Jan Ligthartschool Rendierhof

Professor Verbernelaan 5 5037 AD Tilburg

 • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
 • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
 • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
 • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2021 behaalden de scholen een landelijk gemiddelde standaardscore van 535.0

Jan Ligthart Rendierhof heeft een score van 537.0 en scoorde boven het “landelijk” gemiddelde. 

Van de eindtoets basisonderwijs wordt ieder jaar een uitgebreide analyse gemaakt, hetgeen wordt doorgesproken met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en het MT.

We zijn trots op onze leerlingen en ons team en blijven ons richten op het geven van goed kwalitatief onderwijs om de kansen te creëren voor de toekomst van onze leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Jan Ligthartschool Rendierhof in Tilburg wordt tweejaarlijks op leerling-groeps-en schoolniveau de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsing geanalyseerd.

Indien nodig worden passende maatregelen getroffen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkracht van groep 8 stelt het advies op na overleg met de leerkracht van groep 7. Zij hebben een goed inzicht verkregen in de mogelijkheden waarover uw kind beschikt. Het advies is gebaseerd op de ontwikkelingen die het kind heeft doorgemaakt. Het advies wordt met de directeur en de intern begeleider van de bovenbouw doorgesproken en vervolgens met de ouders. We stellen een digitaal overdrachtsdossier samen voor het vervolgonderwijs. Door de nauwe contacten die we hebben met het voorgezet onderwijs, zijn we goed in staat om uw kind te begeleiden naar die vorm van voortgezet onderwijs die voor hem of haar het meest geschikt is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling die wij als team van de Jan Ligthartschool Rendierhof in Tilburg in ons dagelijks werk met kinderen nadrukkelijk willen ontwikkelen bij kinderen zijn:

 • het samenwerken, het samen spelen, het samen delen, hulpvaardig zijn
 • respect hebben voor elkaars mening en inbreng
 • elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn
 • het kunnen oplossen van conflictsituaties
 • het kunnen inleven in gevoelssituaties
 • anderen accepteren en respecteren
 • een gevoel van saamhorigheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • ruimte nemen voor jezelf
 • ruimte geven aan de ander
 • respectvol met elkaar omgaan

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven