Jan Ligthartschool Driecant

Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten komt er een vervangende leerkracht uit het Regionaal Transfer Centrum (RTC). Indien er geen vervanging beschikbaar is, worden leerkrachten gevraagd om extra te werken. Daarna gaan we kijken of we het intern kunnen oplossen m.b.v. de onderwijsassistent en ambulant personeel. Als we geen goede oplossing kunnen vinden kan een kleine groep over de andere klassen verdeeld worden. Mocht men dat niet verantwoord vinden, zouden wij bij hoge uitzondering kunnen besluiten de kinderen niet naar school te laten komen. Er wordt dan per mail en via de app contact gezocht met de ouders. Kinderen hebben altijd de mogelijkheid naar school te komen. De school zorgt dan voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling groepen     

Onze school past de samenstelling van de groepen aan op basis van de leerlingenaantallen en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Op onze school hebben we de afspraak dat leerlingen, als ze kleuterverlenging krijgen (langer dan 2 jaar in groep 1/2 zitten), waar mogelijk naar een andere groep 1/2 gaan. De leerling krijgt hiermee een nieuwe start, een nieuwe juf of meneer, tegelijk met al zijn leeftijdsgenootjes die naar groep 3 zijn gegaan. De kinderen die naar groep 3 gaan, worden ook opnieuw in groepen ingedeeld. Aan het eind van leerjaar 4 en 6 worden ook deze groepen in principe opnieuw samengesteld. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met o.a. de onderwijsbehoeften van leerlingen, sociaal emotionele aspecten, met de onderwijs- en zorgcapaciteit van de groep. Zwaarwegende omstandigheden ter beoordeling aan de directie in samenspraak met de MR kunnen hierop een uitzondering vormen.

Onze school heeft 15 reguliere groepen, een peuter-kleutergroep en 2 talentklassen. Wij hebben een combinatiegroep 2/3

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SchoolOndersteuningsProfiel

Om de schoolondersteuningsprofielen voor ouders en het samenwerkingsverband in kaart te brengen, zullen alle scholen in het samenwerkingsverband Plein 013 hun schoolondersteuningsplan opstellen. Aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel van de scholen, het zgn. SOP, wordt helder hoe de ondersteuning in het samenwerkingsverband vorm krijgt. Duidelijk wordt wat de scholen doen aan extra ondersteuning en hoe. Daarnaast wordt de ambitie voor de komende jaren over de invulling van de extra ondersteuning weergegeven.
De extra ondersteuning is ondersteuning die aanvullend is op de basisondersteuning. De basisondersteuning is niet in het SOP opgenomen. De basisondersteuning houdt het geheel aan preventieve en licht curatieve interventies in, die binnen de ondersteuningsstructuur van de school, planmatig uitgevoerd worden. Dit is voor alle scholen wettelijk vastgelegd. In het kort is de basisondersteuning het volgende:  

  1. Preventieve en licht curatieve interventies zoals bij: dyslexie, dyscalculie, problematiek voortkomend uit leervermogen (IQ), fysieke toegankelijkheid, programma’s sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen, protocol medisch handelen, curatieve zorg en ondersteuning door ketenpartners, preventieve ondersteuning tijdig signaleren.
  2. Onderwijs-ondersteuningsstructuur: expertise van het team voor bovenstaande interventies en de zichtbaarheid hiervan in de school.
  3. Planmatig werken: indicatoren zorg en begeleiding uit inspectiekader en aanvulling door HGW, handelingsgericht werken.
  4. Kwaliteit/toezicht kader: leerprestaties en opbrengsten, het onderwijsproces en de zorg en begeleiding.

De extra ondersteuning wordt dus beschreven in het SOP. Hiervoor worden de termen van de zgn. vijf IVO velden gebruikt. IVO staat voor indicatiestelling vanuit onderwijsbehoeften.

Deze vijf velden zijn:

1.      De hoeveelheid aandacht/handen in de klas
2.      Onderwijsmaterialen
3.      Ruimtelijke omgeving
4.      Expertise
5.      Samenwerking met externe organisaties.

Meer informatie over het SOP kunt u op vragen bij de IB’er.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven