Basisschool de Vlashof

Bartokstraat 131 5011 JB Tilburg

 • Samen met kinderen, ouders en leerkrachten wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend.
 • Schoolfoto van Basisschool de Vlashof
 • Bij de kerstviering genieten kinderen en ouders van het kerstspel en een feestelijke maaltijd.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool De Vlashof.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Vlashof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.devlashof.nl

Team De Vlashof

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen kom je verder dan alleen
 • Uitgaan van goede intenties
 • Denken in kansen&mogelijkheden
 • Durven te leren
 • Verantwoordelijkheid nemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Visie en doelen op het gebied van sociale veiligheid

Wat wij met de sociale competentieontwikkeling van onze leerlingen willen bereiken, is dat zij steeds kunnen kiezen voor passend gedrag bij elke gelegenheid: Gedrag dat past bij de situatie van dat moment, bij de mensen waarmee ze te maken hebben en gedrag dat past bij henzelf.

Wij streven ernaar de sociale competentieontwikkeling van onze leerlingen te begeleiden in een omgeving die gekenmerkt wordt door wederzijds respect, structuur en veiligheid. Daarbij moeten onze normen en waarden, vertaald in regels en afspraken de leerlingen houvast bieden.Onze leerlingen werken alleen, maar ook samen. Competenties als samenwerken, doorzetten, jezelf motiveren, conflicthantering en goede omgangsvormen als hulpvaardigheid en vriendelijkheid zijn daarbij onontbeerlijk.

School en omgangsregels

Bij ons op school hebben we een grondwet: 5 gouden regels die vervolgens uitgewerkt kunnen worden in concrete verwachtingen ten aanzien van het gedrag.

Die regels komen voort uit de pedagogische visie van de wijk Tilburg Noord. De vijf gouden regels zijn:

 1. Ik heb respect voor de ander.
 2. Ik zorg samen met de anderen voor een veilige en schone omgeving.
 3. Ik ben zuinig op mijn eigen en andermans spullen.
 4. Ik help de ander.
 5. Ik houd me aan de afspraken.

De omgangsregels van de school geven duidelijkheid aan kinderen, ouders en medewerkers welk gedrag op school op prijs wordt gesteld. Verder geven ze de directie handvatten bij niet toelaatbaar gedrag. Deze regels mogen zeker niet de spontane omgang van alle betrokkenen met elkaar in de weg staan. Uitgangspunt van de omgang met elkaar zal moeten zijn dat er rekening wordt gehouden met de wensen en gevoelens van eenieder en dat de sfeer dusdanig is dat eenieder zich veilig voelt en zich durft te uiten bij gevoelens van ongemak.

Terug naar boven