Basisschool Koningshaven

Fatimastraat 24 B 5021 AN Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Koningshaven
  • Schoolfoto van Basisschool Koningshaven

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Koningshaven is een school met ongeveer 130 leerlingen, in de wijk Zuid-Oost.

De wijk typeert zich door een grote diversiteit in sociale en culturele achtergronden. De school is een mooie afspiegeling van de maatschappij. We werken nauw samen met de inpandige peutercrèche en BSO voorziening.

Bij basisschool Koningshaven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen, van daaruit kan een kind optimaal leren en zich ontwikkelen. Leren niet alleen, maar samen met andere kinderen, ouders en de professionals.

Sinds schooljaar 2022-2023 werken we op basisschool Koningshaven volgens het Montessori concept. Binnen dit concept krijgen kringen de ruimte voor hun eigen leerproces, de leerkracht speelt daar een begeleidende rol in. De uitspraak 'Leer het mij zelf te doen' vormt daarbij de leidraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Aandacht voor groei
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven