Jan Ligthartschool Driecant

Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

I.v.m. corona is er in het leerjaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor de resultaten van dit jaar ontbreken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen worden indien nodig geanalyseerd door de leerkrachten en met de IB besproken.

De resultaten van deze analyse worden opgenomen in het groepsoverzicht en het groepsplan en, indien nodig, wordt het onderwijs aangepast aan de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.

Methodegebonden toetsen / Cito-toetsen

Methodegebonden toetsen laten zien of de leerling de aangeboden leerstof kan verwerken met een positief resultaat. De niet-methodegebonden toetsen zijn onafhankelijke toetsen die laten zien hoe het kind het geleerde toepast in andere situaties. Daarnaast laten deze zien hoe het kind presteert ten opzichte van leeftijdsgenoten en het landelijke gemiddelde op die toetsen. Zo kunnen we de ontwikkeling in een groter verband plaatsen. De niet-methode gebonden toetsen die wij op school gebruiken zijn de toetsen van het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Deze toetsen geven de resultaten weer in vaardigheidsscores en niveaus. De vaardigheidsscores laten een mogelijke groei van de leerling ten opzichte van zichzelf zien. De niveaus geven aan waar de leerling staat in vergelijking met leeftijdsgenoten en het landelijke gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 8 stellen, na overleg met leerkrachten van groep 7, directeur en intern begeleider, het advies op voor het voortgezet onderwijs. Tevens wordt een digitaal overdrachtsdossier samengesteld, waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat. Het advies en het overdrachtsdossier worden met de ouders besproken, waarna de ouders hun kind kunnen inschrijven op een passende vervolgschool.

De wetgeving 

De toelatingseisen tot een school voor Voortgezet Onderwijs zijn door de overheid geregeld in een aantal wetsartikelen. Een leerling kan worden toegelaten tot het eerste jaar VMBO, HAVO en VWO, indien de leerling afkomstig is van een school voor basisonderwijs en naar het oordeel van de directeur van die school voldoende mogelijkheden heeft voor het volgen van het geadviseerde onderwijs. Dit advies komt tot stand aan de hand van de schoolloopbaangegevens en wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school ingevuld in het Digitaal Onderwijskundig Dossier. Dit dossier wordt op de webapplicatie geplaatst, waar de school voor Voortgezet Onderwijs, waar het kind is aangemeld, het vanaf kan halen. De ouders ontvangen een afschrift van het Digitaal Onderwijskundig Dossier. De school voor het basisonderwijs stelt het advies gericht op een type voortgezet onderwijs op. Met dit advies kan een leerling zich aanmelden bij een school passend bij het advies. Het aanmelden bij een school is onafhankelijk van het resultaat van de Eindtoets. Het advies van de basisschool is bindend. Bij een lager resultaat op de Eindtoets wordt het advies niet bijgesteld. Bij een hoger resultaat op de Eindtoets moet de school een bijstelling van het advies overwegen.

Advies voortgezet onderwijs

Aan het einde van de basisschool willen we dat uw kind op een voor hem passende vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt. Het advies komt tot stand op basis van acht jaar werken met uw kind, waarbij zaken als leerresultaten en het beeld dat de school heeft ten aanzien van motivatie, sociale ontwikkeling en onderwijsbehoefte van een leerling meegenomen worden. Als school geven we een advies passend bij de ontwikkeling van uw kind. U als ouders zoekt samen met uw kind een school die daarbij past. Ons advies en de wens van u en uw kind zijn meestal gelijk: samen met u hebben we immers de ontwikkeling van uw kind begeleid. Dit schooladvies is leidend bij de schoolkeuze en wordt voorafgaand aan de Centrale Eindtoets PO met de ouders besproken. Mocht het zo zijn dat de uitslag hoger is dan het schooladvies, dan gaan we met u in gesprek. Als we samen goede redenen zien om het advies aan te passen, dan bestaat daar de mogelijkheid toe. De uiteindelijke schoolkeuze, passend bij het advies,  wordt gedaan door de ouders in overleg met hun kind.

Alle schoolverlaters moeten een eindtoets maken met uitzondering van de zeer moeilijk lerende leerlingen, de meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die korter dan vier jaren in Nederland verblijven en de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. De toets wordt afgenomen in april of mei. De toetsen zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. Scholen kunnen kiezen uit meerdere eindtoetsen.  

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven