanties

We werken samen met o.a. IMW, GGD, verschillende speltherapeuten en andere externe ondersteuners. Deze contacten lopen via de intern begeleider. We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle leerlingen willen begeleiden, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven, omdat we leerlingen tekort zouden doen, wanneer wij onvoldoende mogelijkheden en expertise hebben om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Wij bereiken onze grenzen als:

  • niet kan worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van de leerling
  • wij vanwege het plaatsen van de leerling niet in staat zijn de rust en orde te bewaren in de groep en de school
  • door het gedrag van de leerling de veiligheid voor de leerling zelf en de andere leerlingen niet meer kan worden gegarandeerd
  • een leerling onevenredige aandacht vraagt van de leerkracht zowel pedagogisch als didactisch. Enkele voorbeelden: leerlingen die complexe medicatie nodig hebben tijdens schooltijden, die toegediend moet worden door de leerkracht, leerlingen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben, leerlingen die veel sturing en begeleiding 1 op 1 nodig hebben.
  • de groep waar de leerling geplaatst moet worden groter wordt dan 30 leerlingen

Uiteraard gaat het bij het vaststellen van onze grenzen nooit om een eenmalige gebeurtenis, maar om gedrag en ontwikkelingen binnen een langer tijdbestek. Afstemming tussen school en ouders en eventueel externe partners staat centraal. Dit betreft zowel leerlingen die aangemeld worden als leerlingen die al bij ons op school zitten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Omdat wij een kleine school zijn, zijn de lijntjes kort. Wij werken nauw samen met ouders van kinderen die meer begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Voor elk kind willen wij een passend aanbod kunnen bieden en onderzoeken elke keer wat haalbaar is binnen de groep waar het kind zit. Onze leerkrachten willen graag elk kind bieden wat het nodig heeft en sluiten dagelijks aan op behoeften van leerlingen. Dit vraagt ook ondersteuning van leerkrachten en de inzet van onze specialisten om hen deze ondersteuning te bieden. Jezelf blijven ontwikkelen is voor ons de sleutel!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven