Basisschool de Vlashof

Bartokstraat 131 5011 JB Tilburg

  • Samen met kinderen, ouders en leerkrachten wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend.
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlashof
  • Bij de kerstviering genieten kinderen en ouders van het kerstspel en een feestelijke maaltijd.

Het team

Toelichting van de school

Groepen 2022- 2023

1-2a Jacintha van Dongen, Marjolein Njio

1-2b Marjolein van Staaten, Jeannet Wilmes

1-2c Natasja van Steen, Irene van Beukering

3 Natasja van Steen en Robin Versteden

4 Carolien Deliën, Susanne Hamelink, Kelly Staats

5 Melise Keltjens en Daan de Hond (LIO)

6 Daynie Bonten en Ernst Breuer

7a Arjan van Dijk, Mariëlle Zwerts

7b  Ben van der Plas

8 Kimberley van Laarhoven

Taalschool Daniëlle Denissen, Cora Cijvat, Sanne van Ostaijen (onderwijsassistente)   

Leerkrachtondersteuners: Ayse Metin en Angela Mulders

Onderwijsassistente: Mari Hernandez

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de afgelopen periode merken wij dat het vinden van vervangers voor zieke of afwezige leerkrachten steeds moeilijker wordt. Het komt steeds vaker voor dat er geen vervanging gevonden kan worden. Dit ondanks een centraal meldpunt vervangingen (Vervangers pool Tangent, Driessen HRM).

In veel gevallen wordt de situatie door de flexibiliteit en inzet van de mensen uit de scholen opgelost, bijvoorbeeld door de inzet van ambulante tijden of parttimers die extra komen werken. Opgesteld beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of afwezigheid van één van de leerkrachten.

In overeenstemming met het team en de MR is er een beleid m.b.t de vervanging opgesteld. De uitgangspunten zijn rust en regelmaat voor alle groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Vlashof proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook sport en beweging, creativiteit, algemene ontwikkeling (wereldoriëntatie) ruime aandacht door een doordacht en modern aanbod. De leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1-2 verschilt van die in de andere groepen. De inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1-2 gebeurt vanuit thema's en de kring. Tijdens een schooldag werken de leerlingen meerdere keren in de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het schoolondersteuningsprofiel? Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school kan bieden, naast de basisondersteuning. Daarnaast staat ook beschreven waar de grens van de ondersteuning in beeld komt en welke criteria hiervoor gehanteerd worden. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst Samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van hun kind, is voor De Vlashof een belangrijke waarde. Er wordt beschreven wat er van school verwacht kan worden op het gebied van contact en samenwerking. Het vaststellen van het ondersteuningsprofiel gebeurt samen met leerkrachten, schoolleiding en het bestuur.

Het uitgangspunt van de ondersteuning zijn de onderwijsbehoeften van de leerling in combinatie met het aanbod van de groep. Daarnaast vormen het welbevinden van de leerlingen en de ontwikkeling die de leerling doormaakt de basis voor het vaststellen van de extra ondersteuning. De mate van ondersteuning moet passen binnen het programma van de groep of er moeten extra handen dan wel expertise aanwezig zijn in de school om buiten de groep begeleiding te geven.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie het schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Wij geloven in een brede, ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen in de wijk, waar ouders en partners elkaar kunnen vinden in een gelijkwaardige samenwerking waarbij het kind voorop staat.

Terug naar boven