Basisschool de Vlashof

Bartokstraat 131 5011 JB Tilburg

  • Samen met kinderen, ouders en leerkrachten wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend.
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlashof
  • Bij de kerstviering genieten kinderen en ouders van het kerstspel en een feestelijke maaltijd.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De DIA-eindtoets wordt afgenomen in groep 8 en is een hulpmiddel om de ouders te adviseren over het vervolgonderwijs. Deze toets kan ook gebruikt worden om de resultaten van de school met landelijke en regionale uitslagen te vergelijken. Op dit moment voldoet de Vlashof aan de inspectie-eisen. Door onder andere  een goede analyse te maken van de tussenresultaten en de eindopbrengsten en het maken, evalueren en bijstellen en uitvoeren van het plan van aanpak, verwachten we de opbrengsten voor de komende jaren weer op orde te houden.

Het advies voor vervolgonderwijs wordt mede bepaald door de eindscore van de Dia-eindtoets. Die eindscore is gebaseerd op  de gewogen scores op de vier deeltoetsen. De taaltoetsen samen tellen voor 60% mee (begrijpend lezen 30%, taalverzorging 20% en woordenschat 10%). Rekenen telt voor 40% mee. Uit de analyses blijkt dat alle vier de toetsen een unieke bijdrage leveren aan de voorspellende waarde van het toetsadvies. Het extra onderdeel woordenschat zorgt dus voor een nauwkeuriger advies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De school heeft een zorgsysteem waarin wij leerlingen goed in kaart brengen zodat zij zich zo veel mogelijk op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders optimaal betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind.

Om de vorderingen van uw kind goed te kunnen volgen tijdens de schoolloopbaan hanteren we in de groepen 1-2 het KIJK! Met behulp van KIJK! brengen we, op basis van observaties van de leerkrachten, de ontwikkeling van de leerlingen in kaart.

Om de vorderingen van uw kind in groep 3 t/m 8 goed te kunnen volgen tijdens de schoolloopbaan hanteren we het Cito-LeerlingVolgSysteem, kortweg LVS genoemd. In het Cito-LVS worden twee maal per jaar in de groepen 3 t/m 7  CITO toetsen afgenomen, in januari/februari en in juni/juli. In groep 8 nemen wij de CITO toetsen af in oktober / begin november.

We toetsen op rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Deze toetsen worden geanalyseerd en de informatie gebruiken wij om zo de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Met het LVS is het mogelijk de resultaten van uw kind te vergelijken met eerder behaalde resultaten en met de resultaten van andere kinderen in ons land.

Als eindtoets in groep 8 nemen wij de DIA-toets af. Tijdens de rapportgesprekken worden de resultaten van al deze toetsen en eventuele acties besproken.

Naast het LVS maken wij ook gebruik van methodegebonden toetsen. Methodegebonden toetsen zijn toetsen die afgenomen worden ter afsluiting van een blok of kern. De resultaten van deze toetsen ziet u als rapportcijfer terug op het rapport. Op onze school werken we planmatig. Zo kan er optimaal gewerkt worden aan het realiseren van de doelen. Deze doelen worden op groepsniveau opgesteld, dit noemen we streefdoelen. Elk half jaar worden deze streefdoelen opnieuw vastgesteld. We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit beschrijven we in een groepsoverzicht. Dit overzicht wordt twee keer per jaar bijgesteld. Ook maken wij twee keer per jaar een groepsplan. Hierin wordt op basis van de leerlijn beschreven wat de groep het komende half jaar gaat leren en wat de groep nodig heeft, om de gestelde doelen te bereiken. Dit schooljaar maken wij voor rekenen, spelling en technisch lezen een groepsplan.

Individuele handelingsplannen zijn hierdoor slechts in uitzonderingsgevallen nodig. In het groepsplan worden alle leerlingen van een groep ingedeeld in een van de volgende instructieniveaus:

  • Leerlingen die extra instructie nodig hebben na de basisinstructie
  • Leerlingen die aan de basisinstructie voldoende hebben.
  • Leerlingen die weinig instructie nodig hebben en naast het gewone werk behoefte hebben aan uitdaging.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Naar het VO

De eindtoets en het schooladvies aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Locaties bepalen zelf welke eindtoets zij gebruiken, mits de toets is toegelaten door de minister. De locatie kiest voor één toets aanbieder, zodat alle leerlingen van de locatie dezelfde toets maken. Op onze locatie is er gekozen voor DIA.     

De wetgeving

De toelatingseisen tot een school voor Voortgezet Onderwijs zijn door de overheid geregeld in een aantal wetsartikelen. Een leerling kan worden toegelaten tot het eerste jaar VMBO, HAVO en VWO, indien de leerling afkomstig is van een school voor basisonderwijs en naar het oordeel van de directeur van die school voldoende mogelijkheden heeft voor het volgen van het geadviseerde onderwijs. Dit advies komt tot stand aan de hand van de schoolloopbaangegevens en wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school ingevuld in het Digitaal Onderwijskundig Dossier. Dit dossier wordt op de webapplicatie geplaatst, waar de school voor Voortgezet Onderwijs, waar het kind is aangemeld, het vanaf kan halen. De ouders ontvangen een afschrift van het Digitaal Onderwijskundig Dossier. De school voor het basisonderwijs stelt het advies gericht op een type voortgezet onderwijs op. Met dit advies kan een leerling zich aanmelden bij een school passend bij het advies. Het aanmelden bij een school is onafhankelijk van het resultaat van de Eindtoets. Het advies van de basisschool is bindend. Bij een lager resultaat op de Eindtoets wordt het advies niet bijgesteld. Bij een hoger resultaat op de Eindtoets moet de school een bijstelling van het advies overwegen.

Voor meer informatie met betrekking tot de overgang van primair naar voortgezet onderwijs verwijzen wij u naar de website: www.vanponaarvo.nl

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven