Basisschool Stelaertshoeve

Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Stelaertshoeve

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

maak hier een procesbeschrijving van de tot standkoming van een advies.

Geef aan hoe we dit doen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen op Stelaertshoeve wordt gevolgd middels het leerlingvolgsysteem. Observeren, registreren en de afname van IEP toetsen maakt onderdeel uit van het volgen van de leerling. Op deze manier proberen we gepast onderwijsaanbod voor onze leerlingen samen te stellen.

De ontwikkeling van de leerlingen, inclusief tussentijdse resultaten, wordt op vooraf geplande momenten teruggekoppeld naar ouders. Dit gebeurt zowel op papier als mondeling. Ouders zijn voor ons een belangrijke partner in de ontwikkeling van het kind en wij onderhouden dan ook graag korte lijntjes. 
We hanteren hierbij een vaststaande gesprekkencyclus met de leerkracht. Indien nodig kunnen er extra gesprekken plaatsvinden waarbij interne begeleiding, teamleider of directie aansluit. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De veilige en sfeervolle leeromgeving die we bieden is een voorwaarde voor de kinderen om een gevoel van welbevinden te hebben en optimaal in ontwikkeling te zijn. Zo stimuleren we naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden ook hun ontwikkeling op het gebied van zelfbeeld, samenwerken, zelfregulering, communiceren en kritisch denken. Het team sluit met haar tactvol pedagogisch handelen aan op de behoeften van de kinderen met gelijkwaardigheid als uitgangspunt. We gebruiken hiervoor een schoolbrede methodiek die gebaseerd is op positieve gedragsregulatie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • PBS: veiligheid
  • PBS: respect
  • PBS: leren met plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Stelaertshoeve heeft een basisarrangement vanuit de inspectie. 

Terug naar boven